Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. července 2013

Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích: skutečně fungující jednotný trh pro spotřebitele vyžaduje další změny

Ochrana práv spotřebitelů se v jednotlivých zemích EU stále výrazně liší. S důvěrou nakupuje prostřednictvím internetu od prodejců v jiných zemích EU jen 35 % Evropanů a sedm z deseti spotřebitelů neví, jak si počínat, obdrží-li výrobky, které si neobjednali.

Toto jsou některé z výsledků hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích z roku 2013, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Z nich vyplývá, že k zajištění stejné důvěry a pohody spotřebitelů při nakupování v celé EU – ať prostřednictvím internetu nebo v kamenných obchodech – je zapotřebí nový impuls. Jedním z klíčových zjištění je pokles důvěry spotřebitelů, který provází častější využívání možností nápravy.

Neven Mimica, evropský komisař pro spotřebitelskou politiku, přivítal výsledky hodnotící zprávy a uvedl: „Účinná spotřebitelská politika musí být postavena na solidních důkazech. Hodnotící zpráva ukazuje, kam máme zaměřit své úsilí. Je obrazem trhu. Výsledek této zprávy se bude odrážet v mých budoucích krocích, jako je zřízení platformy pro online řešení sporů či lepší uplatňování pravidel proti nekalým obchodním praktikám.“

Hlavní zjištění hodnotící zprávy jsou následující:

Elektronický obchod roste zejména na domácích trzích

 1. Podíl spotřebitelů, kteří nakupují elektronicky na domácím trhu, se zvýšil z 38 % na 41 %, zatímco v případě přeshraničních nákupů tento podíl vzrostl z 9,6 % na 11 %. Důvěra spotřebitelů v online nákupy od prodejců z jiných zemí EU oproti nákupům u domácích prodejců je stále podstatně nižší (35 % proti 59 %). Mezi možné příčiny této situací patří nemožnost nákup dokončit například proto, že daný obchod nedodává do země, kde spotřebitel žije, nebo nepřijímá zahraniční platební karty. Toto představuje pro přeshraniční nákupy online významnou překážku.

 2. Komise usiluje o využití potenciálu elektronického obchodování vytvářením prostředí příznivého pro spotřebitele. Nové právní předpisy týkající se online řešení sporů umožní spotřebitelům, kteří nakupují na domácím trhu a v jiných zemích EU, řešit spory s obchodníky rychleji, levněji a bez nutnosti obracet se na soud. Směrnice o spotřebitelských právech, která ve všech členských státech vstoupí v platnost do června roku 2014, harmonizuje mimo jiné ustanovení týkající se vracení zboží v případě prodeje na dálku. Komise spolupracuje se zúčastněnými subjekty, aby zlepšila kvalitu srovnávacích nástrojů online a usnadnila přeshraniční srovnávání, které spotřebitelům umožní provádět nejvýhodnější nákupy.

Značné rozdíly v podmínkách pro spotřebitele napříč EU

 1. Podíl spotřebitelů, kteří se cítí náležitě chráněni stávajícími opatřeními, se pohybuje mezi 18 a 76 %. Obecně se zdá, že podmínky jsou nejpříznivější v severní a západní Evropě.

 2. Ve většině zemí, které se k EU připojily po roce 2004, se podmínky pro spotřebitele za poslední tři hodnotící zprávy zlepšily. Tato zlepšení lze spojit s informačními kampaněmi EU, které se v těchto zemích uskutečnily. V Chorvatsku bude podobná kampaň zahájena v roce 2014.

Významné sociálně demografické rozdíly

 1. Práv a příležitostí zjevně nejméně využívají starší lidé, lidé s nižším vzděláním, lidé bez zaměstnání, manuální pracovníci a spotřebitelé, kteří nemají internetové připojení doma.

 2. Součástí snah, jak tuto situaci přešit, je budoucí studie Komise věnovaná zranitelnosti spotřebitelů na klíčových trzích. Jejím cílem bude stanovit faktory určující zranitelnost, včetně sociálně demografických charakteristik. Studie rovněž navrhne vhodnější nástroje k výzkumu mechanismů zranitelnosti.

Nekalé obchodní praktiky

 1. Z hodnocení spotřebitelů a obchodníků vyplývá, že za poslední čtyři roky k žádnému zřejmému omezení nekalých praktik nedošlo. Více než 50 % spotřebitelů uvádí, že nejpravděpodobněji na tyto praktiky narazí na internetu.

 2. Komise se ve svých úvahách o možnostech, jak co nejúčinněji zlepšit prosazování právních předpisů týkajících se ekonomických práv spotřebitelů opírá o Evropský summit spotřebitelů z roku 2013. Veřejná konzultace o posilování účinnosti spolupráce mezi vnitrostátními orgány bude zahájena v září 2013, v rámci přezkumu nařízení týkajícího se této spolupráce.

Nadále znepokojivě nízké znalosti spotřebitelských práv

 1. Sedm z deseti spotřebitelů neví, co dělat, pokud jsou jim doručeny výrobky, které si neobjednali, a jen necelá třetina obchodníků má povědomí o zákonech týkajících se lhůt, které mají spotřebitelé na zaslání vadných výrobků k opravě.

 2. Aby reagovala na nedostatek vzdělání ve spotřebitelské oblasti u dospívajících, připravila Komise interaktivní internetovou schránku pro učitele – „Spotřebitel ve školní lavici“. Kromě toho bude v rámci Evropského roku občanů na úrovni celé EU zahájena informační kampaň věnovaná spotřebitelským právům, která se zaměří na spotřebitele i podniky. Komise také provede studii věnovanou zárukám na vybraných spotřebitelských trzích, aby prověřila, zda jsou právní předpisy EU jednotně uplatňovány v celé EU.

Vzestup nákupů šetrných k životnímu prostředí

 1. Čtyři z deseti spotřebitelů uvádějí, že jejich rozhodování při nákupech ovlivňuje dopad, který má dané zboží či služba na životní prostředí. Od těchto „zelených nákupů“ naopak odrazuje nedostatek informací, vyšší cena a nedůvěra k tvrzením týkajícím se životního prostředí.

 2. Komise spolupracuje se zúčastněnými subjekty s cílem pomoci spotřebitelům, aby při výběru postupovali šetrně k životnímu prostředí. Podpořila zprávu, kterou vypracovaly zúčastněné subjekty a která obsahuje konkrétní doporučení, pokud jde o tvrzení týkající se životního prostředí.

Souvislosti

Hodnotící zpráva je pravidelnou zprávou, která mapuje integraci vnitřního maloobchodního trhu EU z perspektivy spotřebitelů a sleduje kvalitu spotřebitelského prostředí v jednotlivých členských státech. Zprávy věnované jednotlivým zemím připojené k této hodnotící zprávě uvádějí podrobnou statistiku pro každou zemi. Údaje hodnotící zprávy používají vnitrostátní orgány a spotřebitelské organizaci při koncipování a hodnocení své činnosti.

Poprvé bylo do hodnotící zprávy vedle 27 členských států zahrnuto Chorvatsko, jakož i Island a Norsko. Další inovací v tomto roce je sociálně demografické rozdělení výsledků, jak požadoval Evropský parlament.

Další informace

Celá hodnotící zpráva

Internetové stránky komisaře pro spotřebitelskou politiku Nevena Mimici

Sledujte nás na Twitteru:

@EU_Consumer

@NevenMimicaEU

Kontaktní osoba:

David Hudson +32 22968335


Side Bar