Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. januar 2013

Miljø: Europæerne efterspørger strammere EU-regler for luftkvalitet

Ifølge de nyeste undersøgelser mener et flertal af europæerne (56 %), at luftkvaliteten er blevet dårligere i løbet af de seneste 10 år. I Italien har hele 81 % denne opfattelse, mens 70-75 % af undersøgelsens deltagere i Cypern, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Rumænien og Spanien mener, at det er tilfældet. Eurobarometerundersøgelsen med titlen "Europæernes holdning til luftkvalitet" viser, at der er stor opbakning til yderligere tiltag på EU-plan. Knap fire ud af fem deltagere (79 %) mener, at EU bør træffe yderligere foranstaltninger for at tackle problemer med luftforurening. Deltagerne i undersøgelsen blev især bedt om at svare på, om de kendte til EU's standarder for luftkvalitet og nationale emissionslofter, og af dem, der svarede ja (25 % i begge tilfælde), mente mere end halvdelen (58 % og 51 %), at de burde strammes. Resultaterne af undersøgelserne vil bidrage til Kommissionens igangværende revision af EU's politik for luftkvalitet, som forventes afsluttet i anden halvdel af 2013.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Borgerne ønsker, at vi tager fat om problemet, og det vil vi gøre ved at revidere vores politik for luftkvalitet i 2013. De efterspørger flere tiltag inden for visse nøglesektorer og bedre information om foranstaltningernes effektivitet. For at løfte disse udfordringer må vi samarbejde på alle politiske niveauer - og følge op med konkret handling."

Undersøgelsen viser, at der er bred utilfredshed med de tiltag, der gøres i øjeblikket for at tackle problemer med luftkvalitet. Syv ud af ti europæere (72 %) angiver, at de er utilfredse med de tiltag, som de offentlige myndigheder træffer for at forbedre luftkvaliteten. Undersøgelsen peger også på, at der er en generel følelse af, at informationsniveauet om luftkvalitet ikke er godt nok. Næsten seks ud af ti europæere (59 %) føler sig ikke nok informeret om luftkvalitetsproblemer, mens 31 % i Spanien og 27 % i Luxembourg, Cypern og Letland slet ikke føler sig informeret.

Når de bliver spurgt, hvad den bedste måde at bekæmpe luftforurening på er, foreslår 43 % strammere emissionskontrol i industri- og energiproduktionen. Emissioner fra køretøjer (96 %), industrien (92 %) og international transport (86 %) anses for at bidrage mest til luftforureningen.

Virkningerne af luftforureningen på sundheden og miljøet giver også grund til bekymring. Knap ni ud af ti europæere mener, at sygdomme, der kan relateres til luftkvaliteten, såsom luftvejs- og hjerte-kar-sygdomme, er et alvorligt problem. Ca. otte ud af ti ser forsuring og eutrofiering som værende et væsentligt problem.

Elektriske biler og hybridbiler anses for at være mest gavnlige for luftkvaliteten, og elektricitet for at være det mest miljøvenlige opvarmningssystem i husholdningerne efterfulgt af træbiomasse, gas og biomassepiller. Syv ud af ti mener, at vi skal prioritere vedvarende energi som den vigtigste energikilde i fremtiden. 85 % af europæerne er enige i princippet om "forureneren betaler", dvs. dem, der forurener, bør også betale for de negative virkninger på sundheden og miljøet. Når undersøgelsens deltagere bliver spurgt, hvad man personligt selv kan gøre for at forbedre luftkvaliteten, svarer de fleste, at de vigtigste tiltag ville være at bruge bilen mindre (63 %) og skifte det gamle energiforbrugende udstyr ud med nyere og mere effektive modeller (54 %).

Baggrund

På trods af diverse fremskridt de seneste år bliver flere kvalitetsnormer stadig overtrådt i stor stil i EU's mest befolkede områder, særlig hvad angår forurenende partikler, ozon ved jordoverfladen og nitrogendioxid. 2013 bliver det år, hvor Kommissionens nuværende luftpolitik revideres, navnlig med fokus på at forbedre kvaliteten af den luft, vi indånder.

Kommissionen har også som led i revisionen indledt en onlinehøring af de berørte parter, hvor EU's borgere, organisationer og virksomheder kan give deres syn på og ideer til eventuelle nye tiltag i forbindelse med revisionen. Onlinehøringen er åben indtil den 4. marts 2013 på følgende link:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

Der blev allerede gennemført en første online høring i 2011, og rapporten herfra findes på:

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf

Den aktuelle Eurobarometerundersøgelse, hvor mere end 25 000 EU-borgere fra alle medlemsstater blev stillet en række spørgsmål vedrørende luftkvalitet, blev gennemført i efteråret 2012. Resultaterne vil bidrage til den igangværende revision af EU's politik for luftkvalitet.

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger om EU's politik for luftkvalitet:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar