Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 31. ledna 2013

Ceny RegioStars 2013 – Komise předá ocenění hlavním projektům

Inovační projekty, které do budoucna přispějí k vytváření pracovních míst, budou dnes večer v centru dění, protože komisař pro regionální politiku Johannes Hahn udělí ceny RegioStars 2013. Spolu s předsedou poroty Lucem Van den Brandem komisař Hahn udělí ceny v pěti kategoriích, a to projektům z Portugalska, Spojeného království, Německa, Polska a Litvy, jež reprezentují postupy, které se v regionálním rozvoji osvědčily.

Komisař Hahn uvedl: Investice EU musí směřovat k projektům, které vytvářejí reálný růst a jsou konkrétním přínosem pro občany, životní prostředí a hospodářství. Abychom dosáhli růstu evropského hospodářství, potřebujeme dynamická a inovační řešení. Letošními vítězi jsou vzorové projekty z oblastí inovací v podnikání, účinného využívání zdrojů a sociálního začleňování, všechny přitom usilují o zlepšení kvality života občanů. Jedná se o konkrétní příklady toho, jak lze převést do praxe naše obecné evropské cíle stanovené ve strategii Evropa 2020. Za všemi projekty stojí odhodlání lidí přímo na místě a tvořivost.“

Předseda poroty a bývalý předseda Výboru regionů Luc Van den Brande dodal: „Výběru vítězů z tak velkého počtu vynikajících projektů předcházela intenzivní diskuse. Porota přihlédla k jednotlivým odborným oblastem a zaměřila se na regionální projekty, které prokázaly praktické fungování a výjimečnost v duchu strategie EU 2020: inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Vybrané projekty jsou dobrou ukázkou toho, jak se regiony, bez ohledu na svou velikost nebo polohu, mohou od sebe učit inovacím v tom nejširším slova smyslu.“

Každoročně pořádaných cen RegioStars se mohou účastnit všechny regiony EU, a to s projekty, které obdržely investiční prostředky z regionální politiky EU od 1. ledna 2000. Nejvíce přihlášek v posledních pěti letech podaly Rakousko, Belgie, pobaltské země a Wales.

V rámci tohoto 6. ročníku se Evropské komisi přihlásilo dosud nejvíce projektů (149), z nichž 27 postoupilo do finále.

Cena se v roce 2013 uděluje v těchto pěti kategoriích:

  • Inteligentní růst: zapojení univerzit do regionálního růstu

  • UDRŽITELNÝ RŮST: podpora účinného využívání zdrojů v malých a středních podnicích

  • Růst podporující začlenění: sociální inovace – tvůrčí řešení společenských problémů

  • CityStar: integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst

  • Informace a komunikace: podpora regionální politiky EU pomocí krátkých videoklipů

Slavnostní ceremoniál se uskuteční dnes večer od 19:00 hodin v bruselském „Palais des Beaux-Arts“.

Souvislosti

Vítězové:

„Inteligentní růst“ – „UPTEC – Science & Technology Park, University of Porto“ – Porto

Vědecko-technologický park univerzity v Portu (UPTEC) se věnuje vytváření klastrů a využívání synergických efektů mezi akademickou obcí a místními podniky v oblastech, které mají pro místní ekonomiku inovační potenciál. Projekt je rozdělen do čtyř různých částí – technologie, tvůrčí odvětví, mořské technologie a biotechnologie – včetně dvou struktur na podporu podnikání – inkubátorů a středisek podnikových inovací. UPTEC dosud poskytl podporu 110 firmám, včetně 95 začínajících podniků, pěti velkým společnostem a pěti soukromým inovačním střediskům. Díky projektu vzniklo zhruba 800 absolventských pracovních míst, což výrazně přispělo k solidnímu hospodářskému růstu regionu.

„Udržitelný růst“ – „ENWORKS Resource Efficiency Support“ – severozápadní Anglie

ENWORKS je služba na podporu environmentálních aspektů v činnosti malých a středních podniků v severozápadní Anglii, která nabízí školení a poradenství v oblasti rizik pro životní prostředí, racionálního hospodaření s energií a vodou, lepšího nakládání s odpady a mnoha dalších věcech. Projekt provozuje volně přístupnou internetovou stránku (Resource Efficiency Toolkit), která manažerům umožňuje udělat si obrázek o tom, jak si vedou z hlediska životního prostředí, stanovit si priority, sledovat a posuzovat zlepšení a úspory. V oblasti účinného využívání zdrojů Enworks dosud malým a středním podnikům v severozápadní Anglii pomohl nalézt úspory ročních nákladů odpovídající 79 milionům liber (95 milionům EUR), z čehož 13 milionů liber (15 milionů EUR) se již promítlo do praxe. Tato zlepšení ušetřila více než 47 000 tun emisí CO2, 413 000 m3 vody a 9 300 tun materiálu. Kromě toho bylo díky těmto environmentálním vylepšením vytvořeno nebo zachováno přes 960 pracovních míst a byl vygenerován obrat v hodnotě 113 milionů liber (136 milionů EUR).

„Růst podporující začlenění“ – „Individual Employment Paths“ – Warmińsko-Mazurskie

Projekt „Cesta k samostatnosti“ v polském Elblagu se zaměřil na dlouhodobě nezaměstnané osoby starší 45 let a zvolil přitom osobní přístup s důrazem na zdravotní aspekty při hledání a udržení zaměstnání. Profesionální poradce sestavil cílové skupině dlouhodobě nezaměstnaných (většinu tvořily ženy) „plán osobního rozvoje“, včetně odborné přípravy a psychologické podpory. Téměř 80 % z nich se podařilo získat práci. Díky neustálé podpoře si 9 z 10 těchto osob udrželo získané pracovní místo i po zhruba 15 měsících. Projekt ve městě vyvolal i změnu v postojích, když 60 % zúčastněných zaměstnavatelů uvedlo, že by nyní ochotněji zaměstnali osoby starší 45 let.

„CityStar“ – „Neighbourhood Management Berlin“ – Berlín

V rámci berlínského projektu správy městských čtvrtí byly do sociálně postižených městských okrsků německého hlavního města zavedeny správní rady, aby se zvýšilo zapojení místních obyvatel do rozhodování o výběru a financování projektů, které jim mají zlepšit kvalitu života. Správní rady spolupracují s odborem městského rozvoje a životního prostředí berlínské radnice a projednávají silné i slabé stránky dotčené čtvrti a společně hledají taková řešení nebo projekty, díky nimž se v ní bude lépe žít. Nejdůležitější částí práce správních rad je integrace skupin přistěhovalců, neboť v některých městských okrscích tvoří osoby pocházející z přistěhovaleckého prostředí až 79 % obyvatel. Projekt je součástí dlouhodobé strategie sociálního začleňování v Berlíně.

„Informování veřejnosti“ – „Towards Work – development of mediation services in recruiting people with hearing disabilities“ – Litva

Litevský projekt „Za prací“ přišel se zprostředkovacími službami na podporu zaměstnávání osob se sluchovým postižením. Na několika televizních kanálech nejprve běžela informační kampaň se sérií videoklipů, které si braly na mušku tradiční postoje lidí bez postižení vůči neslyšícím. Na vybraných úřadech práce působili speciálně vyškolení poradci, kteří lidem se sluchovým postižením pomáhali najít práci. Dvě třetiny osob, kterým se v rámci tohoto projektu dostalo pomoci, byly při hledání práce úspěšné a „Za prací“ byl označen za jeden z nejúspěšnějších sociálně-integračních projektů v Litvě.

Další informace:

www.ec.europa.eu/regiostars

http://www.flickr.com/euregional

Twitter: @EU_Regional - #RegioStars

https://twitter.com/ - !/EU_Regional

Videozáznam a portréty vítězných projektů budou 31. ledna k vidění na EbS.

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565), mobilní tel.: +32 460766565

Annemarie Huber (+32 22993310), mobilní tel.: +32 460793310


Side Bar