Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. juuli 2013

2013. aasta kevadine Eurobaromeeter näitab, et optimism on suurenenud

Täna avaldatakse viimase Eurobaromeetri uuringu tulemused, mille kohaselt igast kümnest Euroopa Liidu kodanikust kuus tunnevad end eurooplastena ning tahavad oma õigustest rohkem teada, kuid alla poole (46%) uuringus osalenutest ei tea, millised need õigused on.

Need tulemused saadi 2013. aastal, mis on nimetatud Euroopa kodanike aastaks, mille raames keskendutakse Euroopa kodanike teadlikkuse suurendamisele nende õigustest.

Tänased tulemused näitavad ka, et eurooplaste silmis on nende õigused Euroopa Liidu kodanikena ELi kõige positiivsem saavutus. Peaaegu kuus inimest kümnest pidasid inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumist Euroopa Liidu kõige enam heakskiitu väärivaks hüveks.

Vaatamata kriisile ületas 28 riigist 19-s Euroopa Liidu tuleviku suhtes optimistlikult meelestatud inimeste arv pessimistlike oma; ka tundub vähenevat pessimism kriisi mõju suhtes tööhõivele. Kümnest eurooplasest peaaegu seitse (67%; kõigis liikmesriikides oli see näitaja üle poole) ütlesid, et Euroopa Liidu hääl on maailmas oluline.

Eurot toetab eurooplaste absoluutne enamus (51%) euroalal toetas ühisraha kaks kolmandikku küsitluses osalenutest (62%). Viiest viimasena euroalaga liitunud riigist neljas (Eestis, Maltal, Sloveenias ja Slovakkias) on toetus ühisrahale nende riikide ajaloo kõige suurem või peaaegu kõige suurem (68‒77%)

Taust

2013. aasta kevadine Eurobaromeetri standarduuring korraldati intervjuuküsitlusena 10.–26. mail 2013. Euroopa Liidu liikmesriikides ja kandidaatriikides küsitleti kokku 32 694 inimest.

Lisateave

Täna avaldatavad esialgsed tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas eurooplased näevad majanduse hetkeolukorda, millised on nende põhimured ja milline on nende usaldus poliitiliste institutsioonide vastu. Uuringus küsiti ka osalejate arvamust kriisi, strateegia “Euroopa 2020” ja liidu kodakondsuse kohta.

Esialgsed tulemused on kättesaadavad aadressil:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA

1. ELi kõige positiivsemad saavutused

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Minu hääl on ELi tasandil oluline

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Tunded Euroopa Liidu kodakondsuse suhtes

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. Euroopa Liidu kodanike õigused

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. Euroopa Liidu tulevik

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Toetus eurole

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Kriisi mõju töökohtadele

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar