Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 31. januára 2013

RegioStars 2013: Komisia ocení výnimočné projekty

Dnešný večer bude patriť projektom na tvorbu pracovných príležitostí. Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn totiž vyhlási víťazov súťaže RegioStars 2013. Komisár Hahn spolu s predsedom poroty Lucom Van den Brandem odovzdá ocenenia v piatich kategóriách projektom z Portugalska, Spojeného kráľovstva, Poľska, Nemecka a Litvy za šírenie osvedčených postupov v regionálnom rozvoji.

Komisár Hahn vyhlásil: „EÚ musí investovať do projektov, ktoré podporujú skutočný rast a majú hmatateľný prínos pre občanov, životné prostredie a hospodárstvo. Ak chceme rozvíjať európsku ekonomiku, potrebujeme dynamické a priekopnícke riešenia. Tohtoroční víťazi v úsilí zlepšiť život občanov vytvorili modelové projekty v oblasti obchodných inovácií, efektívnosti využívania zdrojov a sociálneho začleňovania. Konkrétne ukazujú, ako v každodennej praxi možno realizovať širšie európske ciele opísané v stratégii Európa 2020. Motivuje ich zmysel pre angažovanosť na miestnej úrovni a tvorivosť.“

Predseda poroty a bývalý predseda Výboru regiónov Luc Van den Brande dodal: „Museli sme živo diskutovať, kým sme vybrali víťazov spomedzi toľkých výnimočných uchádzačov. Porota mala pestré odborné zloženie a zamerala sa na regionálne projekty, ktoré majú preukázateľný dosah a výborné výsledky v súlade so stratégiou EÚ 2020. Tá stavia do popredia inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Projekty sú dobrým príkladom, ako si regióny bez ohľadu na veľkosť alebo polohu môžu odovzdávať skúsenosti s inováciami v najširšom zmysle slova.“

O cenu RegioStars sa môžu každoročne uchádzať všetky regióny EÚ, ktoré získali prostriedky z grantov regionálnej politiky EÚ po 1. januári 2000. V posledných piatich rokoch najviac prihlášok prichádza z Rakúska, Belgicka, Pobaltia a Walesu.

Do šiesteho ročníka sa prihlásilo 149 kandidátov, čo je doteraz najväčší počet, a do finále sa ich prebojovalo 27.

Porota v roku 2013 udeľovala ocenenia v piatich kategóriách:

  • INTELIGENTNÝ RAST: Zapájanie vysokých škôl do regionálneho rastu

  • UDRŽATEĽNÝ RAST Podpora efektívnosti využívania zdrojov v malých a stredných podnikoch

  • INKLUZÍVNY RAST: Sociálna inovácia: kreatívne riešenia spoločenských problémov

  • CITYSTAR: Integrované prístupy k udržateľnému rozvoju

  • INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA: Krátke videá ako prostriedok na propagáciu regionálnej politiky EÚ

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v bruselskom Palais des Beaux-Arts dnes o 19:00.

Súvislosti

Víťazi:

„Inteligentný rast“ – „UPTEC – Vedecko-technický park, Portská univerzita“ – Porto

Vedecko-technický park Portskej univerzity (UPTEC) vytvára podnikateľské klastre prispievajúce k rozvoju zručností medzi akademickou pôdou a miestnymi podnikmi v sektoroch miestneho hospodárstva s inovatívnym potenciálom. Projekt má štyri samostatné časti zamerané na techniku, kreatívny priemysel, námornú techniku a biotechniku. Navyše ponúka dva rozvojové programy pre podniky – inkubátory a centrá obchodných inovácií. Stredisko UPTEC už pomohlo 110 firmám, medzi ktorými je 95 začínajúcich podnikov, päť veľkých spoločností a päť súkromných inovačných centier. Vďaka projektu vzniklo zhruba 800 pracovných miest pre vysokoškolských absolventov, čo prispelo k značnému miestnemu hospodárskemu rozvoju.

„Trvalo udržateľný rast“ – „ENWORKS – podpora efektívnosti zdrojov“ – Severozápadné Anglicko

ENWORKS pôsobí v severozápadnom Anglicku a poskytuje školenia a konzultácie malým a stredným podnikom v otázkach životného prostredia. Zaoberá sa opatreniami na znižovanie environmentálnych rizík, efektívnosťou využívania energetických a vodných zdrojov, nakladaním s odpadmi a mnohými ďalšími úlohami. Súčasťou iniciatívy je voľne prístupná internetová stránka o efektívnom využívaní zdrojov, ktorá zodpovedným pracovníkom objasňuje, aký prínos a úsporný dosah majú jednotlivé ekologické opatrenia, a pomáha im sledovať vývoj, hodnotiť výsledky a určovať si priority. Vďaka projektu ENWORKS malé a stredné podniky v severozápadnom Anglicku odhadli, že efektívnejším využívaním zdrojov by mohli ušetriť až 95 miliónov EUR (79 miliónov GBP) z ročných nákladov. Doteraz sa im podarilo dosiahnuť úspory vo výške 15 miliónov EUR (13 miliónov GBP). Tým sa ušetrilo vyše 47 000 ton emisií CO2, 413 000 m3 vody a 9 300 ton surovín. Ekologické opatrenia navyše prispeli k vytvoreniu alebo udržaniu 960 pracovných miest a podnietili obrat v hodnote 136 miliónov EUR (113 miliónov GBP).

„Inkluzívny rast“ – „Vlastná cesta k zamestnaniu“ – Varmsko-mazurské vojvodstvo

Projekt „Vlastná cesta k zamestnaniu“ vznikol v poľskom Elblągu a zameriava sa na dlhodobo nezamestnaných nad 45 rokov. Pri hľadaní a udržiavaní pracovných miest sa spolieha na individuálny prístup a berie do úvahy zdravotné hľadiská. Profesionálny poradca vytvoril každému dlhodobo nezamestnanému vo vybranej cieľovej skupine s prevažne ženským zložením „plán osobného rozvoja“, ktorý zahŕňal odborné vzdelávanie a psychologickú podporu. Prácu si napokon našlo takmer 80 % účastníkov. Vďaka pokračujúcemu dohľadu a vytrvalej podpore si až 90 % účastníkov udržalo prácu aj po 15 mesiacoch. Projekt navyše dosiahol aj zmenu v myslení medzi zamestnávateľmi v meste. Až 60 % z nich potvrdilo zvýšený záujem o pracovníkov nad 45 rokov.

„CityStar“ – „Riadenie mestských štvrtí“ – Berlín

Projekt „Riadenie mestských štvrtí“ (NMB) zaviedol v sociálne znevýhodnených štvrtiach nemeckého hlavného mesta riadiace výbory, aby posilnil účasť miestnych obyvateľov na rozhodovaní o výbere a financovaní opatrení, ktoré zlepšujú životné podmienky. Výbory spolupracujú s odborom mestského zastupiteľstva pre rozvoj mesta a životné prostredie, snažia sa určiť, aké silné i slabé stránky majú jednotlivé štvrte, spoločne hľadajú riešenia alebo navrhujú rôzne projekty na skvalitnenie života obyvateľov. Venujú osobitnú pozornosť integrácii prisťahovalcov, keďže v niektorých oblastiach tvoria až 79 % obyvateľstva. Projekt je súčasťou dlhodobého úsilia o spoločenskú integráciu v Berlíne.

„Informovanie verejnosti“ – „Cesta za prácou“ (poskytovanie sprostredkovateľských služieb pri zamestnávaní osôb so sluchovým postihnutím) – Litva

„Cesta za prácou“ sa zameriava na poskytovanie sprostredkovateľských služieb a snaží sa uľahčiť zamestnávanie osôb so sluchovým postihnutím v Litve. Projekt odštartovala úvodná informačná kampaň, počas ktorej televízne stanice uvádzali videá s cieľom zmeniť, ako počujúci zvyčajne vnímajú nepočujúcich. Neskôr vznikli pilotné centrá, kde vyškolení agenti pomáhali uchádzačom so sluchovým postihnutím pri hľadaní práce. Dve tretiny účastníkov sa úspešne zamestnali a projekt „Cesta za prácou“ si získal povesť jedného z najúspešnejších programov spoločenskej integrácie v Litve.

Ďalšie informácie:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

Od 31. januára bude na stránke EbS (Európa cez satelit) prístupný obrazový materiál vrátane profilov víťazných projektov.

Kontaktné osoby:

Shirin Wheelerová (+32 2 29 66565), mobil: +32 4607 66565

Annemarie Huberová (+32 2 29 93310), mobil: +32 4607 93310


Side Bar