Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. januára 2013

Životné prostredie: Európania žiadajú účinnejšiu politiku EÚ v oblasti kvality ovzdušia

Podľa najnovšieho výskumu väčšina (56 %) Európanov verí, že kvalita ovzdušia sa v posledných 10 rokoch zhoršila. V Taliansku tento názor zastáva dokonca až 81 % obyvateľov, zatiaľ čo na Cypre, vo Francúzsku, v Grécku, Maďarsku, Rumunsku a Španielsku tomu verí 70 – 75 % respondentov. Výskum – Eurobarometer s názvom Postoj Európanov ku kvalite ovzdušia – odhalil výraznú podporu ďalšej akcie na úrovni EÚ. Takmer štyria z piatich respondentov (79 %) sa domnievajú, že EÚ by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na riešenie problémov súvisiacich so znečisťovaním ovzdušia. V prieskume sa konkrétne zisťovalo, či respondenti poznajú normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia a národné emisné stropy. Z respondentov, ktorí uvedené nástroje poznali (25 % v oboch prípadoch), sa viac ako polovica (58 % a 51 %) vyjadrila za ich sprísnenie. Uvedené zistenia sa teraz stanú podkladom pre prebiehajúcu revíziu politiky EÚ v oblasti ovzdušia, ktorú má Komisia ukončiť v druhej polovici roku 2013.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Občania od nás žiadajú skutky a my im odpovieme revíziou našej politiky v oblasti ovzdušia v roku 2013. Žiadajú o viac opatrení v kľúčových odvetviach a lepšiu informovanosť o účinnosti politiky. Aby sme tieto úlohy splnili musíme spolupracovať na všetkých úrovniach politiky – a následne spustiť príslušnú akciu.“

Prieskum odhalil rozšírenú nespokojnosť s akciami, ktoré sa v súčasnosti uskutočňujú na riešenie problémov v oblasti kvality ovzdušia, pričom sedem z desiatich Európanov (72 %) považuje úsilie verejných orgánov zlepšovať kvalitu ovzdušia za neuspokojivé. Prieskumom sa zistil aj všeobecný pocit nedostatočnej úrovne informovanosti verejnosti o kvalite ovzdušia, pričom takmer šiesti z desiatich (59 %) Európanov si nemyslia, že by boli adekvátne informovaní o otázkach kvality ovzdušia, a 31 % respondentov zo Španielska a 27 % z Luxemburska, Cypru a Lotyšska si myslí, že nie sú informovaní vôbec.

Pri otázke, ktorý spôsob boja proti znečisťovaniu ovzdušia považujú za najúčinnejší, 43 % respondentov navrhovalo prísnejšie kontroly emisií pochádzajúcich z priemyslu a výroby energie. Emisie z motorových vozidiel (96 %), priemyslu (92 %) a medzinárodnej prepravy (86 %) sa považujú za najväčších prispievateľov k znečisteniu ovzdušia.

Znepokojenie spôsobuje aj vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie a prírodu. Takmer 9 z 10 Európanov verí, že ochorenia súvisiace s kvalitou ovzdušia, ako sú respiračné a kardiovaskulárne ochorenia, predstavujú vážny problém. Približne 8 z desiatich považuje acidifikáciu a eutrofizáciu za vážny problém.

Elektrické autá a hybridné elektricko-benzínové autá sa považujú za najprínosnejšie pre kvalitu ovzdušia a pokiaľ ide o systém vykurovania domácností, za najekologickejšiu sa považuje elektrická energia, po ktorej nasleduje drevená biomasa, plyn a biomasa vo forme peliet. Siedmi z desiatich sú presvedčení, že v budúcnosti by sa ako hlavná energetická alternatíva mala uprednostňovať obnoviteľná energia. Približne 85 % Európanov súhlasí so zásadou „znečisťovateľ platí“, teda tí, čo spôsobujú znečisťovanie, by mali takisto hradiť náklady vyplývajúce z negatívneho vplyvu znečisťovania na zdravie a životné prostredie. Pri otázke, čo možno vykonať na úrovni jednotlivcov na zlepšenie kvality ovzdušia, väčšina respondentov (63 %) označila obmedzenie používania vlastného auta a nahradenie starých zariadení využívajúcich energiu za energeticky účinnejšie modely (54 %) za najdôležitejší krok, ktorý majú urobiť jednotlivci.

Súvislosti

Napriek zlepšeniam v posledných rokoch sa viaceré normy v oblasti kvality ovzdušia naďalej výrazne prekračujú v najhustejšie osídlených oblastiach EÚ, a to najmä v prípade znečisťujúcich látok ako tuhé častice, prízemný ozón a oxid dusičitý. Rok 2013 bude rokom revízie súčasnej politiky v oblasti kvality ovzdušia, počas ktorej sa Komisia zameria na nájdenie spôsobov zlepšovania kvality vzduchu, ktorý dýchame.

Komisia ako súčasť revízie spustila aj on-line konzultáciu so zainteresovanými stranami, v rámci ktorej môžu občania EÚ, organizácie a spoločnosti predostrieť svoj názor a nápady na možnosti revízie politiky v oblasti ovzdušia. Do uvedenej on-line konzultácie sa môžete zapojiť do 4. marca 2013 na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

Prvá on-line konzultácia so zainteresovanými stranami sa uskutočnila v roku 2011 a správu z nej možno nájsť na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf

Prieskum Eurobarometra o kvalite ovzdušia, v ktorom sa viac ako 25 000 občanov EÚ vo všetkých členských štátoch vyjadrilo k celému radu otázok v oblasti kvality ovzdušia, sa vykonal na jeseň roku 2012. Výsledky sa stanú podkladom pre prebiehajúcu revíziu politiky EÚ v oblasti ovzdušia.

Viac informácií:

Viac podrobností o politike EÚ v oblasti ovzdušia sa dozviete na:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Výsledky celého prieskumu Eurobarometra nájdete na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar