Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. jaanuar 2013

RegioStars 2013: Euroopa Komisjon autasustab juhtprojekte

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn annab täna üle 2013. aasta auhinnad RegioStars uuenduslikele projektidele, millega aidatakse kaasa töökohtade loomisele tulevikus. Žürii esimees Luc Van den Brande ja volinik Hahn annavad üle auhinnad viie kategooria projektidele. Autasustamise vääriliseks peetakse Portugali, Ühendkuningriigi, Poola, Saksamaa ja Leedu piirkondlikku arengut toetavaid projekte.

Volinik Hahn ütles: „ELi investeeringud tuleb suunata projektidesse, mis toetavad majanduskasvu ja millest inimestel, keskkonnal ja majandusel on ka tegelikult kasu. Euroopa majanduskasvu jaoks on meil vaja jõulisi ja uuenduslikke lahendusi. Sellel aastal autasustati ettevõtlusalase uuendustegevuse, ressursitõhususe ja sotsiaalse kaasatuse näidisprojekte, mille ühine eesmärk on inimeste elukvaliteedi parandamine. Need projektid on konkreetsed näited sellest, kuidas kohalikul tasandil ellu viia strateegias „Euroopa 2020” püstitatud üldised eesmärgid. Projektide taga on inimeste pühendumus ja loovus.”

Žürii esimees ja Regioonide Komitee endine president Luc Van den Brande lisas: „Nii paljude silmapaistvate projektide hulgast võitjate valimine tähendas pingelist arutelu. Eri valdkondade ekspertidest žürii keskendus piirkondlikele projektidele, mis on oluliselt aidanud saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärki: arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu. Projektid on heaks näiteks selle kohta, et hoolimata piirkondade suurusest või asukohast on neil üksteise käest võimalik õppida uuendamist kõige ulatuslikumas mõttes.”

RegioStarsi iga-aastasele konkursile saavad kõik ELi piirkonnad esitada projekte, millesse ELi regionaalpoliitika alusel on investeeritud alates 1. jaanuarist 2000. Viimase viie aasta jooksul on kõige rohkem taotlusi esitanud Austria, Belgia, Balti riigid ja Wales.

RegioStarsi 6. konkursi raames sai Euroopa Komisjon läbi aegade kõige rohkem, nimelt 149 taotlust, millest valiti välja 27 finalisti.

RegioStarsi konkursi viis kategooriat 2013. aastal:

  • ARUKAS MAJANDUSKASV: Ülikoolide kaasamine piirkondlikku majanduskasvu

  • JÄTKUSUUTLIK MAJANDUSKASV: VKE-de ressursitõhususe toetamine

  • KAASAV MAJANDUSKASV: Sotsiaalne uuendustegevus: leidlikud lahendused ühiskonnaprobleemide jaoks

  • CITYSTAR: terviklik lähenemisviis linnade säästva arengu toetamisel

  • TEAVE JA TEABEVAHETUS: lühivideofilmide abil ELi regionaalpoliitika tutvustamine

Tänane tseremoonia toimub Brüsseli kaunite kunstide palees kell 19.00.

Taustteave

Võitjad:

Kategooria „Arukas majanduskasv” – Porto Ülikooli teadus- ja tehnoloogiapark

Porto ülikooli teadus- ja tehnoloogiapargis (UPTEC) luuakse klastreid, mis aitavad kohalikus majanduses innovatsioonipotentsiaali pakkuvates valdkondades jaotada oskusi äri- ja teadusringkondade vahel . Projekt on jagatud nelja selge telje vahel – tehnoloogia, loomemajandus, mere- ja biotehnoloogia ning hõlmab kahte ettevõtluse tugistruktuuri – ettevõtlusuuenduse inkubaatorid ja keskused. UPTEC on seni aidanud 110 ettevõtjat, sealhulgas 95 idufirmat, viit suurettevõtjat ja viit eraõiguslikku uuenduskeskust. Projektiga on loodud ligikaudu 800 töökohta ülikooli lõpetanutele, mis aitas kaasa piirkonna jõudsale majanduskasvule.

Kategooria „Jätkusuutlik majanduskasv” - „ENWORKS − ressursitõhususe toetus” – Loode-Inglismaa

ENWORKS on keskkonna-alane tugiteenus Loode-Inglismaa VKE-dele, mille raames korraldatakse koolitust ja nõustamist keskkonna riskijuhtimise, energia- ja veetõhususe, jäätmekäitluse parandamise ja paljudes muudes valdkondades. Projekti raames saab tasuta kasutada internetipõhist ressursitõhususe tarkvara (Online Resource Efficiency Toolkit), et aidata juhtidel mõista, tähtsustada, jälgida ja hinnata, kuidas nad parandavad oma keskkonnamõju ja säästavad ressursse. ENWORKS on siiani aidanud Loode-Inglismaa VKE-del kindlaks teha 79 miljoni naelsterlingi (95 miljonit eurot) ulatuses aastast kulusäästu, millest seni on rakendatud 13 miljoni naelsterlingit (15 miljonit eurot). Selliste parandustega on säästetud rohkem kui 47 000 tonni CO2-heitkoguseid, 413 000 m3 vett ja 9 300 tonni muid materjale. Lisaks sellele on keskkonnamõju parandamisega loodud või säilitatud rohkem kui 960 töökohta ning tagatud käive rohkem kui 113 miljoni naelsterlingi (136 miljoni euro) väärtuses.

Kategooria „Kaasav majanduskasv” - „Individuaalsed karjäärivõimalused” - Warmińsko-Mazurskie

Elblagis (Poola) väljatöötatud projektis „Individuaalsed karjäärivõimalused” on erilise tähelepanu all vanuseklassi 45+ kuuluvad pikaajalised töötud, kelle jaoks on kasutusele võetud isikust ja tervisest lähtuv lähenemisviis, et tööd otsida või töökohta säilitada. Professionaalne tööotsimisnõustaja koostas pikaajalisest töötutest koosnevale sihtgrupile (kellest suurema osa moodustasid naised) isikliku arenguplaani, mis hõlmas kutsealast erikoolitust ja psühholoogilist toetust. Sihtrühma liikmetest peaaegu 80% leidis töö. Tänu jätkuvale toetusele ja sekkumisele jätkas kümnest töö leidnust üheksa ka 15 kuud hiljem töötamist endisel töökohal. Projekti tulemusel on muutunud ka suhtumine selles linnas, nii et 60% projektiga seotud tööandjatest väitsid, et on nüüd meelsamini nõus tööle võtma inimesi vanuses 45+.

Kategooria „CityStar” - „Berliini linnajagude halduskeskus” – Berliin

Berliini linnajagude halduskeskus (Quartiersmanagement) moodustas Saksamaa pealinna sotsiaalselt muserdatud linnaosades nõukogud, et suurendada kohalike elanike osalemist otsuste tegemisel, et valida või rahastada projekte, millega parandada nende elukvaliteeti. Nõukogud teevad koostööd linnavalitsuse linnaarengu ja keskkonna osakonnaga, et arutada läbi piirkonna tugevad ja nõrgad küljed ning ühiselt leida lahendused või esitada projektid linnaosa elu parandamiseks. Nõukogude töö kõige tähtsam osa on sisserändajate rühmade integreerimine sellistes linnaosades, kus kuni 79% elanikkonnast on sisserändaja taustaga. Kõnealune projekt on Berliini pikaajalise sotsiaalintegratsioonistrateegia üks osa.

Kategooria „Üldsuse teavitamine” – „Tööle − vahendusteenuste väljatöötamine, et aidata kuulmispuudega inimestel tööd leida” Leedu

Projekti „Tööle” raames töötati välja vahendusteenus, et toetada kuulmispuudega inimeste töölevõtmist Leedus. Esialgset teadlikkuse tõstmise kampaaniat näidati mitmel telekanalil. See koosnes videoklippide seeriast, milles käsitleti kuuljate kogukonna tavapärast suhtumist kurtidesse. Projektiga seotud töölevõtukeskustes tegutsesid eriettevalmistusega ametnikud, et aidata kuulmispuudega inimestel tööd leida. Abistatutest kaks kolmandikku võeti edukalt tööle ning selle tulemusel tunnustati „Tööle” üheks Leedu kõige edukamaks sotsiaalintegratsiooniprojektiks.

Lisateave:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

https://twitter.com/ - !/EU_Regional

Videoklipid ja kirjeldused võitnud projektide kohta leiate veebisaidilt EbS 31. jaanuaril 2013.

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 2 29 66565), mobiiltelefon: +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 29 93310), mobiiltelefon: +32 4607 93310


Side Bar