Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. heinäkuuta 2013

Kuluttajatulostaulu: lisätoimia tarvitaan todellisten sisämarkkinoiden luomiseksi kuluttajille

Kuluttajansuoja on edelleen hyvin erilainen eri EU-maissa. Vain 35 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että verkko-ostosten tekeminen muista EU-maista on turvallista, ja seitsemän kymmenestä kuluttajasta ei tiedä, miten toimia, jos heidän saamansa tuote ei vastaakaan tilausta.

Muun muassa nämä tulokset ovat nähtävillä vuoden 2013 kuluttajatulostaulussa (Consumer Conditions Scoreboard), jonka Euroopan komissio julkaisi tänään. Tulokset osoittavat, että tarvitaan lisätoimia, jotta kuluttajat pitäisivät niin verkko- kuin muidenkin ostosten tekemistä turvallisena ja helppona kaikkialla EU:ssa. Yksi keskeisistä tuloksista on se, että kuluttajien luottamus on vähentynyt samalla kun riitojenratkaisutapaukset ovat lisääntyneet.

Kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica on tyytyväinen tulostauluun. ”Edistystä on tapahtunut erityisesti verkkokaupan leviämisessä, mutta parannuksia tarvitaan edelleen muilla aloilla. Tulostaulu osoittaa, mihin kysymyksiin toimet olisi kohdistettava. Tulostaulu on ikkunamme markkinoille. Tulostaulun tulokset vaikuttavat toimintaani, johon sisältyy muun muassa verkkovälitteisen riitojenratkaisufoorumin luominen ja sääntöjen tiukempi valvominen sopimattomien kaupallisten menettelyjen torjumiseksi”, hän totesi.

Tulostaulun tärkeimmät tulokset:

Erityisesti maiden sisäinen verkkokauppa lisääntyy

 1. Niiden kuluttajien osuus, jotka tekevät verkko-ostoksia kotimaassa, kasvoi 38 prosentista 41 prosenttiin. Kansalliset rajat ylittäviä verkko-ostoksia tekevien kuluttajien osuus kasvoi 9,6 prosentista 11 prosenttiin. Kuluttajat suhtautuvat kuitenkin edelleen epäilevästi verkko-ostosten tekemiseen muista EU-maista verrattuna kotimaahan (35 prosenttia ja 59 prosenttia). Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että toimitusta ei voida tehdä kuluttajan kotimaahan tai että verkkomyyjä ei hyväksy ulkomaista maksukorttia. Tämä on merkittävä este rajatylittävälle verkkokaupalle.

 2. Komissio pyrkii vapauttamaan verkkokaupan potentiaalia luomalla kuluttajille suotuisan toimintaympäristön. Verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan uuden lainsäädännön ansiosta kuluttajat, jotka tekevät ostoksia kotimaassa ja muissa EU-maissa, voivat ratkaista riidat myyjien kanssa nopeammin ja edullisemmin – tuomioistuinten ulkopuolella. Kuluttajan oikeuksia koskevalla direktiivillä, jota sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa viimeistään kesäkuussa 2014, yhdenmukaistetaan muun muassa säännökset, jotka liittyvät tuotteiden palauttamiseen etämyynnissä. Komissio pyrkii yhteistyössä sidosryhmien kanssa parantamaan sähköisten vertailuvälineiden laatua ja helpottamaan kansalliset rajat ylittävien vertailujen tekemistä, jotta kuluttajat pystyvät valitsemaan itselleen parhaiten sopivat tarjoukset.

Kuluttajien olosuhteet vaihtelevat suuresti EU:ssa

 1. Niiden kuluttajien osuus, jotka katsovat, että nykyiset säännöt antavat heille riittävän suojan, vaihtelee 18 prosentista 76 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan kuluttajien olosuhteet näyttävät olevan suotuisimmat Pohjois- ja Länsi-Euroopassa.

 2. Useimmissa niistä maista, jotka liittyivät EU:hun vuonna 2004 tai sen jälkeen, kuluttajien olosuhteet ovat parantuneet kolmen viimeisimmän kuluttajatutkimuksen aikana. Nämä parannukset voivat johtua EU:n tiedotuskampanjoista näissä maissa. Tällainen kampanja käynnistetään Kroatiassa vuonna 2014.

Suuria sosiodemografisia eroja

 1. Ikääntyneet, heikosti koulutetut, työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, ruumiillista työtä tekevät henkilöt ja kuluttajat, joilla ei ole internet-yhteyttä kotona, näyttävät olevan niitä henkilöitä, jotka hyödyntävät saatavilla olevia oikeuksia ja mahdollisuuksia kaikkein vähiten.

 2. Komissio aikoo puuttua tähän asiaan muun muassa tekemällä tutkimuksen kuluttajien haavoittuvuudesta keskeisillä markkinoilla. Tutkimuksen avulla pyritään määrittelemään, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien haavoittuvuuteen, mukaan lukien sosiodemografiset tekijät. Sen avulla pyritään myös löytämään parempia tutkimusvälineitä kuluttajien haavoittuvuuden taustamekanismien tutkimiseksi.

Laittomia kaupankäyntitapoja esiintyy

 1. Laittomat kaupankäyntitavat eivät kuluttajien ja vähittäismyyjien arvioiden mukaan ole vähentyneet selkeästi viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana. Yli 50 prosenttia kuluttajista katsoo, että he kohtaavat tällaisia käytäntöjä todennäköisimmin Internetissä.

 2. Vuoden 2013 kuluttajakonferenssin (European Consumer Summit) pohjalta komissio tarkastelee, miten voitaisiin parhaiten tehostaa kuluttajien taloudellisia oikeuksia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Julkinen kuuleminen kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön tehostamisesta käynnistetään syyskuussa 2013 osana asiaa koskevan asetuksen uudelleentarkastelua.

Tietämys kuluttajien oikeuksista on edelleen huolestuttavan vähäistä

 1. Seitsemän kymmenestä kuluttajasta ei tiedä, mitä tehdä, jos he saavat tuotteen, jota he eivät tilanneet, ja alle kolmannes vähittäismyyjistä on tietoisia siitä, missä ajassa kuluttajat voivat lakisääteisesti palauttaa vialliset tuotteet korjattaviksi.

 2. Nuorten kuluttajavalistuksen parantamiseksi komissio on kehittänyt opettajia varten interaktiivisen verkkoympäristön, jonka nimi on Kuluttajan luokkahuone. Lisäksi osana Euroopan kansalaisten teemavuotta käynnistetään EU:n laajuinen kuluttajien oikeuksia koskeva kampanja, joka on tarkoitettu sekä kuluttajille että yrityksille. Komissio aikoo myös tehdä tutkimuksen tuotetakuista tietyillä kuluttajamarkkinoilla sen tarkistamiseksi, onko EU:n lainsäädäntö pantu johdonmukaisesti täytäntöön kaikkialla EU:ssa.

Vihreät valinnat kasvussa

 1. Neljä kymmenestä kuluttajasta katsoo, että tavaran tai palvelun vaikutukset ympäristöön vaikuttavat heidän ostopäätökseensä. Syitä sille, miksi ympäristöä säästäviä ostoksia ei tehdä, ovat muun muassa tiedonpuute, korkeampi hinta ja epäluottamus ympäristöväittämiin.

 2. Komissio pyrkii yhteistyössä sidosryhmien kanssa auttamaan kuluttajia tekemään tietoon perustuvia vihreitä valintoja. Se on tukenut sidosryhmäraportin laatimista, joka sisältää erityisiä suosituksia ympäristöväittämistä.

Tausta

Tulostaulu on määräajoin julkaistava raportti, jonka avulla seurataan EU:n sisäisten vähittäismarkkinoiden yhdentymistä kuluttajan näkökulmasta ja kansallisen kuluttajaympäristön laatua. Tulostauluun liitetyt maakohtaiset raportit sisältävät kunkin maan yksityiskohtaiset kuluttajatilastot. Kansalliset viranomaiset ja kuluttajajärjestöt käyttävät tulostaulun tietoja suunnitellessaan ja arvioidessaan omaa toimintaansa.

Kroatia on nyt ensimmäistä kertaa mukana tulostaulussa yhdessä muiden 27 jäsenvaltion sekä Islannin ja Norjan kanssa. Toinen tämänvuotinen uudistus on se, että tulokset on eriytetty sosiodemografisesti, kuten Euroopan parlamentti on pyytänyt.

Lisätietoja

Koko tulostaulu

Kuluttajapolitiikasta vastaavan komissaarin Neven Mimican kotisivut

Twitter:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Yhteyshenkilö:

David Hudson (+32-2) 296 83 35


Side Bar