Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 januari 2013

Milieu: Europeanen willen een strikter EU‑luchtkwaliteitsbeleid

Volgens de jongste enquête vindt een meerderheid (56 %) van de Europeanen dat de luchtkwaliteit de laatste tien jaar verslechterd is. In Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Roemenië en Spanje was 70 tot 75 % en in Italië zelfs 81 % van de ondervraagden die mening toegedaan. Uit de enquête – de Eurobarometer Attitudes of Europeans towards Air Quality (de houding van de Europeanen ten aanzien van de luchtkwaliteit) – blijkt sterke steun voor verdere maatregelen op EU‑niveau. Bijna vier op de vijf ondervraagden (79 %) vinden dat de EU extra maatregelen moet voorstellen om de luchtvervuiling te bestrijden. In de enquête werd de deelnemers specifiek gevraagd of zij van het bestaan van EU‑luchtkwaliteitsnormen en nationale emissieplafonds op de hoogte waren. Van de ondervraagden die van deze instrumenten af wisten (in beide gevallen 25 %), was meer dan de helft (respectievelijk 58 % en 51 %) van mening dat deze moesten worden versterkt. De bevindingen zullen worden meegenomen in een lopende herziening door de Commissie van het EU-beleid inzake luchtkwaliteit, die voor de tweede helft van 2013 is aangekondigd.

Janez Potočnik, Europees Commissaris voor Milieu, zei hierover: "De burgers willen dat wij maatregelen nemen en wij zullen in 2013 dan ook ons beleid inzake luchtkwaliteit herzien. De burgers verlangen meer maatregelen in belangrijke sectoren en betere informatie over de doeltreffendheid van het beleid. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten wij op alle beleidsniveaus samenwerken – en zorgen voor follow-up met maatregelen op het terrein."

Uit de enquête blijkt grote ontevredenheid met de maatregelen die momenteel worden genomen om de problemen inzake luchtkwaliteit aan te pakken: zeven op de tien Europeanen (72 %) zijn niet tevreden met de inspanningen van de overheid om de luchtkwaliteit te verbeteren. De enquête wijst ook uit dat de informatie over de luchtkwaliteit algemeen als ontoereikend wordt ervaren; bijna zes op de tien (59 %) Europeanen achten zich onvoldoende ingelicht over aangelegenheden die de luchtkwaliteit betreffen, en 31 % van de ondervraagden in Spanje en 27 % in Luxemburg, Cyprus en Letland is van mening dat zij helemaal niet geïnformeerd zijn.

Wanneer zij worden gevraagd naar de doeltreffendste manier om luchtvervuiling tegen te gaan, stelt 43 % van de deelnemers striktere emissiecontroles voor de industrie en de energieproductie voor. De uitstoot van voertuigen (96 %), de industrie (92 %) en het internationale vervoer (86 %) worden geacht de grootste invloed te hebben op de luchtvervuiling.

Ook de gevolgen van de luchtvervuiling voor de gezondheid en de natuur wekken bezorgdheid. Bijna negen op de tien Europeanen zien aandoeningen die met de luchtkwaliteit verband houden, zoals ademhalings- en hart- en vaatziekten, als een ernstig probleem. Ongeveer acht op de tien beschouwen verzuring en eutrofiëring als ernstige problemen.

Elektrische auto's en hybride auto's op elektriciteit en benzine worden als het minst schadelijk voor de luchtkwaliteit beschouwd. Voor de verwarming van woningen wordt elektriciteit geacht de milieuvriendelijkste energiebron te zijn, gevolgd door biomassa (hout), gas, en biomassa (pellets). Zeven op de tien ondervraagden vinden dat in de toekomst prioriteit moet worden gegeven aan hernieuwbare energie als belangrijkste energieoptie. Ongeveer 85 % van de Europeanen is het eens met het beginsel "de vervuiler betaalt", waarbij wie vervuilt ook de kosten moet betalen van de negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Op de vraag wat iedereen zelf kan doen om de luchtkwaliteit te verbeteren, vermeldden de meeste deelnemers de auto minder gebruiken (63 %) en oude energieslurpende toestellen vervangen door energie-efficiënte modellen (54 %) als de belangrijkste individuele maatregelen.

Achtergrond

Ondanks de vooruitgang die de laatste jaren is geboekt, worden verschillende normen voor luchtkwaliteit nog steeds ruim overschreden in de meest dichtbevolkte gebieden van de EU, met name die voor verontreinigende stoffen zoals vaste deeltjes, troposferische ozon en stikstofdioxide. In 2013 wordt het huidige beleid van de Commissie inzake luchtkwaliteit herzien en zal de nadruk liggen op nieuwe manieren om de kwaliteit van de lucht die we inademen te verbeteren.

Als onderdeel van de herziening heeft de Commissie eveneens een onlineraadpleging van belanghebbenden geopend waar EU-burgers, organisaties en ondernemingen hun standpunten en ideeën over opties voor de herziening van het beleid inzake luchtkwaliteit kwijt kunnen. De onlineraadpleging (in het Engels) loopt tot en met 4 maart 2013 en vindt u op:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm.

De eerste onlineraadpleging van belanghebbenden werd in 2011 uitgevoerd. Het verslag (in het Engels) vindt u op:

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf.

Deze Eurobarometer-enquête over luchtkwaliteit, waarin aan meer dan 25 000 EU-burgers in alle lidstaten een aantal vragen werd gesteld over het onderwerp luchtkwaliteit, werd in het najaar van 2012 uitgevoerd. De resultaten zullen worden meegenomen in de lopende herziening van het EU-beleid inzake luchtkwaliteit.

Nadere informatie:

Nadere informatie over het EU-beleid inzake luchtkwaliteit:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm.

Voor de volledige resultaten van de Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360.

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar