Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 januari 2013

Miljö: Européerna efterlyser en kraftfullare EU-politik för luftkvalitet

Enligt den senaste forskningen anser en majoritet (56 %) av européerna att luftkvaliteten har försämrats under de senaste tio åren. I Italien håller hela 81 % med om detta och i Cypern, Frankrike, Grekland, Ungern, Rumänien och Spanien anser 70–75 % av undersökningens deltagare att detta är fallet. Forskningen – en Eurobarometerundersökning med namnet Européernas inställning till luftkvalitet (Attitudes of Europeans towards Air Quality) – visar att det finns ett starkt stöd för åtgärder på EU-nivå. Nästan fyra av fem deltagare (79 %) anser att EU bör föreslå ytterligare åtgärder för att ta itu med luftföroreningarna. I undersökningen frågade man särskilt deltagarna om de kände till EU:s luftkvalitetsnormer och de nationella utsläppstaken, och av de som kände till dessa instrument (25 % i båda fallen), ansåg över hälften (58 % och 51 %) att de borde skärpas. Dessa resultat kommer nu att användas i kommissionens pågående granskning av EU:s luftpolitik som ska bli klar under andra hälften av 2013.

- Medborgarna vill att vi agerar och vi kommer att göra detta genom granskningen av vår luftpolitik 2013. De kräver fler åtgärder inom viktiga sektorer och bättre information om strategins effektivitet. För att uppfylla dessa utmaningar måste vi arbeta tillsammans på alla politiska nivåer – och följa upp med konkreta åtgärder, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Undersökningen visar att det finns ett omfattande missnöje med de åtgärder som för närvarande tas mot luftkvalitetsproblemen och sju av tio européer (72 %) är otillfredsställda med myndigheternas ansträngningar för att förbättra luftkvaliteten. Undersökningen visar också att det finns en allmän känsla av att mängden information om luftkvalitet är otillräcklig; nästan sex av tio (59 %) européer anser inte att de är tillräckligt informerade om luftkvalitetsfrågor och 31 % av deltagarna i Spanien och 27 % i Luxemburg, Cypern och Lettland anser att de inte får någon information alls.

frågan om hur man på effektivast sätt ska ta itu med luftföroreningarna föreslår 43 % strängare utsläppskonstroller för industrin och energiproduktionen. Utsläpp från fordon (96 %), industrin (92 %) och de internationella transporterna (86 %) anses ha störst påverkan på luftföroreningarna.

Den inverkan som luftföroreningarna har på hälsan och naturen ger också upphov till oro. Nästan nio av tio européer anser att luftkvalitetsrelaterade sjukdomar som luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar är ett allvarligt problem. Omkring åtta av tio anser att försurning och eutrofiering är allvarliga problem.

Elektriska bilar och hybridbilar (el/bensin) anses vara mest gynnsamma för luftkvaliteten och el anses vara det miljövänligaste uppvärmningssystemet för hushåll följt av biomassa från trä, gas och biomassa från pellets. Sju av tio anser att förnybar energi bör prioriteras som det huvudsakliga energivalet i framtiden. Cirka 85 % av européerna håller med om principen om att förorenaren betalar vilket innebär att de som förorenar också bör betala för kostnaderna för den negativa inverkan på hälsan och miljön. När de tillfrågades om vad de kunde göra på det personliga planet för att förbättra luftkvaliteten svarade de flesta (63 %) av deltagarna att de viktigaste enskilda åtgärderna var att minska sin bilanvändning och ersätta gammal energiförbrukande utrustning med effektivare modeller (54 %).

Bakgrund

Trots de framsteg som gjorts under de senaste åren överskrids fortfarande luftkvalitetsnormerna i EU:s mest tätbefolkade områden i hög grad, särskilt av föroreningar som partiklar, marknära ozon och kvävedioxid. Kommissionens nuvarande luftpolitik ska granskas 2013 med fokus på hur man kan hitta sätt att förbättra kvaliteten på den luft vi andas.

Som en del av granskningen har kommissionen också dragit igång ett samråd på nätet med intressenterna där EU-medborgare, -organisationer och -företag kan bidra med sina synpunkter och idéer om olika alternativ för luftpolitiken i samband med granskningen. Samrådet är öppet till och med den 4 mars 2013 och finns på följande länk:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

Ett första samråd på nätet med intressenterna genomfördes 2011 och rapporten finns här: http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf

Denna Eurobarometerundersökning om luftkvalitet, i vilken över 25 000 EU-medborgare i samtliga medlemsstater fick svara på ett antal frågor om luftkvalitet, genomfördes under hösten 2012. Resultatet ska ingå i den pågående granskningen av EU:s luftpolitik.

Ytterligare information:

Ytterligare information om EU:s luftpolitik:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

De fullständiga Eurobarometerresultaten:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar