Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. júla 2013

Hodnotiaca tabuľka pre spotrebiteľov: skutočný jednotný trh pre spotrebiteľov si vyžaduje viac úsilia

Krajiny EÚ sa ešte stále veľmi líšia úrovňou ochrany spotrebiteľských práv. Iba 35 % Európanov dôveruje nákupu online od predajcov v iných krajinách EÚ a sedem z desiatich spotrebiteľov nevie ako reagovať, keď dostanú výrobky, ktoré si neobjednali.

To vyplýva okrem iného z výsledkov hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok 2013, ktorú dnes uverejnila Európska komisia. Výsledky ukazujú, že je potrebný nový podnet, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia budú s rovnakou dôverou a istotou nakupovať v celej EÚ, či už online alebo offline. Jedným z kľúčových zistení je zníženie dôvery spotrebiteľa, ktorému zodpovedá nárast uplatňovania nárokov na nápravu.

Neven Mimica, európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku, uvítal hodnotiacu tabuľku a poznamenal: „Zaznamenal sa pokrok najmä v rozšírení elektronického obchodu, avšak v iných oblastiach sú potrebné zlepšenia. Hodnotiaca tabuľka nám ukazuje, kde musíme upriamiť naše úsilie. Je naším obrazom situácie na trhu. Jej výsledky sa odrazia v mojich budúcich opatreniach, ako napr. vo vytvorení platformy riešenia sporov online alebo v lepšom presadzovaní predpisov proti nekalým obchodným praktikám.“

Hlavné zistenia hodnotiacej tabuľky:

Elektronický obchod rastie najmä doma

 1. Podiel spotrebiteľov, ktorí nakupovali prostredníctvom elektronického obchodu v domácej krajine, vzrástol z 38 % na 41 %, pri cezhraničných elektronických nákupoch to bolo z 9,6 % na 11 %. Spotrebitelia napriek tomu naďalej menej dôverujú online nákupu od predajcov v iných krajinách EÚ v porovnaní s domácimi predajcami (35 % oproti 59 %). Príčinou môže byť aj skutočnosť, že nákup sa nedá uskutočniť, napr. preto, že sa tovar nedodáva do krajiny spotrebiteľa alebo že maloobchodný online predajca neakceptuje cudzie platobné karty. To je závažnou prekážkou pri cezhraničnom elektronickom nákupe.

 2. Komisia pracuje na tom, aby uvolnila potenciál elektronického obchodu vytvorením prostredia priaznivého pre spotrebiteľov. Nové právne prepisy o riešení sporov online umožnia spotrebiteľom, ktorí nakupujú doma a v iných krajinách EÚ, rýchlejšie a lacnejšie vyriešiť spory s obchodníkmi mimosúdnou cestou. Smernica o právach spotrebiteľa, ktorá sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch od júna 2014, harmonizuje okrem iného ustanovenia týkajúce sa aspektov predaja na diaľku. Komisia pracuje so zainteresovanými stranami na zlepšení kvality online porovnávacích nástrojov a na uľahčení možnosti porovnania ponúk doma a za hranicami, aby umožnila spotrebiteľom vybrať si tú najlepšiu.

Podmienky spotrebiteľov sa v rámci EÚ značne líšia

 1. Percentuálny podiel spotrebiteľov, ktorí sa cítia primerane chránení existujúcimi opatreniami, sa pohybuje od 18 % do 76 %. Celkovo podmienky spotrebiteľov sa zdajú byť najpriaznivejšie v severnej a západnej Európe.

 2. V prípade väčšiny krajín, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004, sa v posledných troch hodnoteniach zaznamenalo zlepšenie podmienok spotrebiteľov. Tieto zlepšenia by mohli súvisieť s informačnými kampaňami EÚ, ktoré sa viedli v týchto krajinách. Takáto kampaň sa začne v roku 2014 v Chorvátsku.

Existujú aj sociálno-demografické rozdiely

 1. Starší, menej vzdelaní respondenti, nezamestnané osoby, robotníci a spotrebitelia, ktorí doma nemajú internetové pripojenie, zrejme najmenej využívajú svoje práva a dostupné príležitosti.

 2. Jedným z krokov na riešenie tohto problému je pripravovaná štúdia Komisie o zraniteľnosti spotrebiteľa na kľúčových trhoch. Bude sa zameriavať na určenie faktorov zraniteľnosti vrátane sociálno-demografických charakteristík. Bude takisto navrhovať lepšie nástroje výskumu na štúdium mechanizmov zraniteľnosti.

Nezákonné obchodné praktiky pretrvávajú

 1. Na základe posúdení spotrebiteľov a maloobchodných predajcov za posledné štyri roky nedošlo k jednoznačnému poklesu úrovne nezákonných obchodných praktík. Vyše 50 % spotrebiteľov uvádza, že s takýmito praktikami sa najviac stretávajú na internete.

 2. Vychádzajúc z Európskeho spotrebiteľského samitu v roku 2013 Komisia hľadá spôsob, ako najlepšie zvýšiť presadzovanie právnych predpisov v oblasti hospodárskych práv spotrebiteľov. V septembri 2013 sa začne verejná konzultácia o posilnení efektívnosti spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, a to ako súčasť revízie nariadenia, ktorým sa riadi táto spolupráca.

Znalosť práv spotrebiteľa ostáva znepokojivo nízka

 1. Siedmi z desiatich spotrebiteľov nevedia, čo majú robiť, ak dostanú výrobky, ktoré si neobjednali, a menej ako tretina maloobchodníkov poznala znenie právneho predpisu týkajúceho sa lehoty, dokedy majú spotrebitelia právo vrátiť pokazené výrobky na opravu.

 2. S cieľom riešiť nedostatky v znalostiach o spotrebiteľských právach u teenagerov Komisia vyvinula interaktívnu webovú lokalitu pre učiteľov – tzv. „Spotrebiteľskú triedu“. Okrem toho sa ako súčasť Európskeho roka občanov začne kampaň o spotrebiteľských právach v celej EÚ, ktorá sa bude zameriavať na spotrebiteľov, ako aj na podniky. Komisia chce takisto vypracovať štúdiu o zárukách vo vybraných spotrebiteľských trhoch, aby skontrolovala, či sa právne predpisy EÚ súvisle uplatňujú v rámci EÚ.

„Zelené nákupy“ majú rastúcu tendenciu

 1. Štyria z desiatich spotrebiteľov uvádzajú, že účinky tovaru alebo služby na životné prostredie majú vplyv na ich rozhodovanie o kúpe. Medzi dôvody, prečo nenakupovať výrobky šetriace životné prostredie, patrí nedostatok relevantných informácií, vysoká cena a pochybnosť, či informácie na označení týkajúce sa životného prostredia sú pravdivé.

 2. Komisia spolupracuje so zainteresovanými stranami na tom, aby spotrebitelia mali pri prijímaní rozhodnutí v prospech životného prostredia dostatočné informácie. Podporila vypracovanie správy zainteresovaných strán, ktorá obsahuje aj osobitné odporúčania o informáciách na označení týkajúcich sa životného prostredia.

Súvislosti

Hodnotiaca tabuľka je pravidelnou správou, ktorá sleduje integráciu vnútorného maloobchodného trhu EÚ z perspektívy spotrebiteľa a monitoruje kvalitu vnútroštátneho spotrebiteľského prostredia. Správy jednotlivých krajín, ktoré sú priložené k tejto hodnotiacej tabuľke, poskytujú podrobné spotrebiteľské štatistiky pre každú krajinu. Údaje z hodnotiacej tabuľky používajú vnútroštátne orgány a spotrebiteľské organizácie pri vypracúvaní a hodnotení vlastných aktivít.

Popri 27 členských štátoch, Islande a Nórsku je po prvýkrát zahrnuté do tejto tabuľky aj Chorvátsko. Ďalšou inováciou tohto roku je sociálno-demografické rozdelenie výsledkov, ako to vyžaduje Európsky parlament.

Ďalšie informácie

Celá hodnotiaca tabuľka

Domovská stránka komisára pre spotrebiteľskú politiku Nevena Mimicu

Sledujte nás na Twitteri:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Kontaktné osoby:

David Hudson (+32 2 296 8335)


Side Bar