Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 januari 2013

EU-kommissionen uppmärksammar flaggskeppsprojekt

Fem framgångsrika regionala utvecklingsprojekt från Litauen, Portugal, Polen, Storbritannien och Tyskland tilldelas i kväll priset RegioStars 2013. Priset delas ut i fem kategorier till nyskapande projekt som kommer att bidra till att skapa fler arbetstillfällen för framtiden. Priserna överräcks av EU:s regionalkommissionär Johannes Hahn och juryns ordförande Luc Van den Brande.

– EU:s investeringar måste koncentreras till projekt som skapar faktisk tillväxt och innebär verkliga fördelar för människor, miljö och ekonomi, säger regionalkommissionär Johannes Hahn. För att den europeiska ekonomin ska växa behövs det dynamiska och innovativa lösningar. Årets pristagare är föregångare när det gäller företagsinnovation, resurseffektivitet och social inkludering. Målet för alla de fem projekten har varit att ge människor bättre livskvalitet. De är konkreta exempel på hur man på gräsrotsnivå kan omsätta de övergripande EU-målen som fastställts i Europa 2020-strategin i praktiken. Projekten har drivits med lokala krafter och kreativitet.

– Det var inte lätt att välja ut vinnarna bland så många enastående bidrag, tillägger Luc van den Brande, juryordförande och tidigare ordförande för Regionkommittén. Juryn beslöt efter ingående diskussion att lyfta fram regionala projekt som visade att de lyckats skapa smart och hållbar tillväxt för alla, i enlighet med Europa 2020-målen. Projekten utgör goda exempel på hur regioner, oavsett storlek och geografiskt läge, kan lära av varandra när det gäller nyskapande metoder.

RegioStars-priset delas ut varje år. Alla regioner i EU kan lämna in förslag på projekt som har fått investeringsstöd genom EU:s regionalpolitik efter den 1 januari 2000. Under de senaste fem åren har flest bidrag kommit från Österrike, Belgien, de baltiska länderna och Wales.

Priset delas i år ut för sjätte gången. Denna gång inkom 149 bidrag, vilket är det högsta antalet någonsin. Bland dem valde EU-kommissionen ut 27 finalister.

Priskategorierna 2013:

  • Smart tillväxt: Att samarbeta med universitet för regional tillväxt.

  • Hållbar tillväxt: Att stödja resurseffektivitet i små och medelstora företag.

  • Tillväxt för alla: Social innovation, dvs. kreativa lösningar på utmaningar i samhället.

  • CityStar: Integrerade strategier för hållbar utveckling i städerna.

  • Information och kommunikation: Korta videoklipp för att sprida information om EU:s regionalpolitik.

Prisceremonin anordnas i kväll kl. 19.00 i Palais des Beaux-Arts i Bryssel.

Bakgrund

Vinnarna

Smart tillväxt – Vetenskaps- och teknikparken vid universitetet i Porto (UPTEC)

Vetenskaps- och teknikparken vid universitetet i Porto (UPTEC) utvecklar kluster för att sprida kompetens mellan den akademiska världen och lokala företag, inom sektorer med innovationspotential för den lokala ekonomin. Projektet är indelat i fyra olika områden - teknik, den kreativa sektorn, havsteknik och bioteknik – och inbegriper två stödstrukturer för företagen, nämligen företagskuvöser och centrum för företagsinnovation. UPTEC har hittills hjälpt 110 företag – 95 nystartade företag, fem storföretag och fem privata innovationscentrum. Projektet har gett upphov till cirka 800 nya arbetstillfällen för högskoleutbildade och har därmed bidragit till en stabil ekonomisk tillväxt i regionen.

Hållbar tillväxt – ENWORKS - Stöd till resurseffektivitet – nordvästra England

ENWORKS är en miljöstödtjänst för små och medelstora företag i nordvästra England. Företagen erbjuds utbildning och råd om hantering av miljörisker, effektiv användning av energi och vatten, bättre avfallshantering m.m. Ett gratis resurseffektivitetsverktyg på nätet hjälper chefer att förstå, prioritera, spåra och bedöma sina miljöförbättringar och miljöbesparingar. ENWORKS har hittills hjälpt små och medelstora företag i nordvästra England att hitta möjligheter att spara 79 miljoner pund (95 miljoner euro) årligen tack vare effektivare utnyttjande av resurser. Besparingar på 13 miljoner pund (15 miljoner euro) har redan gjorts. Tack vare förbättringarna har man sparat mer än 47 000 ton koldioxidutsläpp, 413 000 m3 vatten och 9 300 ton material. Dessutom har miljöförbättringarna lett till att 960 arbetstillfällen skapats eller bevarats och till försäljning på mer än 113 miljoner pund (136 miljoner euro).

Tillväxt för alla – Individuella sysselsättningsplaner – Warmińsko-Mazurskie

Projektet med individuella sysselsättningsplaner i Elblag i Polen riktade sig särskilt till långtidsarbetslösa över 45 år. Åtgärderna inom projektet var individanpassade och inriktade på hälsa och syftade till att hjälpa deltagarna att söka jobb och att sedan behålla sin anställning. En professionell jobbcoach utformade personliga utvecklingsplaner som inbegrep yrkesutbildning och psykologiskt stöd. Målgruppen bestod till största delen av kvinnor. Nästan 80 % av dem fick jobb, och tack vare fortsatta stödinsatser hade 9 av 10 kvar samma jobb cirka 15 månader senare. Projektet har också lett till förändrade attityder i staden och 60 % av arbetsgivarna uppger att de är positivare till att rekrytera personer över 45 år.

CityStar - Stadsdelsförvaltning i Berlin

Inom ramen för projektet infördes särskilda nämnder i socialt mindre gynnade distrikt i den tyska huvudstaden. Syftet var att ge invånarna möjlighet att vara med och besluta om urval och finansiering av projekt för att förbättra deras livskvalitet. Nämnderna samarbetar med stadens senatsdepartement för stadsutveckling och miljö. Tillsammans diskuterar de fördelarna och problemen i området och försöker hitta lösningar eller föreslå projekt för att förbättra livet i stadsdelen. Integration av invandrare är en viktig del av nämndernas arbete, eftersom upp till 79 % av befolkningen i vissa områden har invandrarbakgrund. Projektet är en del av en långsiktig strategi för social integration i Berlin.

Information till allmänheten – Medlingstjänster vid rekrytering av personer med nedsatt hörsel, Litauen

Inom projektet utvecklades medlingstjänster för att stödja rekrytering av personer med nedsatt hörsel i Litauen. En inledande informationskampanj visades på flera tv-kanaler. Den bestod av en serie videoklipp som utmanar samhällets traditionella attityder till hörselskadade personer. Särskilt utbildade arbetsförmedlare arbetade vid utvalda arbetsförmedlingar för att hjälpa människor med nedsatt hörsel att hitta jobb. Två tredjedelar av dem som fick hjälp hittade ett jobb genom projektet, som konstaterades vara ett av de mest framgångsrika projekten för social integration i Litauen.

Läs mer

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

Videoklipp och beskrivningar av de vinnande projekten finns på EbS från den 31 januari.

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), Mobile: +32 460 76 65 65

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), Mobile: +32 460 79 33 10


Side Bar