Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. tammikuuta 2013

RegioStars 2013: Komissio palkitsee lippulaivahankkeita

Tulevaisuuden työpaikkojen syntymistä edistävät innovatiiviset hankkeet ovat tänä iltana parrasvaloissa, kun aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn esittelee vuoden 2013 RegioStars-palkinnon saajat. Komissaari Hahn ojentaa valintalautakunnan puheenjohtajan Luc Van den Branden kanssa palkinnot Portugalissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Puolassa, Saksassa ja Liettuassa toteutetuille viidelle hankkeelle, jotka ovat osoitus hyvistä alueellisen kehityksen käytännöistä.

Komissaari Hahnin mukaan EU:n investoinnit on suunnattava hankkeisiin, jotka synnyttävät todellista kasvua ja todellisia hyötyjä kansalaisille, ympäristölle ja taloudelle. ”Tarvitsemme dynaamisia ja innovatiivisia ratkaisuja Euroopan talouden kääntämiseksi kasvuun. Tämän vuoden voittajat ovat yritysten innovointiin, resurssitehokkuuteen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä esimerkillisiä hankkeita, jotka kaikki tähtäävät kansalaisten elämänlaadun parantamiseen. Ne ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten voimme panna käytäntöön Eurooppa 2020 ‑strategiassa määritellyt laajemmat eurooppalaiset tavoitteet. Näiden hankkeiden onnistumisen taustalla on paikallistason sitoutuminen ja luovuus”, kehui Hahn.

Valintalautakunnan puheenjohtaja ja alueiden komitean entinen puheenjohtaja Luc Van den Brande lisäsi, että voittajien valinnassa lukuisten erinomaisten ehdokkaiden joukosta tarvittiin tiukkaa keskustelua. ”Eri alojen asiantuntemusta edustava valintalautakunta keskitti huomionsa alueellisiin hankkeisiin, joissa näkyi EU 2020 ‑strategian vaikutus ja huippuosaaminen: älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistäminen. Nämä hankkeet ovat hyvä esimerkki siitä, miten alueet voivat koostaan ja sijainnistaan riippumatta oppia toisiltaan innovointia sanan laajimmassa merkityksessä”, perusteli Van den Brande.

Vuotuinen RegioStars-kilpailu on avoin kaikille EU:n alueille. Ne voivat ehdottaa kilpailuun hankkeita, joita on tuettu EU:n aluekehitysvaroin 1.1.2000 jälkeen. Viimeisten viiden vuoden aikana eniten hakemuksia on saatu Itävallasta, Belgiasta, Baltian maista ja Walesista.

Euroopan komissio sai tähän jo kuudetta kertaa järjestettävään kilpailuun ennätysmäärän hakemuksia, 149 kappaletta. Niistä 27 valittiin finaaliin.

Vuoden 2013 viisi palkintokategoriaa ovat:

  • ÄLYKÄS KASVU: Yliopistojen merkityksen vahvistaminen alueellisen kasvun lähteenä

  • KESTÄVÄ KASVU: Resurssitehokkuuden edistäminen pk-yrityksissä

  • OSALLISTAVA KASVU: Sosiaaliset innovaatiot: luovat ratkaisut yhteiskunnallisiin haasteisiin

  • CITYSTAR: Integroidut lähestymistavat kestävään kaupunkikehitykseen

  • TIEDOTUS JA VIESTINTÄ: EU:n aluepolitiikan edistäminen lyhytvideoita hyödyntämällä

Tämäniltainen palkintojenjakotilaisuus järjestetään Brysselin Bozar-kulttuurikeskuksessa (Palais des Beaux-Arts) klo 19.

Taustaa

Voittajat:

”Älykäs kasvu” - "UPTEC – Tiede- ja teknologiapuisto, Porton yliopisto" - Porto

Porton yliopiston tiede- ja teknologiapuisto (UPTEC) kehittää klustereita, joilla luodaan osaamiseen vipuvaikutusta korkeakoulujen ja paikallisten yritysten välillä aloilla, joilla on innovaatiopotentiaalia paikallisessa taloudessa. Hanke on jaettu neljään erilliseen osioon, teknologia, luovat toimialat, meriteknologia ja bioteknologia, sekä kahteen liiketoiminnan tukirakenteeseen, yrityshautomot ja liiketoiminnan innovointikeskukset. UPTEC on tähän mennessä avustanut 110:tä yritystä, joiden joukossa oli 95 uutta yritystä, viisi suuryritystä ja viisi yksityistä innovaatiokeskusta. Hanke on synnyttänyt noin 800 korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettua työpaikkaa ja edistänyt näin omalta osaltaan alueen talouskasvua.

”Kestävä kasvu” - "ENWORKS Resurssitehokuuden tukeminen" - Luoteis-Englanti

ENWORKS tarjoaa ympäristötehokkuutta tukevia palveluja pienille ja keskisuurille yrityksille Luoteis-Englannissa. Se antaa mm. ympäristöriskien hallintaan, energia- ja vesitehokkuuteen sekä jätehuollon tehostamiseen liittyvää koulutusta ja neuvontaa. Hankkeeseen kuuluu verkossa vapaasti saatavilla oleva resurssitehokkuutta mittaava työkalu (Online Resource Efficiency Toolkit), joka auttaa yritysjohtajia ymmärtämään, priorisoimaan, seuraamaan ja arvioimaan yrityksensä ympäristöparannuksia ja -säästöjä. ENWORKS on tähän mennessä auttanut Luoteis-Englannin pk-yrityksiä tunnistamaan 79 miljoonan punnan (95 miljoonan euron) vuotuiset kustannussäästöt, jotka voidaan saada aikaan tehostamalla resurssien käyttöä. Niitä on tähän mennessä toteutettu jo 13 miljoonan punnan (15 miljoonan euron) arvosta. Näillä parannuksilla on säästetty yli 47 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä, 413 000 m3 vettä ja 9 300 tonnia raaka-aineita. Lisäksi ympäristöparannusten avulla on luotu tai onnistuttu säilyttämään yli 960 työpaikkaa ja yli 113 miljoonan punnan (136 miljoonan euron) arvosta myyntituloja.

”Osallistava kasvu” - "Yksilölliset työllistymispolut" - Warmińsko-Mazurskie

Tämän hankkeen kohteena olivat yli 45-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät Elblagissa Puolassa. Hankkeessa omaksuttiin henkilökohtainen ja terveyskeskeinen lähestymistapa työpaikan etsimiseen ja säilyttämiseen. Ammattivalmentaja laati henkilökohtaisen kehityssuunnitelman pitkäaikaistyöttömien kohderyhmälle, jonka enemmistö oli naisia. Suunnitelma käsitti myös ammatillista koulutusta ja psykologista tukea. Lähes 80 prosenttia ryhmäläisistä sai työpaikan. Jatkuvan tuen ansiosta yhdeksän kymmenestä oli edelleen samassa työpaikassa 15 kuukautta myöhemmin. Hanke on johtanut asenteiden muuttumiseen myös kaupungissa, sillä 60 prosenttia mukana olleista työnantajista sanoi olevansa kiinnostuneempia ottamaan palvelukseensa 45 vuotta täyttäneitä.

”CityStar” - "Asuinalueiden hallintaa Berliinissä" – Berliini

Saksan pääkaupungin Berliinin huono-osaisilla alueilla on perustettu kaupunginosaneuvostoja, joiden tavoitteena on lisätä paikallisten asukkaiden osallistumista päätöksentekoon, joka koskee heidän elämänlaatuaan parantavien hankkeiden valintaa ja rahoitusta. Neuvostot tekevät yhteistyötä kaupunkikehityksestä ja ympäristöstä vastaavien kaupungin hallintoelinten kanssa, keskustelevat alueiden vahvuuksista ja ongelmista sekä etsivät yhdessä ratkaisuja tai ehdottavat hankkeita naapuruston elämän parantamiseksi. Maahanmuuttajaryhmien kotouttaminen on keskeinen osa neuvostojen työtä, sillä joillakin alueilla jopa 79 prosentilla väestöstä on maahanmuuttajatausta. Hanke on osa sosiaalisen integraation pitkän aikavälin strategiaa Berliinissä.

”Yleisölle tiedottaminen” – “Työnsaanti – välittäjätoiminta kuulovammaisten työllistymisen edistämiseksi”, Liettua

Hankkeessa kehitettiin välittäjäpalveluja, joilla tuettiin kuulovammaisten työllistymistä Liettuassa. Useilla TV-kanavilla näytettiin tiedotuskampanjaa, johon kuului joukko videoita, joissa kyseenalaistettiin kuulevien perinteiset asenteet kuuroja kohtaan. Pilottikeskuksissa työskentelevät erityiskoulutetut työhönottovirkailijat auttoivat kuulovammaisia löytämään työtä. Kaksi kolmasosaa apua saaneista työnhankijoista työllistyi onnistuneesti, ja hanke nimettiin yhdeksi parhaista sosiaalisen integroinnin hankkeista Liettuassa.

Lisätietoja:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

https://twitter.com/ - !/EU_RegionalEurope by Satellite -palvelussa on voittaneiden hankkeiden videoita ja esittelyjä 31. tammikuuta alkaen.

Contacts :

Shirin Wheeler (+32 2 29 66565), Mobile: +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 29 93310), Mobile: +32 4607 93310


Side Bar