Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 23 lipca 2013 r.

Tablica wyników dla rynków konsumenckich: zapewnienie konsumentom prawdziwego jednolitego rynku wymaga większej ilości działań

Ochrona praw konsumentów nadal jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych krajach UE. Jedynie 35 proc. Europejczyków robiących zakupy przez internet ma zaufanie do sprzedawców z innych krajów UE, a siedmiu na dziesięciu konsumentów nie wie co zrobić, gdy otrzymują produkty, których nie zamawiali.

Oto niektóre wyniki z opublikowanej dzisiaj przez Komisję Europejską Tablicy wyników dla rynków konsumenckich 2013. Potrzebne są nowe rozwiązania, który sprawią, że konsumenci będą mogli robić zakupy z równą łatwością i ufnością w całej UE, niezależnie od tego, czy będą ich dokonywali w internecie czy w sklepie. Jednym z najważniejszych ustaleń jest spadek zaufania konsumentów idący w parze z częstszymi przypadkami dochodzenia roszczeń.

Neven Mimica, europejski komisarz ds. ochrony konsumentów, przyjął Tablicę wyników dla rynków konsumenckich z zadowoleniem i stwierdził: Odnotowano postępy w szczególności jeśli chodzi o rozpowszechnienie handlu elektronicznego, ale konieczne są usprawnienia w innych obszarach. Tablica wyników dla rynków konsumenckich pokazuje, gdzie powinniśmy skupić nasze wysiłki. Jest to nasze okno na rynek. Jej wyniki zostaną uwzględnione w moich przyszłych działaniach, takich jak ustanowienie platformy internetowego rozstrzygania sporów lub lepsze egzekwowanie przepisów służących do zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.

Główne ustalenia tablicy wyników:

handel elektroniczny staje się coraz powszechniejszy, zwłaszcza na rynku krajowym

 1. Odsetek konsumentów korzystających z krajowego handlu elektronicznym wzrósł z 38 proc. do 41 proc. w porównaniu ze wzrostem z 9,6 proc. do 11 proc. w przypadku zakupów transgranicznych. Konsumenci mają jednak nadal o wiele mniejsze zaufanie do sprzedawców internetowych w innych krajach UE w porównaniu ze sprzedawcami krajowymi (35 proc. w porównaniu do 59 proc.). Wśród przyczyn wymienia się niemożność dokonania zakupu, np. dlatego, że nie prowadzi się dostaw do kraju konsumenta lub dlatego, że internetowy sprzedawca detaliczny nie akceptuje zagranicznych kart płatniczych. Stanowi to poważną przeszkodę dla transgranicznych zakupów internetowych.

 2. Komisja pracuje na rzecz uwolnienia potencjału handlu elektronicznego poprzez tworzenie otoczenia przyjaznego dla konsumentów. Nowe przepisy w dziedzinie internetowego systemu rozstrzygania sporów pozwolą konsumentom dokonującym zakupy w swoim kraju i w innych państwach UE szybciej i taniej rozwiązywać spory z handlowcami, bez odwoływania się do sądu. Dyrektywa w sprawie praw konsumentów, która będzie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich od czerwca 2014 r., harmonizuje – między innymi — przepisy odnoszące się do polityki w zakresie zwrotów w sprzedaży na odległość. Wraz z zainteresowanymi stronami Komisja prowadzi działania mające na celu poprawę jakości porównywarek internetowych i ułatwienie transgranicznego porównywania cen, co powinno pomóc konsumentom w wyborze najkorzystniejszych ofert.

sytuacja konsumentów w UE jest bardzo zróżnicowana

 1. Odsetek konsumentów, którzy czują się wystarczająco chronieni przez istniejące środki waha się od 18 proc. do 76 proc. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja konsumentów wydaje się najbardziej korzystna na północy i zachodzie Europy.

 2. Większość państw, które przystąpiły do UE od 2004 r. odnotowało poprawę sytuacji konsumentów według ostatnich 3 tabeli wyników. Poprawa ta może być wynikiem kampanii informacyjnych prowadzonych przez UE w tych krajach. Taka kampania zostanie przeprowadzona w Chorwacji w 2014 r.

istnieją również istotne różnice według kryteriów społeczno-demograficznych

 1. W najmniejszym stopniu ze swoich praw i możliwości korzystają osoby starsze, respondenci o słabym wykształceniu, osoby niezatrudnione, pracownicy fizyczni oraz konsumenci, którzy nie posiadają łączy internetowych w domu.

 2. W ramach starań, aby rozwiązać ten problem, Komisja przygotowuje badanie dotyczące podatności konsumentów na zagrożenia na kluczowych rynkach. Jego celem jest określenie uwarunkowań podatności na zagrożenia, w tym wyróżników socjodemograficznych. Zaproponowane w nim również zostaną lepsze narzędzia badawcze umożliwiające zbadanie mechanizmów podatności na zagrożenia.

nadal utrzymują się nielegalne praktyki handlowe

 1. W opinii konsumentów i sprzedawców detalicznych nie nastąpił wyraźny spadek poziomu nielegalnych praktyk handlowych w ciągu ostatnich czterech lat. Ponad 50 proc. konsumentów twierdzi, że takie praktyki najczęściej napotyka w internecie.

 2. W oparciu o wyniki europejskiego szczytu konsumentów z 2013 r. Komisja rozważa, w jaki sposób najlepiej wzmocnić egzekwowanie przepisów dotyczących praw gospodarczych konsumentów. We wrześniu 2013 r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące wzmocnienia skuteczności współpracy między organami krajowymi, w ramach przeglądu rozporządzenia w sprawie tej współpracy.

znajomość praw konsumentów pozostaje niepokojąco niska

 1. Siedmiu na dziesięciu konsumentów nie wie, co zrobić w przypadku otrzymania produktów, których nie zamawiali, a mniej niż jedna trzecia sprzedawców detalicznych zna przepisy określające okres, w ciągu którego konsumenci mogą zwracać produkty wadliwe w celu ich naprawy.

 2. Aby podnieść świadomość praw konsumentów wśród nastolatków, Komisja opracowała interaktywną stronę internetową dla nauczycieli — Consumer Classroom. Ponadto w ramach Europejskiego Roku Obywateli zostanie przeprowadzona ogólnounijna kampania dotycząca praw konsumentów, skierowana zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorstw. Komisja przeprowadzi również badanie dotyczące gwarancji na wybranych rynkach konsumenckich w celu sprawdzenia, czy prawo UE jest spójnie wdrażane w całej UE.

odnotowano wzrost proekologicznych zakupów

 1. Czterech na dziesięciu konsumentów twierdzi, że wpływ na środowisko naturalne towaru lub usługi przesądził o ich decyzji dotyczącej zakupów. Przyczyny rezygnowania z proekologicznych zakupów obejmują brak istotnych informacji, wyższe ceny i brak zaufania do twierdzeń dotyczących ekologiczności towaru lub usługi.

 2. Komisja współpracuje z zainteresowanymi stronami, aby pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomych ekologicznych wyborów. Wsparła ona przygotowanie przez zainteresowane strony sprawozdania obejmującego szczegółowe zalecenia w odniesieniu do twierdzeń dotyczących ekologiczności.

Kontekst

Tablica wyników dla rynków konsumenckich jest regularnie przygotowywanym sprawozdaniem, w którym śledzi się przebieg integracji wewnątrzunijnego rynku detalicznego z perspektywy konsumentów i monitoruje jakość otoczenia konsumenta w poszczególnych krajach. Sprawozdania krajowe załączone do tej tablicy zawierają szczegółowe dane statystyczne dotyczące konsumentów w poszczególnych krajach. Dane z Tablicy wyników dla rynków konsumenckich są wykorzystywane przez organy krajowe i organizacje konsumenckie przy opracowywaniu ich własnych działań i przy ich ocenie.

Chorwacja została po raz pierwszy uwzględniona w tablicy wyników, obok pozostałych 27 państw członkowskich, jak również Islandii i Norwegii. Kolejną innowacją w tym roku jest przedstawienie społeczno-demograficznego podziału wyników, zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji

Tablica wyników dla rynków konsumenckich

Strona internetowa komisarza ds. ochrony konsumentów Nevena Mimicy

Czytaj nasze wpisy na Twitterze:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Kontakt :

David Hudson (+32 229 68335)


Side Bar