Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. tammikuuta 2013

Ympäristö: Kansalaiset vaativat EU:lta pontevampaa puuttumista ilmanlaatua koskeviin kysymyksiin

Tuoreimman tutkimuksen mukaan enemmistö eurooppalaisista (56 %) on sitä mieltä, että ilmanlaatu on heikentynyt viimeisten 10 vuoden aikana. Italiassa tätä mieltä on jopa 81 prosenttia tutkimukseen osallistuneista, ja Kyproksessa, Ranskassa, Kreikassa, Unkarissa, Romaniassa ja Espanjassa vastaava osuus on 70–75 prosenttia. Kyseisestä Eurobarometri-tutkimuksesta, joka on nimeltään Attitudes of Europeans towards Air Quality, käy ilmi, että eurooppalaiset kannattavat voimakkaasti EU:n tasolla toteuttavia lisätoimia. Lähes neljä viidestä vastaajasta (79 %) katsoo, että EU:n pitäisi ehdottaa lisätoimenpiteitä ilmansaastumisen vähentämiseksi. Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin erityisesti, olivatko he tietoisia EU:n ilmanlaatustandardeista ja kansallisista päästökatoista, ja niistä vastaajista, jotka tiesivät näistä välineistä (25 % molemmissa tapauksissa), yli puolet (58 % ja 51 %) oli sitä mieltä, että niitä olisi tiukennettava. Komissio ottaa nämä tutkimustulokset huomioon käynnistämässään EU:n ilmanlaatupolitiikan tarkistuksessa, joka on määrä saada päätökseen vuoden 2013 jälkipuoliskolla.

EU:n ympäristökomissaari Janez Potočnik kommentoi tutkimusta todeten, että kansalaiset vaativat EU-tason toimintaa, ja komissio vastaa tähän toiveeseen tarkistamalla EU:n ilmanlaatupolitiikkaa vuonna 2013. "Eurooppalaiset vaativat avainsektoreille lisää toimenpiteitä sekä parempia tietoja politiikan tehokkuudesta. Näihin haasteisiin vastaamiseksi meidän on tehtävä yhteistyötä kaikilla päätöksenteon tasoilla – ja täydennettävä tätä yhteistyötä käytännön toimilla", Potočnik lisäsi.

Tutkimus paljastaa eurooppalaisten yleisen tyytymättömyyden ilmanlaatuongelmien ratkaisemiseksi tällä hetkellä toteuttavia toimia kohtaan. Seitsemän kymmenestä EU:n kansalaisesta (72 %) ilmoittaa olevansa tyytymätön viranomaisten pyrkimyksiin parantaa ilmanlaatua. Tutkimuksesta käy ilmi myös yleinen mielipide, jonka mukaan ilmanlaatua koskevien tietojen taso on riittämätön: lähes kuusi kymmenestä eurooppalaisesta (59 %) ei katso saavansa riittävästi tietoja ilmanlaatukysymyksistä. Espanjassa 31 prosenttia ja Luxemburgissa, Kyproksessa ja Latviassa 27 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei kyseisiä tietoja saa lainkaan.

Kysyttäessä tehokkaimmasta keinosta ilmansaastumisen torjumiseksi 43 prosenttia vastaajista ehdotti, että teollisuuden ja energiantuotannon päästöjä valvottaisiin tiukemmin. Ajoneuvojen (96 %), teollisuuden (92 %) ja kansainvälisen liikenteen (86 %) päästöjen katsotaan vaikuttavan eniten ilmansaastumiseen.

Eurooppalaisia huolettavat myös ilmansaastumisen vaikutukset terveyteen ja luontoon. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta katsoo, että ilmanlaatuun liittyvät sairaudet, kuten hengityselinsairaudet ja sydän- ja verisuonitaudit, ovat vakava ongelma. Noin kahdeksan kymmenestä vastaajasta pitää happamoitumista ja rehevöitymistä vakavina ongelmina.

Sähkö- ja hybridiautot (sähkö/bensiini) mielletään ilmanlaadun kannalta parhaimmiksi ajoneuvoratkaisuiksi, ja ympäristöystävällisimpänä kotitalouksien lämmitysjärjestelmänä pidetään sähköä, jonka jälkeen tulevat puubiomassa, kaasu ja hake. Seitsemän kymmenestä uskoo, että uusiutuva energia olisi asetettava tulevaisuuden energiavaihtoehtojen joukossa etusijalle. Noin 85 prosenttia eurooppalaisista kannattaa niin kutsuttua saastuttaja maksaa ‑periaatetta, jonka mukaan niiden, jotka saastuttavat, on myös maksettava terveys- ja ympäristöhaitoista aiheutuvat kustannukset. Kysyttäessä, mitä eurooppalaiset voisivat itse tehdä ilmanlaadun parantamiseksi, useimmat vastaajat (63 %) valitsivat tärkeimmiksi yksilötason toimiksi auton käytön vähentämisen ja vanhojen energiasyöppöjen laitteiden korvaamisen energiatehokkaammilla malleilla (54 %).

Tausta

Viime vuosien kehityksestä huolimatta EU:n tiheimmin asutuilla alueilla ylitetään edelleen laajalti useat ilmanlaatua koskevat standardit, jotka liittyvät erityisesti pienhiukkasiin, maanpinnan otsoniin ja typpidioksidiin. Voimassa olevaa komission ilmanlaatupolitiikkaa tarkistetaan vuonna 2013. Tarkistuksessa pyritään erityisesti löytämään keinoja, joilla hengitysilmamme laatua voidaan parantaa.

Mainitun tarkistuksen osana komissio on käynnistänyt myös sidosryhmien internet-kuulemisen, jossa EU:n kansalaiset, organisaatiot ja yritykset voivat esittää näkemyksiään ja ideoitaan ilmanlaatupolitiikan tarkistamista varten. Internet-kuuleminen on avoinna 4. maaliskuuta 2013 asti, ja siihen voi osallistua seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

Ensimmäinen sidosryhmien kuuleminen järjestettiin vuonna 2011, ja sitä koskeva selvitys on saatavilla seuraavasta osoitteesta:
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf

Tämä ilmanlaatua koskeva Eurobarometri-tutkimus, jossa yli 25 000 EU:n kansalaista kaikista jäsenvaltioista vastasi ilmanlaatua koskeviin kysymyksiin, toteutettiin syksyllä 2012. Tutkimustulokset otetaan huomioon meneillään olevassa EU:n ilmanlaatupolitiikan tarkistuksessa.

Lisätietoja:

Lisätietoja EU:n ilmanlaatupolitiikasta on sivustolla

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Eurobarometri-tutkimuksen täydelliset tulokset löytyvät osoitteesta

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar