Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. července 2013

Evropa doplácí na to, že zajišťování spektra pro mobilní širokopásmové připojení 4G je ve většině členských států příliš pomalé

Členské státy dále potvrdily, proč je v celé Evropské unii nutno přidělovat rádiové spektrum koordinovaněji. Polovina členských států Unie z výjimečných důvodů požádala o odklad využívání pásma 800 MHz pro bezdrátové širokopásmové připojení, neboť dané státy propásly termín 1. ledna 2013, k němuž se původně zavázaly (viz IP/10/540). Komise dnes devíti z těchto čtrnácti žádostí s nevolí vyhověla.

Zpřístupnění pásma 800 MHz má zásadní význam, protože umožňuje rozšířit využívání populárních bezdrátových širokopásmových služeb (viz IP/12/929).

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová v této souvislosti uvedla: „Přistoupili jsme na dočasné a omezené odchylky pro pásmo 800 MHz pro devět zemí. Jedná se o pragmatický a poslední ústupek. Každé prodlení při uvolňování spektra poškozuje naše hospodářství a frustruje občany. Reforma spektra proto bude ústředním bodem návrhu na jednotný trh v oblasti telekomunikací, který Komise předloží v září.“

Jedním z důsledků zpoždění, k nimž dochází v členských státech, je to, že telefony, které občané považují za nezbytná zařízení, nejsou v Evropě plně funkční. Výrobci telefonů (včetně společnosti Apple) nezabudovávají do přístrojů odpovídající rádiové čipy potřebné k připojování v Evropě, jelikož počet zemí, které včas udělily licence pro stejné spektrum, není dostatečný.

Komise odsouhlasila odklady pro Španělsko, Kypr, Litvu, Maďarsko, Maltu, Rakousko, Polsko, Rumunsko a Finsko; odmítla odchylky pro Slovensko a Slovinsko, kde bylo zpoždění způsobeno organizací povolovacího postupu, a nikoli výjimečnými okolnostmi, které by bránily dostupnosti pásma.

V případě Řecka, Lotyšska a České republiky je zapotřebí další zhodnocení, Belgie a Estonsko se opozdily, ale o výjimku nepožádaly a Bulharsko oznámilo, že bude toto pásmo nadále využívat pro účely veřejné bezpečnosti a obrany.

Souvislosti

Pásmo 800 MHz je součástí „digitální dividendy“, spektra uvolněného přechodem z analogové na digitální technologii televizního vysílání. Konkrétně má toto kmitočtové pásmo potenciál podporovat bezdrátové širokopásmové připojení v celé zemi včetně odlehlých a venkovských oblastí. Pouze jedenáct členských států doposud oznámilo, že skutečně umožnily využívání pásma 800 MHz pro bezdrátové širokopásmové komunikace (viz tabulka v příloze). Učinily tak na základě technických podmínek využívání spektra stanovených v rozhodnutí Komise o harmonizaci pásma 800 MHz z roku 2010.

Při posuzování žádostí o odchylku brala Komise v potaz například obtíže s okamžitým uvolněním pásma 800 MHz službami rozhlasového a televizního vysílání nebo problémy v přeshraniční koordinaci kmitočtů (zejména se zeměmi mimo EU), jež uvolnění pásma ztěžují.

Členské státy, které odchylku získaly, jsou ovšem povinny zajistit, aby jejich dočasně pokračující využívání pásma 800 MHz (například pro účely rozhlasového a televizního vysílání) nebránilo rozvoji bezdrátových širokopásmových sítí v tomto pásmu v sousedních členských státech.

Uvedená zpoždění poukazují na nutnost zajistit včasnou dostupnost harmonizovaného spektra v celé EU, včetně harmonizovaného harmonogramu přidělování a délky trvání práv na využívání spektra pro bezdrátové širokopásmové komunikace, zatímco podmínky a postupy pro povolování spektra si nadále stanoví jednotlivé členské státy. Těmito a dalšími otázkami koordinace správy spektra a jeho přidělováním pro mobilní a bezdrátové služby se bude Evropská komise zabývat počátkem podzimu, viz SPEECH/13/622.

Stav nebo termín podle žádosti o odchylku

Dotčené státy

Počet

Provádění dokončeno, oznámeno členským státem:

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK; Chorvatsko.

11

Polovina roku 2013

LT

1

Konec roku 2013

ES, AT, SK (odchylka nebyla poskytnuta), FI, CZ, HU (+ BE, EE — odchylka nebyla požadována)

8

Polovina roku 2014

RO, SI (odchylka nebyla poskytnuta), PL (860–862 MHz pro vojenské použití oznámeno podle čl. 1 odst. 3)

3

Říjen 2014

EL (část pásma pro vojenské použití oznámena podle čl. 1 odst. 3)

1

Konec roku 2014

MT

1

Červenec 2015

LV

1

Konec roku 2015

CY

1

2017 (bude upřesněno)

BG: vojenské použití oznámeno podle čl. 1 odst. 3 programu politiky rádiového spektra

1

Užitečné odkazy

Znění odchylek je k dispozici na adrese

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Bezdrátová Evropa na internetových stránkách Digitální agendy

Program politiky rádiového spektra

Kontakty

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar