Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 juli 2013

Konsumenternas resultattavla: mer behöver göras för en verkligt enhetlig marknad för konsumenterna

Det finns fortfarande stora variationer mellan EU-länderna vad gäller konsumentskyddet. Bara 35 % av alla européer känner att de tryggt kan köpa produkter från andra EU-länder på nätet och sju av tio konsumenter vet inte vad de ska göra om de får produkter de inte har beställt.

Bland annat dessa resultat ingår i årets resultattavla över konsumentvillkor som publiceras av Europeiska kommissionen i dag. Resultaten visar att en hel del behöver göras för att alla konsumenter ska tycka att det känns lika säkert och smidigt att handla inom EU. Ett centralt resultat är att konsumenternas tillit har minskat samtidigt som fallen av tvistlösning ökar.

– Det har gjorts framsteg främst vad gäller utvidgningen av näthandeln, men förbättringar behövs fortfarande på andra områden. Resultattavlan visar vilka aspekter vi behöver koncentrera oss på. Den är vårt fönster till marknaden. Resultaten påverkar hur jag kommer att agera, till exempel genom att inrätta en plattform för tvistlösning på nätet eller se till att regler mot otillbörliga affärsmetoder följs, säger konsumentkommissionär Neven Mimica.

Huvudpunkterna i resultattavlan är följande:

Näthandeln växer, särskilt inom hemlandet

 1. Andelen konsumenter som handlade på nätet inom hemlandet ökade från 38 % till 41 %, medan andelen som gjorde gränsöverskridande köp ökade från 9,6 % till 11 %. Konsumenterna känner sig fortfarande mycket mindre säkra när de handlar på nätet i ett annat EU-land än när de handlar på nätet i hemlandet (35 % mot 59 %). Möjliga orsaker är bland annat svårigheter att slutföra ett köp, t.ex. för att försäljaren inte erbjuder leverans till konsumentens hemland eller för att utländska betalkort inte accepteras. Det här utgör ett stort hinder för gränsöverskridande näthandel.

 2. Kommissionen har arbetat för att frigöra näthandelns potential genom att skapa en gynnsam konsumentmiljö. Den nya lagstiftningen om tvistlösning på nätet kommer att göra det möjligt för konsumenter som handlar i hemlandet och i andra EU-länder att lösa sina tvister med försäljarna fortare och billigare, utan att ta upp fallet i domstol. Direktivet om konsumenträttigheter, som ska börja tillämpas i alla EU-länder senast i juni 2014, förenhetligar bland annat bestämmelser om återlämning av produkter i samband med distansförsäljning. Kommissionen samarbetar med de berörda parterna för att förbättra kvaliteten på jämförelseverktyg på nätet och underlätta gränsöverskridande jämförelser för att hjälpa konsumenterna hitta de bästa erbjudandena.

Konsumentvillkoren varierar avsevärt inom EU

 1. Andelen konsumenter som känner sig tillräckligt skyddade av de befintliga åtgärderna varierar från 18 % till 76 %. Över lag verkar konsumentvillkoren vara som bäst i norra och västra Europa.

 2. I största delen av de länder som gått med i EU sedan 2004 har konsumentvillkoren förbättrats under de tre senaste konsumentundersökningarna. Förbättringarna kan kopplas till informationskampanjer som EU genomfört i dessa länder. En sådan kampanj ska startas i Kroatien år 2014.

Viktiga sociodemografiska skillnader

 1. Äldre, lågutbildade, arbetslösa, arbetare och konsumenter som inte har någon internetanslutning hemma verkar höra till dem som är sämst på att utnyttja sina rättigheter och de möjligheter som finns.

 2. Till de åtgärder som kommer att vidtas i ett försök att lösa situationen hör kommissionens undersökning om konsumenternas utsatthet på nyckelmarknader. Som ett resultat av undersökningen förväntas man kunna peka ut de faktorer, bl.a. sociodemografiska sådana, som påverkar utsattheten. Genom undersökningen kommer man också att få tillgång till bättre metoder för att studera mekanismerna bakom utsatthet.

Olagliga affärsmetoder består

 1. Enligt konsumenternas och återförsäljarnas bedömningar verkar det inte ha skett någon tydlig minskning av förekomsten av olagliga affärsmetoder under de senaste fyra åren. Över 50 % av konsumenterna säger sig löpa störst risk att stöta på sådana metoder på internet.

 2. På basen av den europeiska konsumentkonferensen 2013 funderar kommissionen på hur man bäst kan stärka tillämpningen av lagstiftningen om konsumenternas ekonomiska rättigheter. I september 2013 kommer ett offentligt samråd om effektivisering av samarbetet mellan nationella myndigheter att köra igång som en del av översynen av den förordning som reglerar detta samarbete.

Kunskaperna om konsumenternas rättigheter är oroväckande låga

 1. Sju av tio konsumenter vet inte vad de ska göra om de får produkter de inte har beställt, och mindre än en tredjedel av återförsäljarna var medvetna om lagen om hur lång tid konsumenter har på sig att returnera defekta produkter för reparation.

 2. För att åtgärda bristerna i konsumentundervisningen för tonåringar har kommissionen utvecklat en interaktiv webbsida för lärare – konsumenternas klassrum (Consumer Classroom). Dessutom kommer en EU-omfattande kampanj om konsumenternas rättigheter, som riktar sig till både konsumenter och företag, att startas som en del av Europaåret för medborgarna. Kommissionen kommer också att genomföra en studie om produktgarantier på utvalda konsumentmarknader för att kontrollera om EU-rätten tillämpas enhetligt i hela EU.

Gröna inköp ökar

 1. Fyra av tio konsumenter säger att en varas eller tjänsts inverkan på miljön påverkar deras val. Bland orsakerna till att inte handla grönt finns bland annat brist på relevant information, högre priser och misstro mot miljörelaterade påståenden.

 2. Kommissionen arbetar tillsammans med de berörda parterna för att hjälpa konsumenterna göra välinformerade gröna val. Kommissionen har även understött framställandet av en rapport gjord av de berörda parterna som innehåller rekommendationer om vissa miljörelaterade påståenden.

Bakgrund

Resultattavlan är en regelbunden rapport som följer upp integreringen av EU:s inre detaljhandelsmarknad från konsumentens perspektiv och följer upp kvaliteten på den nationella konsumentmiljön. Landrapporterna som bifogats till resultattavlan erbjuder detaljerad konsumentstatistik för varje land. Nationella myndigheter och konsumentorganisationer använder resultattavlan för att planera och utvärdera sin egen verksamhet.

Kroatien är för första gången med på resultattavlan, tillsammans med de 27 andra EU-länderna samt Island och Norge. En annan nyhet för i år är den socioekonomiska uppdelningen av resultaten, vilken har efterfrågats av Europaparlamentet.

Läs mer

Hela resultattavlan

Konsumentkommissionär Neven Mimicas hemsida

Följ oss på Twitter:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Kontaktperson:

David Hudson (+32 2 296 83 35)


Side Bar