Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 8. januarja 2013

Okolje: Evropejci si želijo okrepljeno politiko EU na področju kakovosti zraka

Sodeč po najnovejših raziskavah večina Evropejcev (56 %) meni, da se je kakovost zraka v preteklem desetletju poslabšala. V Italiji je takšnega mnenja kar 81 % anketirancev, na Cipru, v Franciji, Grčiji, na Madžarskem, v Romuniji in Španiji pa od 70 do 75 % anketirancev. Raziskava Eurobarometer z naslovom Odnos Evropejcev do kakovosti zraka (Attitudes of Europeans towards Air Quality) odraža močno podporo nadaljnjemu ukrepanju na ravni EU. Skoraj štirje od petih anketirancev (79 %) menijo, da bi morala EU predlagati dodatne ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka. Anketiranci so bili izrecno vprašani, ali poznajo standarde kakovosti zraka in nacionalne zgornje meje emisij: več kot polovica (58 % in 51 %) tistih, ki ta dva instrumenta poznajo (25 % v obeh primerih), meni, da bi jih bilo treba okrepiti. Komisija bo rezultate raziskave upoštevala pri svojem tekočem pregledu politike EU na področju zraka, ki bo zaključen v drugi polovici leta 2013.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Državljani želijo, da ukrepamo, zato bomo leta 2013 pregledali našo politiko na področju zraka. Želijo si več ukrepov v ključnih sektorjih in boljše informacije o učinkovitosti politike. Da bi lahko to dosegli, moramo sodelovati na vseh političnih ravneh in nato konkretno ukrepati.“

Anketa kaže splošno nezadovoljstvo s trenutnimi ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka, saj sedem od desetih Evropejcev (72 %) ni zadovoljnih s prizadevanji javnih organov za izboljšanje kakovosti zraka. Iz ankete je prav tako razvidno, da je na splošno obveščanje o kakovosti zraka nezadostno; skoraj šestim od desetih Evropejcev (59 %) se zdi, da niso ustrezno obveščeni o vprašanju kakovosti zraka, 31 % anketirancev v Španiji ter 27 % anketirancev v Luksemburgu, na Cipru in v Latviji pa meni, da o tem sploh niso obveščeni.

Na vprašanje, kako najbolj učinkovito zmanjšati onesnaženost zraka, 43 % anketirancev odgovarja, da je potreben večji nadzor emisij, ki nastajajo pri industrijski in energetski proizvodnji. Na onesnaženost zraka najbolj vplivajo emisije vozil (96 %), industrije (92 %) in mednarodnega prevoza (86 %).

Skrb zbujajoč je tudi vpliv onesnaženosti zraka na zdravje in naravno okolje. Skoraj devet od desetih Evropejcev meni, da so bolezni, povezane s kakovostjo zraka, kot so bolezni dihal ter bolezni srca in ožilja, resen problem. Za približno osem od desetih anketirancev sta zakisljevanje in evtrofikacija resen problem.

Električni avtomobili ter hibridni avtomobili na električni in bencinski pogon veljajo za najustreznejše pri ohranjanju kakovosti zraka, za okolju najbolj prijazen način ogrevanja gospodinjstva pa velja elektrika, ki ji sledijo lesna biomasa, plin in biomasa v obliki peletov. Sedem od desetih anketirancev meni, da bi morali obnovljivi viri energije v prihodnosti postati glavna energetska možnost. Približno 85 % Evropejcev se strinja s t. i. načelom „onesnaževalec plača“, v skladu s katerim bi morali onesnaževalci plačati stroške negativnega vpliva na zdravje in okolje. Večina anketirancev (63 %) je na vprašanje, kaj lahko sami naredimo za izboljšanje kakovosti zraka, odgovorila, da bi bilo treba predvsem manj pogosto uporabljati osebne avtomobile in zamenjati staro opremo, ki porabi veliko energije, z energetsko varčnejšimi modeli (54 %).

Ozadje

Na najgosteje naseljenih območjih EU so kljub napredku v preteklih letih številni standardi kakovosti zraka še vedno pogosto prekoračeni, zlasti ravni trdnih delcev, prizemnega ozona in dušikovega dioksida. V letu 2013 bo pregledana trenutna politika Komisije na področju zraka, v središču pozornosti pa bo iskanje načinov za izboljšanje kakovosti zraka, ki ga dihamo.

Komisija je v okviru pregleda začela tudi postopek spletnega posvetovanja zainteresiranih strani, pri katerem lahko državljani EU, organizacije in podjetja izrazijo svoja mnenja in ideje o možnostih za pregled politike na področju zraka. Spletno posvetovanje, ki bo trajalo do 4. marca 2013, je na voljo na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm.

Poročilo o prvem spletnem posvetovanju zainteresiranih strani, ki je potekalo leta 2011, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf.

Ta anketa Eurobarometer o kakovosti zraka, v kateri je več kot 25 000 državljanov EU v vseh državah članicah odgovorilo na številna vprašanja o kakovosti zraka, je potekala jeseni 2012. Njeni rezultati se bodo upoštevali pri tekočem pregledu politike EU na področju zraka.

Več informacij:

Podrobnejše informacije o politiki EU na področju zraka so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm.

Vsi rezultati raziskave Eurobarometer so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360.

Kontakta :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar