Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. juli 2013

Forbrugerresultattavle: Behov for en øget indsats for at opnå et reelt indre marked for forbrugerne

Der er stadig store forskelle i beskyttelsen af forbrugerrettigheder mellem de forskellige EU-lande. Kun 35 % af europæerne er trygge ved at købe online fra sælgere i andre EU-lande, og syv ud af ti forbrugere ved ikke, hvad de skal gøre, når de modtager varer, som de ikke har bestilt.

Dette er nogle af resultaterne for 2013 i resultattavlen for forbrugermarkederne, som Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag. Resultaterne viser, at der er behov for nye tiltag for at sikre, at forbrugerne kan købe med samme tillid og nemhed i hele EU, uanset om de handler online eller offline. Et vigtigt resultat af undersøgelsen er et fald i forbrugertilliden svarende til en stigning i anvendelsen af de forskellige klagemuligheder.

Neven Mimica, der er EU-kommissær for forbrugerpolitik, udtrykte tilfredshed med resultattavlen og sagde: "Der er gjort fremskridt, især i udbredelsen af e-handel, men der er behov for forbedringer på andre områder. Resultattavlen viser os, hvor vi bør fokusere vore bestræbelser. Den giver os mulighed for at sætte markedet under en lup. Konklusionerne heraf vil blive afspejlet i mine fremtidige aktioner som f.eks. etableringen af en platform for onlinetvistbilæggelse eller bedre håndhævelse af regler mod urimelig handelspraksis".

De vigtigste resultater i resultattavlen er:

E-handel vokser, især på hjemmemarkedet

 1. Andelen af forbrugere, der foretog indenlandsk e-handel, steg fra 38 % til 41 % sammenlignet med en stigning fra 9,6 % til 11 % for grænseoverskridende køb. Forbrugerne er imidlertid stadig langt mindre trygge ved at købe online fra sælgere i andre EU-lande i modsætning til indenlandsk (35 % i forhold til 59 %). Dette kan skyldes, at det er umuligt at udfylde en bestilling, f.eks. fordi der ikke er nogen levering til forbrugerens hjemland, eller fordi udenlandske betalingskort ikke accepteres af onlineforhandleren. Dette er en vigtig hindring for grænseoverskridende onlineindkøb.

 2. Kommissionen har arbejdet for at frigøre potentialet inden for e-handel ved at skabe et gunstigt forbrugermiljø. Den nye lovgivning om onlinetvistbilæggelse vil gøre det muligt for forbrugere, der handler på deres hjemmemarked og i andre EU-lande, at løse deres tvister med de erhvervsdrivende hurtigere og billigere uden at gå rettens vej. Direktivet om forbrugerrettigheder, som træder i kraft i samtlige medlemsstater i juni 2014, harmoniserer bl.a. bestemmelser vedrørende returret ved fjernsalg. Kommissionen arbejder sammen med de berørte parter for at forbedre kvaliteten af online-sammenligningsværktøjer og gøre det nemmere at foretage sammenligninger for at hjælpe forbrugerne med at vælge de bedste tilbud.

Forbrugerforhold varierer betydeligt i EU

 1. Andelen af forbrugere, som følger sig tilstrækkeligt beskyttet af de eksisterende bestemmelser, varierer fra 18 % til 76 %. Generelt synes forbrugernes vilkår at være mest gunstige i det nordlige og vestlige Europa.

 2. De fleste af de lande, der er tiltrådt EU efter 2004, har oplevet, at deres forbrugerforhold er blevet forbedret i de tre seneste resultattavler. Disse forbedringer kan tilskrives EU-oplysningskampagner i disse lande. En sådan kampagne vil blive lanceret i Kroatien i 2014.

Der er ligeledes store sociodemografiske forskelle

 1. Ældre, lavtuddannede, ikke-erhvervsaktive personer, arbejdere og forbrugere, der ikke har internetadgang i hjemmet, synes at være blandt dem, der benytter deres rettigheder og muligheder mindst.

 2. Blandt bestræbelserne på at tackle dette er Kommissionens kommende undersøgelse af forbrugernes sårbarhed på centrale markeder. Denne undersøgelse har til formål at kortlægge de faktorer, der er afgørende for sårbarhed, herunder sociodemografiske karakteristika. Den vil også foreslå bedre forskningsredskaber til at undersøge, hvorledes sårbarheden fungerer.

Der findes fortsat urimelig handelspraksis

 1. Der kan på grundlag af vurderinger fra forbrugere og detailhandlere ikke konstateres nogen klar nedgang i niveauet af ulovlig handelspraksis i de seneste fire år. Over 50 % af forbrugerne siger, at der er størst sandsynlighed for at opleve denne praksis på internettet.

 2. Med udgangspunkt i Det Europæiske Forbrugertopmøde 2013 vil Kommissionen se nærmere på, hvordan man bedst kan fremme håndhævelsen af forbrugernes økonomiske rettigheder. Som led i revisionen af forordningen om dette samarbejde vil der i september 2013 blive iværksat en offentlig høring om en styrkelse af effektiviteten af samarbejdet mellem de nationale myndigheder.

Kendskabet til forbrugerrettigheder er fortsat bekymrende lavt

 1. Syv ud af ti forbrugerne ved ikke, hvad de skal gøre, når de modtager varer, som de ikke har bestilt, og mindre end en tredjedel af de detailhandlende havde kendskab til loven om, hvor længe forbrugerne har ret til at returnere defekte produkter, der skal repareres.

 2. For at reducere det manglende kendskab til forbrugerrettigheder hos teenagere har Kommissionen udviklet et interaktivt websted for lærere — Consumer Classroom. Derudover vil der som led i borgernes Europaår blive lanceret en EU-dækkende kampagne om forbrugerrettigheder rettet mod både forbrugere og virksomheder. Kommissionen vil også gennemføre en undersøgelse om garantier på udvalgte forbrugermarkeder for at kontrollere, om EU-retten gennemføres konsekvent i hele EU.

Grønne indkøb er stigende

 1. Fire ud af ti forbrugere siger, at miljøvirkningerne af en vare eller tjenesteydelse påvirker deres indkøbsbeslutninger. Blandt årsagerne til ikke at foretage grønne indkøb er manglende relevante oplysninger, højere pris og manglende tillid til miljøanprisninger.

 2. Kommissionen samarbejder med de berørte parter for at hjælpe forbrugerne med at træffe velovervejede grønne valg. Den har støttet udarbejdelsen af en rapport fra interessenter, der indeholder specifikke anbefalinger om miljøanprisninger.

Baggrund

Resultattavlen er en regelmæssig rapport, som analyserer integreringen af EU’s indre marked for detailhandel ud fra et forbrugersynspunkt og overvåger kvaliteten af det nationale forbrugermiljø. Landerapporterne, der er knyttet til denne resultattavle, giver detaljeret forbrugerstatistik for hvert land. Resultattavlens oplysninger anvendes af de nationale myndigheder og forbrugerorganisationerne i udformningen og evalueringen af deres egne aktiviteter.

Kroatien er for første gang medtaget i resultattavlen sammen med de andre 27 medlemsstater samt Island og Norge. En anden nyskabelse i år er den socioøkonomiske fordeling af resultater, som ønsket af Europa-Parlamentet.

Flere oplysninger

Hele resultattavlen

Websted for Neven Mimica, kommissær for forbrugerpolitikken

Følg os på Twitter:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Kontaktperson:

David Hudson (+32 229 68335)


Side Bar