Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 8. janvārī

Vide: Eiropas iedzīvotāji pieprasa stingrāku ES gaisa kvalitātes politiku

Saskaņā ar jaunāko pētījumu lielākā daļa (56 %) Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka gaisa kvalitāte pēdējo 10 gadu laikā ir pasliktinājusies. Itālijā šādu viedokli pauda 81 % aptaujas dalībnieku, savukārt Grieķijā, Spānijā, Francijā, Kiprā, Ungārijā un Rumānijā  70–75 % aptaujāto. Eirobarometra pētījuma "Eiropas iedzīvotāju uzskati par gaisa kvalitāti" rezultāti liecina, ka iedzīvotāji atbalsta turpmāku rīcību ES līmenī. Gandrīz četras piektdaļas aptaujas dalībnieku (79 %) uzskata, ka ES būtu jāierosina papildu pasākumi gaisa piesārņojuma mazināšanai. Aptaujas laikā dalībniekiem tika jautāts, vai viņi ir informēti par ES gaisa kvalitātes standartiem un valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju, un vairāk nekā puse (58 % un 51 %) no iedzīvotājiem, kuri zināja par šiem instrumentiem (25 %), pauda viedokli, ka tiem vajadzētu būt stingrākiem. Šie fakti tiks atspoguļoti Komisijas ES gaisa kvalitātes politikas pārskatā, kurš šobrīd ir izstrādes procesā un tiks pabeigts 2013. gada otrajā pusē.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Iedzīvotāji vēlas, lai rīkojamies, un mēs to darīsim, 2013. gadā pārskatot gaisa kvalitātes politiku. Viņi vēlas, lai galvenajās nozarēs tiktu veikti papildu pasākumi un lai būtu pieejama labāka informācija par politikas rezultātiem. Lai risinātu šos jautājumus, mums ir jāstrādā kopā visos politikas līmeņos un jāveic reāli pasākumi."

Aptaujas rezultāti atspoguļo izteiktu neapmierinātību ar pašreizējiem gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumiem. Septiņi no katriem desmit eiropiešiem (72 %) atzīst, ka nav apmierināti ar valsts sektora iestāžu centieniem uzlabot gaisa kvalitāti. Aptauja atspoguļo arī vispārējo nostāju, ka par gaisa kvalitāti pieejamās informācijas līmenis nav pietiekams; gandrīz 60 % eiropiešu uzskata, ka nav pietiekami informēti par gaisa kvalitātes jautājumiem, savukārt 31 % iedzīvotāju Spānijā un 27 % Kiprā, Latvijā un Luksemburgā atzīst, ka par šo jomu nav informēti nemaz.

Atbildot uz jautājumu par iedarbīgāko veidu gaisa piesārņojuma apkarošanai, 43 % ierosināja pastiprināt emisiju kontroli rūpniecības un enerģijas ražošanas nozarē. Emisijas no transportlīdzekļiem (96 %), rūpniecības (92 %) un starptautiskajiem pārvadājumiem (86 %) tiek uzskatītas par galvenajiem gaisa piesārņotājiem.

Bažas rada arī gaisa piesārņojuma ietekme uz veselību un dabu. Gandrīz deviņi no katriem desmit Eiropas iedzīvotājiem uzskata, ka ar gaisa kvalitāti saistītas slimības, piemēram, elpošanas ceļu un sirds un asinsvadu slimības, ir nopietna problēma. Astoņi no katriem desmit aptaujātajiem kā nopietnas problēmas min paskābināšanos un eitrofikāciju.

Par iedarbīgāko risinājumu gaisa kvalitātes uzlabošanai tiek uzskatīti elektromobiļi un hibrīdautomobiļi, kas darbojas gan ar iekšdedzes dzinēju, gan elektromotoru, savukārt par videi nekaitīgāko mājokļu apkures sistēmu atzīta elektroenerģija, kas apsteidz tādus kurināmos kā koksnes biomasu, gāzi un biomasas granulas. Septiņi no katriem desmit aptaujātajiem uzskata, ka nākotnē par prioritāti būtu jānosaka atjaunojamā enerģija. Apmēram 85 % Eiropas iedzīvotāju atbalsta tā saukto "piesārņotājs maksā" principu, kas paredz, ka piesārņojuma radītājiem ir jāsedz izmaksas saistībā ar negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. Atbildot uz jautājumu par to, ko katrs individuāli varētu darīt, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, lielākā daļa aptaujas dalībnieku kā galvenos risinājumus minēja, ka varētu retāk braukt ar auto (63 %) un nomainīt vecās ierīces ar lielu energopatēriņu uz taupīgākiem modeļiem (54 %).

Vispārīga informācija

Lai gan pēdējo gadu laikā ir panākts ievērojams progress, lielākajā daļā visblīvāk apdzīvoto ES reģionu tiek būtiski pārkāptas gaisa kvalitātes normas, jo īpaši attiecībā uz tādiem piesārņotājiem kā cietās daļiņas, piezemes ozons un slāpekļa dioksīds. 2013. gadā tiks pārskatīta Komisijas pašreizējā gaisa kvalitātes politika, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai rastu veidus, kā uzlabot elpotā gaisa kvalitāti.

Pārskatīšanas kontekstā Komisija ir sākusi arī apspriešanu tiešsaistē ar ieinteresētajām personām, lai ES iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumi varētu paust savu viedokli un idejas par risinājumiem saistībā ar gaisa kvalitātes politikas pārskatīšanu. Apspriešana tiešsaistē turpināsies līdz 2013. gada 4. martam, un tā ir pieejama šeit:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm.

Pirmā apspriešana ar ieinteresētajām personām notika 2011. gadā, un ziņojums par to ir pieejams šeit:

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf.

Šī Eirobarometra aptauja par gaisa kvalitāti tika veikta 2012. gada rudenī, un tās ietvaros 25 000 iedzīvotāju no visām ES dalībvalstīm atbildēja uz vairākiem jautājumiem par gaisa kvalitātes tēmu. Šīs aptaujas rezultāti tiks iekļauti ES gaisa kvalitātes politikas pārskatā.

Papildu informācija

Plašāka informācija par ES gaisa kvalitātes politiku:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Eirobarometra rezultāti pilnībā:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar