Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 31 stycznia 2013 r.

RegioStars 2013 r.: Komisja nagradza najlepsze projekty

Innowacyjne projekty, które przyczynią się do tworzenia przyszłych miejsc pracy – to właśnie na nich skupi się cała uwaga podczas dzisiejszej uroczystości rozdania nagród RegioStars za 2013 r. Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn i przewodniczący jury, Luc Van den Brande, nagrodzą projekty w pięciu różnych kategoriach zgłoszone przez Portugalię, Wielką Brytanię, Polskę, Niemcy i Litwę jako przykład najlepszych praktyk w dziedzinie rozwoju regionalnego.

Komisarz Johannes Hahn powiedział: „Unijne inwestycje muszą się koncentrować na projektach zdolnych zapewnić faktyczny wzrost i niosących rzeczywiste korzyści obywatelom, środowisku naturalnemu i gospodarce. Rozwój gospodarczy w Europie wymaga dynamicznych i innowacyjnych rozwiązań. Tegorocznymi laureatami są projekty modelowe, charakteryzujące się innowacyjnym podejściem, efektywnym korzystaniem z zasobów i dbałością o aspekty społeczne. Wszystkie one mają na celu poprawę jakości życia obywateli. Są one konkretnym przykładem tego, jak w praktyce można osiągnąć szeroko zakreślone cele wskazane w strategii »Europa 2020«. Projekty te zostały zrealizowane dzięki lokalnemu zaangażowaniu i kreatywności”.

Przewodniczący jury i były przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande dodał: „Przy tak dużej liczbie znakomitych projektów zgłoszonych do konkursu wybór zwycięzcy wymagał intensywnych dyskusji. Jury, w skład którego weszli specjaliści z różnych dziedzin, skoncentrowało się na projektach regionalnych przynoszących faktyczne rezultaty i cechujących się doskonałością rozwiązań w zakresie wskazanego w strategii »Europa 2020« celu, jakim jest inteligentny i trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. Są one doskonałym dowodem na to, że regiony, niezależnie od swoich rozmiarów i położenia, mogą uczyć się od siebie nawzajem i wspierać innowacyjność w szerokim tego słowa znaczeniu”.

W konkursie RegioStars mogą brać udział wszystkie regiony UE zgłaszające projekty, które otrzymały wsparcie w ramach unijnej polityki regionalnej od dnia 1 stycznia 2000 r. W ostatnich pięciu latach największa liczba zgłoszeń napłynęła z Austrii, Belgii, krajów bałtyckich i Walii.

W ramach obecnej szóstej edycji RegioStars Komisja Europejska otrzymała 149 zgłoszeń (najwięcej od początku istnienia konkursu), spośród których wyłoniono 27 finalistów.

Nagrody za rok 2013 przyznano w następujących pięciu kategoriach:

  • INTELIGENTNY WZROST: Zaangażowanie uczelni wyższych w działania na rzecz rozwoju regionalnego

  • TRWAŁY WZROST: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami przez MŚP

  • WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU: Innowacje społeczne: kreatywne rozwiązania problemów społecznych

  • CITYSTAR: Zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

  • INFORMACJA I KOMUNIKACJA: Promowanie polityki regionalnej UE za pomocą wideoklipów

Dzisiejsza uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Brukseli, w Palais des Beaux-Arts, o godz. 19:00.

Więcej informacji

Laureaci:

„Inteligentny wzrost” – UPTEC – park naukowo-technologiczny, Uniwersytet w Porto – Porto

Park naukowo-technologiczny uniwersytetu w Porto (UPTEC) tworzy klastry w sektorach lokalnej gospodarki o dużym potencjalne innowacyjnym, wykorzystując wiedzę akademicką i umiejętności lokalnych przedsiębiorców. Projekt jest podzielony na cztery odrębne dziedziny. Są to: technologia, przemysł kreatywny, technologia morska i biotechnologia. Obejmuje również dwie struktury wsparcia dla biznesu: inkubatory przedsiębiorczości oraz ośrodki innowacyjności i przedsiębiorczości. Do tej pory w działania UPTEC zaangażowało się 110 przedsiębiorstw, w tym 95 nowo powstałych, pięć dużych spółek i pięć prywatnych ośrodków innowacji. Dzięki projektowi powstało około 800 miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni. Wspiera on również dynamiczny wzrost gospodarczy w regionie.

„Trwały wzrost” – ENWORKS – pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami – północno-zachodnia Anglia

ENWORKS udziela pomocy w kwestiach środowiskowych małym i średnim przedsiębiorstwom w północno-zachodniej Anglii. Oferuje szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem środowiskowym, oszczędnego gospodarowania energią i wodą, poprawy gospodarki odpadami i wielu innych dziedzin. W ramach projektu udostępniono bezpłatnie specjalne narzędzie internetowe mające pomóc zarządzającym w zrozumieniu aspektów dotyczących ochrony środowiska, ustaleniu priorytetów w tym zakresie, śledzeniu i ocenie poprawy zarządzania środowiskowego oraz uzyskanych oszczędności. Do tej pory ENWORKS pomógł lokalnym MŚP zidentyfikować potencjalne oszczędności (wynikające z efektywnego gospodarowania zasobami) w wysokości 79 mln funtów szterlingów (95 mln euro) rocznie, z czego 13 mln funtów szterlingów (15 mln euro) to kwota oszczędności, które już uzyskano. Wprowadzone usprawnienia pozwoliły zaoszczędzić ponad 47 tys. ton emisji CO2, 413 tys. m3 wody i 9,3 tys. ton materiałów. Ponadto przyczyniły się do powstania lub zabezpieczenia ponad 960 miejsc pracy i sprzedaży o wartości 113 mln funtów szterlingów (136 mln euro).

„Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu” - Indywidualne ścieżki zatrudnienia – województwo warmińsko-mazurskie

Realizowany w Elblągu i opracowany z myślą o długotrwale bezrobotnych powyżej 45 roku życia projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” zakłada zindywidualizowane i skoncentrowane na aspektach zdrowotnych podejście do kwestii poszukiwania pracy i trzymania zatrudnienia. Profesjonalny doradca zawodowy opracował plany rozwoju osobistego dla grupy osób długotrwale bezrobotnych – w większości kobiet, uwzględniający szkolenia zawodowe i pomoc psychologiczną. Prawie 80 proc. osób z grupy docelowej znalazło pracę. Dzięki dalszemu wsparciu i interwencji dziewięć z dziesięciu osób nadal pracowało na tym samym stanowisku 15 miesięcy później. Projekt doprowadził także do zmiany nastawienia elbląskich pracodawców – 60% przedsiębiorców uczestniczących w projekcie zadeklarowało większe zainteresowanie zatrudnieniem osób w wieku 45 lat i starszych.

„CityStar” - Zarządzanie dzielnicą – Berlin

W ramach tego projektu w dzielnicach niemieckiej stolicy, w których występują trudności społeczne, wprowadzono specjale rady zarządzające w celu zwiększenia udziału lokalnych mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru i finansowania projektów mających poprawić jakość ich życia. Rady te współpracują z departamentem ds. rozwoju miasta i środowiska naturalnego w senacie miasta Berlin, uczestnicząc w dyskusji na temat atutów i problemów danej dzielnicy. Pozwala to znaleźć optymalne rozwiązania istniejących problemów i zaproponować projekty mające poprawić jakość życia w sąsiedztwie. Integracja grup imigrantów stanowi kluczowy element pracy tych rad, jako że w niektórych dzielnicach nawet 79 proc. mieszkańców wywodzi się ze środowisk migracyjnych. Projekt jest częścią długofalowej strategii Berlina na rzecz integracji społecznej.

Informowanie społeczeństwa – W kierunku pracy – rozwój usług pośrednictwa w rekrutacji osób z wadami słuchu – Litwa

„W kierunku pracy” to projekt opracowany z myślą o zapewnieniu usług pośrednictwa pracy wspierających zatrudnianie osób z wadami słuchu na Litwie. Początkowa kampania informacyjna obejmowała kilka kanałów telewizyjnych, gdzie emitowano wideoklipy, mające obalić społeczne mity dotyczące osób z wadą słuchu. Specjalnie przeszkoleni pracownicy w pilotażowych ośrodkach pośrednictwa pracy pomagali takim osobom w znalezieniu zatrudnienia. Dzięki temu dwie trzecie osób, którym udzielono pomocy, znalazło pracę. Omawiany projekt został uznany za jedno z najbardziej udanych przedsięwzięć na rzecz integracji społecznej na Litwie.

Dodatkowe informacje:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

https://twitter.com/ - !/EU_Regional

Materiały wideo i prezentacje nagrodzonych projektów będą dostępne na EbS w dniu 31 stycznia.

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 29 66565), kom.: +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 29 93310), kom.: +32 4607 93310


Side Bar