Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

uropeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 juli 2013

Företagskoncentrationer: Kommissionen godkänner förvärv av det svenska medicintekniska företaget Gambro till det konkurrerande Baxter

Europeiska kommissionen godkänner med stöd av EU:s koncentrationsförordning det föreslagna förvärvet av den svenska dialysutrustningstillverkaren Gambro till det konkurrerande amerikanska vårdföretaget Baxter. Godkännandet vilar på villkoret att Baxter avyttrar sin verksamhet med kontinuerlig njurersättningsbehandling (Continuous renal replacement therapy - CRRT) för patienter som lider av akut njursvikt. Kommissionen hyste oro över att transaktionen enligt den ursprungliga anmälan skulle minska den effektiva konkurrensen på marknaden. De åtaganden som lämnats in av Baxter tar tillräcklig hänsyn till dessa frågor.

Kommissionens utredning visade att affären, såsom den ursprungligen anmäldes, skulle ha kombinerat två av de ledande leverantörerna av CRRT-utrustning och förbrukningsvaror vilket skulle ha lett till mycket höga marknadsandelar i ett stort antal EU-länder. Utredningen visade också att den sammanslagna enheten inte skulle ha haft tillräckligt konkurrenstryck från andra leverantörer och att kunderna skulle ha haft svårt att byta till alternativa leverantörer.

För att ta itu med dessa problem har Baxter lovat en rad åtaganden. De har åtagit sig att avyttra sin globala CRRT-verksamhet, inklusive anställda, leveransavtal, immateriella rättigheter, produkt- och försäljningstillstånd och kundportfölj. Dessutom har Baxter åtagit sig att inrätta en linje för produktion av vätskor som används vid CRRT på en ort som bestäms av köparen i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. De föreslagna åtagandena undanröjer helt den ökning av marknadsandelar som transaktionen skulle ha resulterat i enligt den ursprungliga anmälan. Åtagandena kommer att göra det möjligt för den eventuella köparen av CRRT-verksamheten att bedriva en hållbar verksamhet i konkurrens med Baxter och andra marknadsaktörer.

Kommissionen undersökte även vilken inverkan den föreslagna transaktionen skulle få på marknaden för hemodialys eller bloddialys, en annan dialysbehandlingsmetod. I motsats till CRRT ges bloddialys i allmänhet till patienter som lider av en kronisk njursjukdom. Kommissionen fann i sin utredning att Baxter och Gambro inte är direkta konkurrenter inom bloddialysområdet och att de efter sammanslagningen kommer att fortsätta möta betydande konkurrens från ett antal dynamiska marknadsaktörer, särskilt Fresenius Medical Care.

Kommissionen drog därför slutsatsen att transaktionen, såsom den ändrats genom Baxters åtaganden, inte skulle ge upphov till någon konkurrensoro. Detta beslut gäller under förutsättning att samtliga åtaganden uppfylls.

Transaktionen anmäldes till kommissionen den 3 juni 2013.

Företag och produkter

Baxter är ett mångsidigt amerikanskt vårdföretag som är verksamt internationellt och som utvecklar, producerar samt marknadsför produkter som används vid behandling av patienter som lider av hemofili, immunstörningar, infektionssjukdomar, njursjukdomar, trauma, och andra kroniska och akuta medicinska tillstånd.

Gambro är ett svenskt medicintekniskt företag som är verksamt globalt och som utvecklar, tillverkar och levererar produkter och behandlingsmetoder för bloddialys, kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT), leverdialys, behandling av myelomnjure, relaterade vattensystem och andra extrakorporeala behandlingar för kroniskt och akut sjuka patienter.

Båda företagen är verksamma inom området för utrustning och förbrukningsvaror för njurersättningsbehandling i EES. Njurersättningsbehandlingar syftar till att behandla patienter som är drabbade av allvarliga kroniska njursjukdomar eller en akut njurskada. De flesta patienter med kroniska sjukdomar behandlas med hjälp av bloddialys. Det är en teknik varmed patientens blod pumpas ut i en extrakorporeal krets och rengörs via en dialysator innan det släpps ut i kroppen igen. Patienter får vanligtvis hemodialysbehandlingar flera gånger per vecka, oftast på sjukhus eller ett dialyscentrum.

CRRT bygger på samma principer som bloddialys, förutom att CRRT-behandlingar är avsedda för akut sjuka patienter och ges dygnet runt under flera dagar i rad, oftast inom intensivvården. CRRT-utrustning och förbrukningsvaror skiljer sig från utrustning och förbrukningsvaror för bloddialys.

Kontroll av företagskoncentrationer – regler och förfaranden

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta anmälda koncentrationer medför inga konkurrensproblem och godkänns efter en rutingranskning. Efter det att en transaktion har anmälts har kommissionen vanligtvis 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (etapp 1) eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).

Mer information kommer att finnas på kommissionens webbplats för konkurrenspolitik i det offentliga ärenderegistret under nummer M.6851.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani Tfn: +32 2 297 45 13 - Twitter: @ECspokesAntoine

Marisa Gonzalez Iglesias Tfn: +32 2 295 19 25


Side Bar