Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL CS HU PL HR

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 19 Iúil 2013

€400 milliún de bhunmhaoiniú (maoiniú spéire goirme) á thabhairt ag an AE do 287 taighdeoir atá ag dul i gceann a ngairmréime

Mar chuid den chomórtas 'Deontas Tionscnaimh', an séú ceann atá eagraithe aici, tá an Chomhairle Eorpach um Thaighde (ERC) tar éis 287 ardeolaí atá ag dul i gceann a ngairmréime a roghnú le maoiniú a fháil. Deis is ea an maoiniú sin dóibh tabhairt faoi bhuntaighde ceannródaíoch. Nach mór €400 milliún ar an iomlán a gheobhaidh na taighdeoirí: deontais suas le €2 milliún do gach duine acu thar tréimhse suas le cúig bliana. Tá ag géarú ar an iomaíocht do na gradaim mór le rá seo agus i mbliana bhí éileamh 50 % níos mó ar na deontais. Bhí méadú freisin ar líon na dtaighdeoirí ban ar éirigh leo, ó 24 % go 30 % de na hiarrthóirí ar fad. Tá an comórtas seo do Dheontais Tionscnaimh ar an gcomórtas deireanach a bheidh ann faoin seachtú creatchlár le haghaidh taighde (FP7). Eagrófar na chéad chomórtais eile faoi chuimsiú chlár nua taighde agus nuálaíochta an AE, ar a dtugtar Fís 2020, agus tá sé leagtha síos sa chlár sin go dtiocfaidh méadú mór ar an maoiniú a thugtar don ERC.

Cuimsíonn na tionscadail a roghnaíodh réimse leathan ábhar ar nós cineál úrnua de chosaint cósta i gcoinne súnámaithe, radaiteiripe ardteicneolaíochta a d'fhéadfadh cabhrú le hothair a bhfuil ailse cinn agus muiníl orthu, monatóireacht fíor-ama ar thruailliú aeir trí bhíthin theicneolaíocht GPS, nó táirgeadh fótavoltach atá níos éifeachtaí agus níos saoire.

Seo mar a labhair an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn: "Tá réimse an taighde athruithe go mór ag an gComhairle Eorpach um Thaighde do dhaoine óga cumasacha agus tá sí tar éis cur le leibhéal na heolaíochta san Eoraip. Tá sí ag maoiniú buntaighde atá ní amháin ag cur le stór eolais an duine ach atá ceannródach leis, buntaighde a bhféadfadh a thorthaí a bheith mar chuid dár saol laethúil amach anseo. Siombail den fheabhas a bhfuil aithne amuigh uirthi is ea an ERC anois, agus beidh sí ag dul ó neart go neart faoi Fhís 2020."

Cuireadh 3,329 iarratas isteach ar bonn an ghlao seo; sin méadú 50 % ar líon iarratas na bliana seo caite. De bharr mórmhéadú a bheith tagtha ar an líon daoine a chur iarratas isteach, níor roghnaíodh ach 9 % de na hiarrthóirí. Tá deontais á mbronnadh ar thaighdeoirí a bhfuil 34 náisiúntacht éagsúil acu atá lonnaithe in 162 institiúid éagsúil ar fud na hEorpa. Tá na Deontais Tionscnaimh dírithe ar thaighdeoirí de gach náisiúntacht a bhfuil idir dhá bhliain agus seacht mbliana de thaithí acu ó chríochaigh siad PhD (nó céim chomhionann), agus teist ar a thaithí eolaíochta a léiríonn go bhfuil an-chumas iontu. 35 bliain d'aois meánaois na dtaighdeoirí a roghnaíodh sa séú comórtas seo.

Cúlra

Is leis an réimse "Eolaíochtaí Fisiceacha agus Innealtóireach" a bhain 44 % de na hiarrthóirí, is leis an réimse "Eolaíochtaí Beatha" a bhain 38 % de na hiarrthóirí agus is leis an réimse "Eolaíochtaí Sóisialta agus na Daonnachtaí" a bhain 18 % de na hiarrthóirí a roghnaíodh sa chomórtas seo. Rinne 25 painéal ar a raibh eolaithe mór le rá ó gach cearn den domhan meastóireacht piaraí chun na daoine seo a roghnú.

Bronntar Deontais Tionscnaimh an ERC ar thaighdeoirí de gach náisiúntacht a bhfuil idir dhá bhliain agus seacht mbliana de thaithí acu ó chríochnaigh siad PhD (nó céim chomhionann), agus teist ar a thaithí eolaíoch a léiríonn go bhfuil an-chumas iontu. Ní mór an taighde a bheith á dhéanamh faoi chúram eagraíochta taighde poiblí nó príobháidí (ar an dtugtar Institiúid Óstach) atá lonnaithe i gceann amháin de Bhallstáit an AE nó ina dtíortha comhlachaithe. Uasmhéid €2 milliún (in aghaidh an deontais) thar tréimhse cúig bliana an maoiniú a sholáthraítear. Foilsítear glaonna ar thograí uair sa bhliain.

Ar ardtaighdeoirí de gach náisiúntacht agus atá bunaithe san Eoraip nó a bheadh toilteanach teacht chun cónaithe san Eoraip atá glaonna an ERC ar iarratais ar Dheontais Tionscnaimh agus ar scéimeanna deontais eile dírithe. Le deontais an chomórtais seo, beidh na heolaithe a fuair maoiniú in ann a bhfoirne taighde féin a chur le chéile, agus san iomlán fostófar os cionn 1000 mac léinn iardhochtúireachta agus mac léinn PhD a bheidh ag obair thar ceann an ERC. Ciallaíonn sin go bhfuil an ERC ag tabhairt tacaíochta do ghlúin nua ardtaighdeoirí san Eoraip.

Bhunaigh an AE an Comhairle Eorpach um Thaighde in 2007, agus is í an chéad eagraíocht maoiniúcháin uile-Eorpach don taighde ceannródaíoch í. Buiséad €7.5 billiún idir 2007 agus 2013 atá ag an ERC, agus is í an ghné is nua, is ceannródaí de sheachtú creatchlár le haghaidh taighde an AE (Clár atá sainiúil do thuairimí) í.

Tuilleadh eolais

Samplaí de thionscadail a fuair maoiniú faoi chomórtas "Deontas Tionscnaimh" an ERC.

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2013.pdf

Staitisticí maidir le comórtas "Deontas Tionscnaimh" an ERC:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_statistics.pdf

Liosta na dtaighdeoirí ar fad a roghnaíodh de réir thír a n-institiúide óstaí (in ord aibítre laistigh de ghrúpaí na dtíortha):

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf

Suíomh gréasáin an ERC

http://erc.europa.eu

Fís 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Teagmhálaithe :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar