Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 juli 2013

Consumentenscorebord: nieuwe maatregelen vereist voor échte interne markt voor consumenten

Het niveau van consumentenbescherming tussen EU-landen varieert nog steeds sterk. Slechts 35 % van de Europese burgers doet met vertrouwen een aankoop bij online-verkopers in andere EU-landen en zeven op de tien consumenten weten niet wat zij moeten doen wanneer zij producten ontvangen die zij niet hadden besteld.

Deze cijfers zijn te vinden op het Scorebord van de consumentenvoorwaarden 2013 dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. De resultaten van het scorebord maken duidelijk dat een nieuwe impuls nodig is om ervoor te zorgen dat consumenten overal in de EU met evenveel vertrouwen en gemak aankopen kunnen doen, zowel online als offline. Een belangrijke vaststelling is dat het consumentenvertrouwen is afgenomen en tegelijkertijd het gebruik van rechtsmiddelen om verhaal te halen, is toegenomen.

Europees commissaris voor consumentenbeleid Neven Mimica verwelkomde de resultaten van het Scorebord en verklaarde: "Positief is dat de elektronische handel is toegenomen, maar op andere vlakken zijn verbeteringen nodig. Het scorebord laat zien op welke zaken wij onze inspanningen moeten toespitsen. Het geeft ons inzicht in de markt. Ik zal rekening houden met de resultaten van het scorebord en bijvoorbeeld een internetplatform voor geschillenbeslechting opzetten en maatregelen nemen om de handhaving van regels tegen oneerlijke handelspraktijken te verbeteren."

De belangrijkste bevindingen van het scorebord:

Grensoverschrijdende e-handel groeit, vooral in eigen land

 1. Het percentage consumenten dat bij bedrijven in eigen land elektronisch aankopen doet, is van 38 naar 41 % gestegen. Bij grensoverschrijdende elektronische aankopen steeg het cijfer van 9,6 % naar 11 %. Bij e-handel hebben consumenten echter nog steeds veel meer vertrouwen in verkopers uit eigen land dan uit andere EU-landen (59 % tegen 35 %). Een mogelijke reden hiervoor is dat het soms onmogelijk is om aankopen te doen, bijvoorbeeld omdat er niet wordt geleverd in het land van de consument of omdat buitenlandse betaalkaarten niet door de onlinedetailhandelaar worden aanvaard. Dit zijn belangrijke obstakels voor grensoverschrijdende elektronische handel.

 2. De Commissie heeft gepoogd om de elektronische handel aantrekkelijker te maken door voor de consument een gunstig klimaat te scheppen. Dankzij de nieuwe wetgeving betreffende onlinegeschillenbeslechting kunnen consumenten geschillen met handelaren sneller en goedkoper oplossen zonder dat zij naar de rechter hoeven te stappen, of zij nu in eigen land of in andere EU-landen bestellingen doen. Dankzij de richtlijn inzake consumentenrechten, die vanaf juni 2014 in alle lidstaten zal gelden, worden onder andere de regels voor inruilvoorwaarden en verkoop op afstand geharmoniseerd. De Commissie werkt momenteel samen met andere betrokken partijen om de kwaliteit van online-vergelijkingsportalen te verbeteren en grensoverschrijdende vergelijkingen te vergemakkelijken, zodat consumenten de beste aanbiedingen kunnen vinden.

Consumentenvoorwaarden in de EU-landen zijn zeer verschillend

 1. Het percentage consumenten dat zich voldoende beschermd voelt door de bestaande maatregelen varieert van 18 % tot 76 %. Over het geheel genomen lijken de consumentenvoorwaarden het gunstigst in Noord- en West-Europa.

 2. In de meeste landen die sinds 2004 tot de EU zijn toegetreden, zijn de consumentenvoorwaarden de afgelopen drie jaar telkens verbeterd. Dit zou verband kunnen houden met de EU-voorlichtingscampagnes in die landen. Een dergelijke campagne zal in 2014 ook van start gaan in Kroatië.

Bovendien zijn er belangrijke sociaal-demografische verschillen

 1. Ouderen, laagopgeleiden, niet-werkzame personen, arbeiders en consumenten die thuis niet over een internetaansluiting beschikken, lijken het minst van hun rechten en van de bestaande mogelijkheden profiteren.

 2. Om in deze situatie verandering te brengen, brengt de Commissie binnenkort een studie uit over de kwetsbaarheid van consumenten in belangrijke markten. Met de studie wil de Commissie de oorzaken van die kwetsbaarheid in kaart brengen en ook ingaan op sociaal-demografische aspecten. Ook zal de studie methoden voorstellen om de oorzaken van die kwetsbaarheid beter te kunnen onderzoeken.

Oneerlijke handelspraktijken duren voort

 1. Uit beoordelingen van consumenten en detailhandelaren blijkt dat de omvang van illegale handelspraktijken de afgelopen vier jaar niet duidelijk is afgenomen. Meer dan 50 % van de consumenten zegt dat zij dergelijke praktijken vooral op het internet tegenkomen.

 2. Voortbouwend op de Europese consumententop 2013 bestudeert de Commissie momenteel hoe zij de handhaving van de wetgeving inzake consumentenrechten kan verbeteren. Een openbare raadpleging over versterkte en doeltreffendere samenwerking tussen nationale autoriteiten zal in september 2013 van start gaan als onderdeel van de herziening van de verordening betreffende deze samenwerking.

Kennis over consumentenrechten blijft zorgwekkend laag

 1. Zeven op de tien consumenten weten niet wat zij moeten doen wanneer zij producten ontvangen die zij niet hadden besteld, en minder dan een derde van de detailhandelaren was op de hoogte van de wettelijke termijn waarbinnen consumenten producten met gebreken mogen terugsturen ter reparatie.

 2. Om het tekort aan consumentenvoorlichting bij tieners aan te pakken heeft de Commissie een interactieve website voor leerkrachten ontworpen — de Consumer Classroom (de consumentenklas). Bovendien gaat in het kader van het Europees jaar van de burger een EU-brede campagne over de rechten van de consument van start. Deze campagne richt zich zowel op consumenten als bedrijven. De Commissie zal ook een studie maken van garanties in bepaalde consumentenmarkten, zodat zij kan controleren of de EU-wetgeving in de hele EU op samenhangende wijze ten uitvoer wordt gelegd.

Toename van groene aankopen

 1. Vier op de tien consumenten zeiden dat de milieueffecten van een product of een dienst van invloed waren op hun aankoopbeslissingen. De redenen om af te zien van groene aankopen waren onder andere een gebrek aan relevante informatie, een hogere prijs en twijfel aan de milieuclaims.

 2. De Commissie werkt met alle belanghebbende partijen samen om ervoor te zorgen dat de consument beter geïnformeerd is over groene alternatieven. Zo heeft zij steun verleend aan een verslag dat onder andere specifieke aanbevelingen over milieuclaims bevat.

Achtergrond

Het scorebord is een periodiek verslag waarin wordt nagegaan in hoeverre de interne detailhandelsmarkt is geïntegreerd vanuit het oogpunt van de consument en toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van het consumentenklimaat op nationaal niveau. De landenverslagen in de bijlage bij dit scorebord bevatten gedetailleerde consumentenstatistieken voor ieder land. De gegevens van het scorebord worden door de nationale autoriteiten en de consumentenorganisaties gebruikt bij het opzetten en evalueren van hun eigen activiteiten.

Kroatië is voor het eerst in het scorebord opgenomen, samen met de andere 27 lidstaten en IJsland en Noorwegen. Een andere innovatie dit jaar is de sociaal-demografische uitsplitsing van de resultaten op verzoek van het Europees Parlement.

Voor meer informatie:

Volledig scorebord

Homepage van commissaris voor consumentenbeleid Neven Mimica

Volg ons op Twitter:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Contact :

David Hudson (+32 22968335)


Side Bar