Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. jaanuar 2013

Keskkond: eurooplased soovivad ELi õhukvaliteedipoliitika karmistamist

Viimaste uuringute kohaselt usub enamik eurooplasi (56%), et õhu kvaliteet on viimase kümne aastaga halvenenud. Itaalias on sellisel arvamusel 81%, Küprosel, Prantsusmaal, Kreekas, Ungaris, Rumeenias ja Hispaanias 70–75% uuringuis osalenuist. Eurobaromeetri uuringust „Eurooplaste arvamus õhukvaliteedi kohta” (Attitudes of Europeans towards Air Quality) nähtub, et tugevasti toetatakse edasiste meetmete võtmist ELi tasandil. Viiest uuringus osalenust neli on arvamusel, et EL peaks välja pakkuma täiendavaid meetmeid õhusaastega seotud probleemide lahendamiseks. Uuringus osalenuilt küsiti, kas nad on teadlikud ELis kehtestatud õhu kvaliteedistandarditest ja õhusaasteainete siseriiklikest ülemmääradest. Nende hulgast, kes teadsid sellistest vahenditest (25% kummalgi juhul), olid üle poolte (vastavalt 58% ja 51%) arvamusel, et norme tuleks karmistada. Komisjon võtab selle uuringu tulemusi arvesse ELi õhupoliitika käimasolevas läbivaatamises, mis tuleb lõpetada 2013. aasta teises pooles.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Kodanikud soovivad, et me midagi ette võtaksime, ja vastusena vaatame 2013. aastal läbi oma õhupoliitika. Nad soovivad, et võtaksime rohkem meetmeid olulistes majandussektorites ja annaksime rohkem teavet poliitika tõhususe kohta. Selliste ülesannetega toimetulekuks on vaja koostööd kõigil poliitikatasanditel – ja seejärel reaalseid meetmeid tegelikus elus.”

Uuringust nähtub, et enamasti ei olda rahul meetmetega, mida praegu rakendatakse õhu kvaliteedi probleemide lahendamiseks – seitse eurooplast kümnest (72%) ei ole rahul ametivõimude tegevusega õhu kvaliteedi parandamiseks. Lisaks nähtub uuringust, et õhu kvaliteedi kohta antav teave on üldiselt ebapiisav. Ligikaudu kuus eurooplast kümnest (59%) tunneb, et neid ei ole õhu kvaliteedi küsimustest piisavalt teavitatud ja suur osa küsitluses osalenuist (Hispaanias 31%, Luksemburgis, Küprosel ja Lätis 27%) väidab, et neid ei ole sellest üldse teavitatud.

Küsimusele, milline on kõige tõhusam viis õhusaaste probleemide lahendamiseks, vastas 43%, et selleks on rangem kontroll tööstuses ja energiatootmises tekkiva heite üle. Arvatakse, et kõige enam saastab õhku sõidukite (96%), tööstuse (92%) ja rahvusvaheliste vedude (86%) tekitatud heide.

Õhusaaste mõju inimeste tervisele ja loodusele annab samuti põhjust muretsemiseks. Üheksa eurooplast kümnest arvab, et tõsiseks probleemiks on ka õhu kvaliteediga seotud haigused, nagu hingamisteede ja südame-veresoonkonna haigused. Ligi kaheksa küsitletut kümnest peab tõsiseks probleemiks hapestumist ja eutrofeerumist.

Õhu kvaliteedi seisukohast peetakse kõige kasulikumaks elektriautosid ja elektri-gaasi hübriidautosid. Eluruumide kütmisel peetakse kõige keskkonnasõbralikumaks elektrikütet, järgnevad puidu-, gaasi- ja pelletiküte. Seitse inimest kümnest arvab, et tulevikus tuleks energia saamiseks kasutada esmajoones taastuvenergiaallikaid. Umbes 85% eurooplastest peab õigeks põhimõtet, et saastaja maksab, kusjuures saastaja peaks tasuma ka negatiivsete tervise- ja keskkonnamõjudega seotud kulud. Küsimusele mida saaks igaüks ise teha õhu kvaliteedi parandamiseks, vastas enamik uuringus osalejaist (63%), et võiks vähem isiklikku autot kasutada ja vahetada vanad energiat tarbivad seadmed uute ja tõhusamate vastu (54%).

Taust

Vaatamata viimastel aastatel saavutatud edule ületatakse ELi kõige tihedamalt asustatud piirkondades tublisti mitmeid õhukvaliteedi standardeid, eriti kõige problemaatilisemate saasteainete osas, nagu tahked osakesed, maapinnalähedane osoon ja lämmastikdioksiid. Komisjon vaatab 2013. aastal läbi praeguse õhupoliitika, keskendudes sellele, kuidas parandada meie sissehingatava õhu kvaliteeti.

Uuringu ühe osana on komisjon algatanud ka veebipõhise arutelu sidusrühmadega, mille käigus saavad ELi kodanikud, organisatsioonid ja ettevõtted esitada oma arvamusi ja mõtteid õhupoliitika läbivaatamise kohta. Veebipõhine arutelu on avatud 4. märtsini 2013 ja see asub aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm.

Esimene veebipõhine arutelu sidusrühmadega toimus 2011. aastal ja selle aruanne asub aadressil:
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf.

2012. aasta sügisel läbi viidud Eurobaromeetri uuringus õhukvaliteedi kohta osales kõigis liikmesriikides kokku 25 000 ELi kodanikku, kellele esitati mitmeid küsimusi õhu kvaliteedi teemal. Küsitluse tulemused võetakse arvesse praegu käimasolevas ELi õhupoliitika läbivaatamises.

Lisateave:

Täpsem teave ELi õhupoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Eurobaromeetri uuringute kõik tulemused:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar