Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. heinäkuuta 2013

Komissio ehdottaa Euroopan syyttäjänviraston perustamista EU-rahojen suojaamiseksi petoksilta ja vahvistaa OLAFin toimintaedellytyksiä

Euroopan komissio haluaa perustaa Euroopan syyttäjänviraston, jotta olisi helpompaa saada EU:n verovaroja anastavat rikolliset oikeuden eteen riippumatta siitä, missä maassa he toimivat. Uuden viraston tehtävänä olisi tutkia EU:n talousarvioon vaikuttavia rikoksia, asettaa tekijät syytteeseen ja tarvittaessa viedä heidät oikeuteen jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Euroopan syyttäjänvirastosta tulisi riippumaton, demokraattisesti valvottu elin.

”Komissio on tänään antanut ehdotuksen Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta, kuten lupasin unionin tilaa vuonna 2012 käsitelleessä puheessani”, sanoi komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. “Tämä aloite on osoitus komission sitoutumisesta oikeusvaltion periaatteen noudattamiseen. Se tehostaa ratkaisevasti veronmaksajien rahojen suojaa ja lisää mahdollisuuksia puuttua EU:n varoja koskeviin petoksiin. Samalla komissio on toteuttanut lupauksensa vahvistaa ja tehostaa OLAFin menettelytakeita, jotka vastaavat Euroopan syyttäjänviraston toimintaan sovellettavia takeita”, Barroso totesi.

Tänään julkistettu ehdotus liittyy komission ajamaan nollatoleranssilinjaan EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia vastaan. ”Kun on kysymys veronmaksajien rahoista, jokainen euro on tärkeä, etenkin nykyisessä taloustilanteessa”, sanoi oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Rikolliset, jotka käyttävät hyväkseen lainsäädännön aukkoja ja pistävät taskuunsa veronmaksajien rahoja, eivät saa jäädä rankaisematta vain siksi, ettei meillä ole keinoja panna heitä vastaamaan teoistaan. On selvää, että jollei EU huolehdi oman talousarvionsa suojaamisesta, ei sitä tee kukaan muukaan”, Reding totesi. Hän vetosi jäsenvaltioihin ja Euroopan parlamenttiin, että ne antaisivat hankkeelle tukensa, jotta Euroopan syyttäjänvirasto voisi aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2015.

”Euroopan syyttäjänviraston perustaminen on merkki siitä, että EU:n talousarvion suojaamisen merkitys tunnustetaan koko unionissa”, totesi petostentorjunnasta vastaava komissaari Algirdas Šemeta. Hänen mukaansa uusi virasto paikkaa unionin ja jäsenvaltioiden rikosoikeudellisten järjestelmien väliin jääneen aukon, joka johtuu siitä, että kansallisten viranomaisten toimivaltuudet eivät ulotu oman maan rajojen ulkopuolelle, kun taas unionin elimillä ei ole rikostutkintavaltuuksia. OLAF puolestaan jatkaa petostentorjuntatyötä aloilla, joille uuden viraston toimivaltuudet eivät ulotu. “OLAFin hallinnon uudistaminen on jo aloitettu. Tänään esitetyillä ehdotuksilla kehitetään sitä edelleen, ja niiden ansiosta OLAF toimii jatkossa entistä tehokkaammin ja vastuullisemmin. Näin EU:n valmiudet petosten torjumiseksi ja ehkäisemiseksi paranevat merkittävästi”, Šemeta sanoi.

Syyttäjänviraston perustamista koskevan ehdotuksen taustalla on yksinkertainen huomio: kun kerran unionilla on ”oma” talousarvio, jonka rahoittamiseen kaikki EU-maat osallistuvat ja jota hoidetaan yhteisten sääntöjen mukaisesti, sillä on oltava myös omat välineet talousarvionsa suojaamiseksi tehokkaasti kaikkialla unionissa. EU:n talousarvion petossuojan ja valvonnan taso vaihtelee tällä hetkellä suuresti jäsenvaltiosta toiseen, ja myös EU:n talousarvioon kohdistuvien rikosten perusteella käynnistettyjen syytetoimien tuloksellisuudessa on melkoisia eroja. Keskimäärin EU:ssa johtaa tuomioon vain 42,3 prosenttia tällaisista syytteistä (ks. liite). Monissa tapauksissa syytettä ei nosteta lainkaan. Tällöin huijarit, jotka hyödyntävät lainsäädännön porsaanreikiä kansalaisten verorahojen varastamiseksi, jäävät ilman rangaistusta. Silloinkin kun EU:n talousarvioon kohdistuvasta rikoksesta nostetaan syyte, jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka todennäköisesti syyte johtaa rikostuomioon.

Euroopan syyttäjänviraston tehtäväksi tulee huolehtia siitä, että jokainen petosepäily tutkitaan, jotta tekijät tietävät joutuvansa vastuuseen ja oikeuden eteen, jos he tekevät EU:n talousarvioon kohdistuvan rikoksen. Tällä odotetaan olevan voimakas pelotevaikutus.

EU:n perussopimusten mukaisesti Tanska ei osallistu Euroopan syyttäjäviraston toimintaan. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät nekään osallistu, elleivät ne erikseen päätä niin.

Samaan aikaan Euroopan syyttäjänviraston perustamisen kanssa komissio esittää muutoksia Eurojustiin (rikosoikeudellisissa asioissa tehtävää EU-yhteistyötä koordinoiva virasto) ja antaa tiedonannon EU:n petostentorjuntaviraston OLAFin hallintotavasta.

Hajautettu, kustannustehokas rakenne

Euroopan syyttäjänvirastolle on tarkoitus luoda hajautettu, kansallisiin oikeusjärjestelmiin integroitu hallintorakenne. Tutkinnasta ja syytetoimista jäsenvaltioissa vastaavat valtuutetut syyttäjät, jotka käyttävät kansallista henkilöstöä ja soveltavat kansallista lainsäädäntöään. Euroopan syyttäjän tehtävänä on koordinoida jäsenmaissa toimivien valtuutettujen syyttäjien toimintaa. Näin varmistetaan toimintatapojen yhdenmukaisuus kaikkialla EU:ssa, mikä on välttämätöntä erityisesti valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa. Koska koko viraston rakenne perustuu jo olemassa olevien resurssien hyödyntämiseen, siitä ei aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia. Oikeudellinen valvonta jää kansallisille tuomioistuimille, jotka käsittelevät Euroopan syyttäjänviraston toimintaa koskevat valitukset ja muutoksenhaut.

Toisaalta uudessa ehdotuksessa vahvistetaan huomattavasti Euroopan syyttäjänviraston rikostutkinnan kohteeksi joutuvien henkilöiden prosessuaalisia oikeuksia.

Virasto toimii 10 hengen tiiminä, johon kuuluu Euroopan syyttäjä, neljä apulaissyyttäjää ja viisi valtuutettua syyttäjää. He sopivat tapausten jakamista koskevista yleisistä säännöistä ja varmistavat näin saumattoman yhteistyön EU:n ja kansallisen tason välillä.

Vahvat prosessuaaliset oikeudet

Ehdotuksessa taataan Euroopan syyttäjänviraston tutkimusten kohteena oleville henkilöille vahvempi prosessuaalisia eli menettelyllisiä oikeuksia koskeva suoja kuin nykyisissä kansallisissa oikeusjärjestelmissä. Näihin oikeuksiin kuuluvat muun muassa oikeus käännöksiin ja tulkkaukseen, tiedonsaantioikeus, oikeus tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin ja oikeus asianajajaan pidätyksen yhteydessä.

Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevissa säännöksissä varmistetaan prosessuaalisten oikeuksien vahva suoja määrittelemällä lisäksi eräitä muita oikeuksia, joita ei ole vielä yhdenmukaistettu EU:n lainsäädännössä. Näihin kuuluvat oikeus vaieta, syyttömyysolettama, oikeus saada oikeusapua sekä oikeus esittää todisteita ja kuulla todistajia.

Lisäksi ehdotuksessa on selkeät ja yhdenmukaiset säännöt siitä, minkälaisia tutkintatoimenpiteitä Euroopan syyttäjänvirasto saa käyttää, sekä todisteiden keräämistä ja käyttöä koskevia säännöksiä.

OLAFin hallinnon tehostaminen ja menettelytakeiden lujittaminen

Komissio esittää Euroopan syyttäjänviraston perustamisen yhteydessä petostentorjuntavirasto OLAFin hallinnon tehostamista ja sen tutkintatoimiin sovellettavien menettelytakeiden lujittamista. Keskeisiä aloitteita on kaksi. Ensinnäkin ehdotetaan riippumattoman menettelytakeiden valvojan toimen perustamista OLAFin tutkintatoimien oikeudellisen valvonnan tehostamiseksi. Toiseksi otettaisiin käyttöön erityinen uusi menettelytae: valvojan olisi erikseen annettava valtuudet sellaisiin yksityisyyteen puuttuviin toimenpiteisiin (työpaikalla tehtävä etsintä, asiakirjojen takavarikointi jne.), joita OLAF voi joutua toteuttamaan EU:n toimielimissä.

Euroopan syyttäjänviraston perustaminen merkitsee OLAFin roolin muuttumista. OLAF vastaa kuitenkin jatkossakin hallinnollisista tutkimuksista niillä aloilla, jotka eivät kuulu Euroopan syyttäjänviraston toimivaltaan. Näihin kuuluvat EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavat sääntöjenvastaisuudet sekä EU:n henkilöstön virkavirheet tai rikokset, joilla ei kuitenkaan ole taloudellisia vaikutuksia.

Sen sijaan OLAF ei enää tule tekemään hallinnollisia tutkimuksia sellaisista petoksista tai muista rikoksista, jotka vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin, sillä nämä rikokset kuuluvat Euroopan syyttäjänviraston yksinomaiseen toimivaltaan. Jos OLAF epäilee, että tällaisia rikoksia on tehty, sen on ilmoitettava tästä Euroopan syyttäjänvirastolle mahdollisimman varhain. Vaikka OLAF ei enää tee omia tutkimuksia näillä aloilla, se antaa Euroopan syyttäjänvirastolle pyynnöstä virka-apua (kuten se antaa jo nyt kansallisille syyttäjille). Nämä muutokset nopeuttavat tutkintaprosessia ja auttavat välttämään samoja tapahtumia koskevat päällekkäiset hallinnolliset tutkinnat ja rikostutkinnat. Näin mahdollisuudet syytetoimien onnistumiseen paranevat.

Seuraavat vaiheet

Asetuksen voimaantulo edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää ja sen jälkeen jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä neuvostossa.

Jos neuvostossa ei päästä yksimielisyyteen, perussopimuksen mukaan ryhmä, johon kuuluu vähintään yhdeksän jäsenvaltiota, voi sopia keskenään ns. tiiviimmän yhteistyön aloittamisesta (SEUT-sopimuksen 86 artikla).

Tausta

Jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella EU:n tuloista ja menoista katoaa joka vuosi noin 500 miljoonaa euroa petosten seurauksena.

Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta määrätään Lissabonin sopimuksessa (SEUT-sopimuksen 86 artikla), jossa on määräyksiä myös Eurojustin vahvistamisesta (85 artikla). Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso muistutti syyskuussa 2012 unionin tilasta pitämässään puheessa (SPEECH/12/296), että komissio on sitoutunut edistämään tätä hanketta.

Ranskan ja Saksan oikeusministerit julkistivat 20. maaliskuuta 2013 yhteisen kannanoton, jossa he ilmaisivat tukensa Euroopan syyttäjänviraston perustamiselle.

Komissio antoi toukokuussa 2011 tiedonannon Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta rikosoikeuden ja hallinnollisten tutkimusten avulla. Tiedonannossa oli ehdotuksia siitä, miten EU:n taloudellisten etujen suojaa voitaisiin parantaa (ks. myös IP/11/644).

Heinäkuussa 2012 komissio esitti ehdotuksen direktiiviksi EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin (IP/12/767, MEMO/12/544). Ehdotuksessa annetaan yhteiset määritelmät EU:n talousarvioon kohdistuville rikoksille. Lisäksi siinä esitetään yhdenmukaisia vähimmäisseuraamuksia (vakavissa tapauksissa vankeusrangaistuksia) ja yhtenäisiä vanhentumissääntöjä.

Lisätietoja

MEMO/13/693

Lehdistöpaketti

Rikosoikeuspolitiikkaa koskevat komission sivut

Varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivut

Komissaari Algirdas Šemetan kotisivut

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32–2) 299 13 82

Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Natasha Bertaud (+32–2) 296 74 56

Natasja Bohez Rubiano (+32–2) 296 64 70

LIITE 1: Jäsenvaltioille siirrettyjen asioiden, tuomioistuimen ratkaisujen ja langettavien tuomioiden jakauma vuosien 2006–2011 aikana

Jäsen­valtioille siirretyt asiat

Asiat, joissa annettu tuomio­istuimen ratkaisu

Asiat, joissa annettu tuomio-istuimen ratkaisu

(% kaikista siirretyistä asioista)

Tuomiot

Tuomiot, % kaikista asioista, joissa annettu tuomio­istuimen ratkaisu

Alankomaat

29

16

55,2 %

5

31,3 %

Belgia

56

28

50 %

18

64,3 %

Bulgaria

37

14

37,8 %

6

42,9 %

Espanja

54

5

9,3 %

0

0 %

Irlanti

0

0

0

Italia

112

37

33 %

14

37,8 %

Itävalta

8

4

50 %

4

100 %

Kreikka

86

26

30,2 %

5

19,2 %

Kypros

1

0

0 %

0

Latvia

4

0

0 %

0

Liettua

9

9

100 %

8

88,9 %

Luxemburg

2

1

50 %

1

100 %

Malta

5

0

0 %

0

Portugali

21

9

42,9 %

6

66,7 %

Puola

90

17

18,9 %

6

35,3 %

Ranska

29

12

41,4 %

9

75 %

Romania

225

128

56,9 %

30

23,4 %

Ruotsi

5

4

80 %

4

100 %

Saksa

168

114

67,9 %

65

57 %

Slovakia

16

9

56,3 %

0

0 %

Slovenia

2

0

0 %

0

Suomi

12

12

100 %

11

91,7 %

Tanska

4

3

75 %

1

33,3 %

Tšekki

23

8

34,8 %

2

25 %

Unkari

10

1

10 %

0

0 %

Viro

3

1

33,3 %

1

100 %

Yhdistynyt kuningaskunta

19

13

68,4 %

3

23,1 %

Yhteensä

1030

471

45,7 %

199

42,3 %

Lähde: OLAFin vuosikertomus 2011: Euroopan petostentorjuntaviraston kahdestoista toimintakertomus, 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2011, taulukko 6, s. 22.


Side Bar