Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. juuli 2013

Tarbijate tulemustabelist selgub, et tõelise tarbijate ühtse turu saavutamiseks tuleb veel pingutada

Tarbijaõiguste kaitse on ELis riigiti ikka veel väga erinev. Vaid 35% eurooplastest usaldab osta interneti teel ELi muude liikmesriikide müüjatelt ja seitse kümnest tarbijast ei tea, mida teha, kui nad saavad toote, mida nad ei ole tellinud.

Need on mõned tulemused 2013. aasta tarbijatingimuste tulemustabelist, mille Euroopa Komisjoni täna avaldas. Tulemused näitavad, et on vaja veel jõupingutusi tagamaks, et tarbijad saaksid kogu ELis osta ühtviisi usaldusväärselt ja hõlpsalt nii internetis kui ka otse poes. Üks peamisi järeldusi on see, et tarbijate usaldus on vähenenud võrdeliselt kahjunõuete arvu kasvuga.

Tarbijaküsimuste volinik Neven Mimica avaldas tulemustabeli üle heameelt ning sõnas: „Edasiminek on toimunud eelkõige e-kaubanduse levikul, kuid muudes valdkondades on veel palju ära teha. Tulemustabel näitab, kus me peaksime rohkem pingutama. See annab meile ülevaate turu olukorrast. Lähtun tulemustabeli tulemustest oma edaspidises tegevuses, näiteks internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi loomisel ja ebaausate kaubandustavade vastaste eeskirjade täitmise paremal tagamisel.”

Tulemustabeli peamised järeldused on järgmised.

E-kaubandus, eelkõige riigisisene e-kaubandus kasvab

 1. Omamaises e-kaubanduses osalevate tarbijate osakaal kasvas 38%-lt 41%-le; piiriüleseid oste teinud tarbijate osakaal seevastu vaid 9,6%-lt 11%-le. Tarbijad usaldavad internetis ostes muude ELi riikide müüjaid endiselt palju vähem kui omamaiseid müüjaid (vastavalt 35% ja 59%). Võimalike põhjuste hulgas on asjaolu, et ostu ei ole võimalik sooritada näiteks seetõttu, et kaupa ei toimetata tarbija asukohariiki või et internetipõhine jaemüüja ei aktsepteeri välisriigi maksekaarte. See on piiriüleses internetikaubanduses oluline takistus.

 2. Komisjon on teinud tööd e-kaubanduse potentsiaali vallandamiseks, luues soodsa tarbijakeskkonna. Uued õigusaktid, milles käsitletakse tarbijavaidluste internetipõhist lahendamist, võimaldavad tarbijatel, kes teevad oste oma riigis ja muudes ELi riikides, lahendada vaidlused kauplejatega kiiremini ja odavamalt, kohtusse minemata. Tarbijaõiguste direktiiviga, mida hakatakse kõikides liikmesriikides kohaldama juunist 2014, ühtlustatakse muu hulgas sätted, mis käsitlevad tagastamispõhimõtteid kaugmüügi puhul. Komisjon teeb koostööd sidusrühmadega, et parandada võrdlemist võimaldavate veebisaitide kvaliteeti ja hõlbustada piiriülest võrdlemist, mis aitab tarbijatel valida parimaid pakkumisi.

Tarbijakaitse tingimused on ELi lõikes väga erinevad

 1. Nende tarbijate osakaal, kelle arvates olemasolevad meetmed tagavad piisava kaitse, on vahemikus 18–76%. Üldiselt näib tarbijate olukord olevat kõige soodsam Põhja- ja Lääne-Euroopas.

 2. Enamikus riikides, kes liitusid ELiga 2004. aastal või hiljem, on tarbijakaitse tingimused viimase kolme tulemustabeli ajal paranenud. Tingimuste paranemist võib seostada ELi teabekampaaniatega kõnealustes riikides. Selline kampaania korraldatakse 2014. aastal ka Horvaatias.

Esineb ka märkimisväärseid sotsiaal-demograafilisi erinevusi

 1. Nende inimeste seas, kes kasutavad oma õigusi ja võimalusi kõige vähem, on eakad, madala haridustasemega isikud, inimesed, kes ei tööta, lihttöölised ja tarbijad, kellel ei ole kodus internetiühendust.

 2. Selle probleemi lahendamiseks korraldab komisjoni muu hulgas varsti uuringu tarbijate haavatavuse kohta olulisematel turgudel. Selle eesmärk on teha kindlaks haavatavust mõjutavad tegurid, sealhulgas sotsiaal-demograafilised näitajad. Samuti pakub komisjon haavatavuse mehhanismide uurimiseks välja paremad uuringuvahendid.

Ebaseaduslikud kaubandustavad püsivad

 1. Tarbijate ja jaemüüjate hinnangute kohaselt ei ole ebaseaduslikud kaubandustavad viimase nelja aasta jooksul selgelt vähenenud. Üle 50% tarbijatest väidab, et selliste tavadega puutuvad nad kõige tõenäolisemalt kokku internetis.

 2. Lähtudes Euroopa tarbijaküsimusi käsitlevast 2013. aasta tippkohtumisest, uurib komisjon, kuidas tarbijate majanduslikke õigusi käsitlevate õigusaktide täitmist kõige paremini tõhustada. 2013. aasta septembris algatatakse avalik arutelu riikide ametiasutuste koostöö tõhustamise üle. See on osa nimetatud koostööd reguleeriva määruse läbivaatamisest.

Tarbijaõigusi tuntakse ikka veel murettekitavalt vähe

 1. Seitse kümnest tarbijad ei tea, mida teha, kui nad saavad toote, mida nad ei ole tellinud, ning vähem kui kolmandik jaemüüjaid oli teadlik sellest, kui kaua on tarbijatel aega parandamist vajava defektiga toote tagastamiseks.

 2. Selleks et parandada teismeliste teadmisi tarbijaõigustest, on komisjon töötanud välja interaktiivse veebisaidi „Consumer Classroom” õpetajatele. Lisaks korraldatakse Euroopa kodanike aasta raames kogu ELis tarbijaõiguste kampaania, mis on suunatud nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele. Komisjon korraldab ka uuringu tagatiste kohta valitud tarbijaturgudel, et kontrollida, kas ELi õigusakte rakendatakse kogu ELis ühtmoodi.

Nn rohelised ostud tõusuteel

 1. Neli kümnest tarbijast ütlevad, et nende ostuotsuseid mõjutab kauba või teenuse keskkonnamõju. Roheliste ostude tegemata jätmise põhjuste seas on asjakohase teabe puudumine, kõrgem hind ja usaldamatus keskkonnaalaste väidete vastu.

 2. Komisjon teeb koostööd sidusrühmadega, et aidata tarbijatel teha teadlikke keskkonnahoidlikke valikuid. Ta on toetanud sidusrühmi aruande koostamisel, andes sealhulgas keskkonnaalaste väidete kohta konkreetseid soovitusi.

Taust

Tulemustabel on korraline aruanne, mille abil jälgitakse ELi jaemüügi siseturu integratsiooni tarbija seisukohast ja tehakse järelevalvet riikide tarbijakeskkonna kvaliteedi üle. Tulemustabelile lisatud riikide aruanded sisaldavad iga riigi üksikasjalikku tarbimisstatistikat. Tulemustabeli andmeid kasutavad riikide ametiasutused ja tarbijaorganisatsioonid oma tegevuse kavandamisel ja hindamisel.

Horvaatia andmed on ülejäänud 27 liikmesriigi ning Islandi ja Norra omade kõrval tulemustabelis esimest korda. Veel üks uuendus sellel aastal on tulemuste sotsiaal-demograafiline jaotus, mida nõudis Euroopa Parlament.

Lisateave

Kogu tulemustabel

Tarbijaküsimuste volinik Neven Mimica koduleht

Jälgige meid Twitteris:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Kontaktisik:

David Hudson (+32 229 68335)


Side Bar