Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 17. jūlijā

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina atbalstu Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārveidei

Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka atbalsts, ko Latvija piešķīrusi Latvijas Hipotēku un zemes bankas (LHZB) pārveidei, atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu. Konkrēti, LHZB komercaktīvu pārdošana un fakts, ka tā vairs nesniegs komercbankas pakalpojumus, mazinās valsts atbalsta radītos konkurences izkropļojumus.

Hoakins Almunja, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbildīgs par konkurences politiku, teica: "LHZB vairs nesniegs komercbankas pakalpojumus, kas samazinās saņemtā valsts atbalsta radītos konkurences izkropļojumus. Turklāt izrādījās, ka LHZB pārveide par attīstības banku nodokļu maksātājiem izmaksās lētāk, nekā sākotnēji tika paredzēts.”

Kopš 2009. gada LHZB ir saņēmusi būtisku valsts atbalstu, tostarp ar rekapitalizācijas, likviditātes atbalsta un garantiju pasākumiem. Komisija pagaidu kārtībā bija apstiprinājusi minētos pasākumus finanšu stabilitātes dēļ un izskatījusi to saderību ar ES noteikumiem par valsts atbalstu bankām finanšu krīzes laikā (skatīt IP/09/1742). 2012. gada janvārī Komisija sāka šo pasākumu padziļinātu izmeklēšanu (skatīt IP/12/77).

Komisijas izmeklēšanā tika konstatēts, ka LHZB komercdarbības pārtraukšana un pārveide par attīstības banku atbilst kritērijiem, kas noteikti Komisijas paziņojumā par banku pārstrukturēšanu finanšu krīzes laikā (skatīt IP/08/1901, IP/09/1180, MEMO/09/350, IP/10/1636 un IP/11/1488).

Jo īpaši atbalsta radītos konkurences izkropļojumus kompensē ar LHZB komercdarbību pārdošanu vai pakāpenisku pārtraukšanu. Līdz ar to LHZB vairs nekonkurēs ar komercbankām. Turklāt LHZB pārveidei pieprasītais valsts atbalsts ir mazāks, nekā sākotnēji tika paredzēts, un LHZB piedalās izmaksu segšanā, izmantojot ieņēmumus no savu komercdarbību pārdošanas.

Attiecībā uz LHZB pārveidi par attīstības banku Komisijas izmeklēšana turpinās. Konkrēti, ir jāprecizē attīstības bankas turpmākie uzdevumi un organizatoriskā struktūra.

Vispārīga informācija

LHZB kā valsts banku 1993. gada 19. martā izveidoja Latvijas valdība. Pirms tika sākta tās pārveide, tā bija astotā lielākā banka Latvijā. LHZB darbojas gan kā attīstības banka, gan kā komercbanka. Pēdējo gadu laikā šī banka ir kļuvusi par galveno institūciju, ar kuras starpniecību tiek īstenotas valsts atbalstītas aizdevumu programmas MVU atbalstam, atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai, atbalstam lauksaimniecībai un lauku apvidiem un atbalstam sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu uzņēmējdarbībai.

Saskaņā ar 2011. gada pārveidošanas plānu, par ko tika panākta vienošanās starp Latviju, SVF un ES, LHZB ir liegts veikt komercdarbību un tā ir pārveidota par attīstības banku. LHZB komercdarbības tika sagrupētas paketēs un pārdotas; atlikušās daļas, kurām nevarēja atrast pircējus, tika pakāpeniski pārtrauktas.

Kopš 2009. gada LHZB ir saņēmusi valsts atbalstu dažādu pasākumu veidā, tostarp ar rekapitalizācijas, likviditātes atbalsta un garantiju pasākumiem, par kopējo summu apmēram 225 miljonu latu apmērā.

Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar lietas numuru SA.30704 Valsts atbalsta reģistrā Komisijas Konkurences ĢD tīmekļa vietnē, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunākie lēmumi par valsts atbalstu ir apkopoti elektroniskajā apkārtrakstā par valsta atbalstu State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersonas:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13 - Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar