Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. ledna 2013

Evropané si přejí přísnější ochranu ovzduší v EU

Podle posledního průzkumu se většina (56 %) Evropanů domnívá, že se kvalita ovzduší za posledních deset let zhoršila. V Itálii si to myslí celých 81 % dotázaných a stejný názor zastává ve Francii, na Kypru, v Maďarsku, Rumunsku, Řecku a Španělsku 70–75 % respondentů. Z tohoto průzkumu Eurobarometru pod názvem „Přístupy Evropanů ke kvalitě ovzduší“ vyplývá, že lidé výrazně podporují další opatření na úrovni EU. Téměř čtyři pětiny (79 %) dotázaných byly za to, aby EU navrhla k řešení problémů se znečištěním ovzduší další kroky. Účastníci průzkumu byli konkrétně dotázáni, zdali vědí o normách kvality ovzduší na úrovni EU a o emisních limitech v členských státech. Z těch, kteří o těchto limitech věděli (25 % v případě obou otázek), se více než polovina (58 % a 51 %) domnívá, že by měly být zpřísněny. Tato zjištění z průzkumu budou zohledněna v probíhajícím přezkumu politiky EU v oblasti ochrany ovzduší, který provádí Komise a který má být završen v druhé půli roku 2013.

Janez Potočnik, evropský komisař pro životní prostředí, prohlásil: „Občané chtějí, abychom jednali, a naší odpovědí je přezkum politiky ochrany ovzduší v roce 2013. Žádají, aby byla v hlavních odvětvích přijata další opatření, a přejí si být lépe informováni o tom, nakolik je naše politika účinná. Abychom toto zadání splnili, musíme spolupracovat na všech politických úrovních a následně provést konkrétní kroky v praxi."

Průzkum odhaluje rozšířenou nespokojenost s opatřeními, jež jsou k řešení problémů s kvalitou ovzduší aktuálně přijímána. S úsilím, jež ke zlepšení kvality ovzduší vyvíjí veřejné orgány, není spokojeno 72 % Evropanů. Z průzkumu vyplývá i obecné přesvědčení, že je informovanost o kvalitě ovzduší nedostatečná. O otázkách kvality ovzduší se necítí být náležitě informováno téměř 60 % Evropanů. 31 % respondentů ze Španělska a 27 % účastníků průzkumu z Lucemburska, Kypru a Lotyšska se domnívá, že nejsou informováni vůbec.

Na dotaz o způsobu, jak se s problémem znečištění ovzduší nejúčinněji vyrovnat, se 43 % respondentů přimlouvá za přísnější kontroly emisí v průmyslové výrobě a energetice. Největší vliv na znečištění ovzduší je připisován emisím vypouštěným z motorových vozidel (96 %), v průmyslu (92 %) a mezinárodní dopravě (86 %).

Znepokojení vyvolávají i dopady znečištění ovzduší na zdraví a přírodu. Choroby spojené s kvalitou ovzduší, např. choroby respirační a kardiovaskulární, pokládá za závažný problém téměř 90 % Evropanů. Podle zhruba 80 % je závažným problémem okyselování a tzv. eutrofizace, tj. narušení ekologických procesů následkem přebytku živin v prostředí.

Naopak největší přínos ke kvalitě ovzduší spatřují respondenti v automobilech na elektrický pohon a v hybridních automobilech, jež elektrický pohon kombinují se spalovacím motorem. Za ekologicky nejšetrnější zdroj vytápění domácností je pokládána elektřina, po níž následuje dřevní biomasa, plyn a pelety z biomasy. Priorita by měla být podle 70 % dotázaných přikládána obnovitelným zdrojům energie, jež představují hlavní energetický směr budoucnosti. Zhruba 85 % Evropanů souhlasí se zásadou „znečišťovatel platí“, podle níž by měli znečišťovatelé hradit i náklady, jež vyvolávají negativní dopady na zdraví a životní prostředí. Na dotaz, co by se pro lepší kvalitu ovzduší mohlo dělat v osobní rovině, odpověděla většina účastníků (63 %), že nejdůležitější by bylo omezit používání aut a nahradit starší, energeticky náročnější zařízení efektivnějšími modely (54 %).

Souvislosti

Navzdory pokroku v posledních letech je v nejhustěji obydlených oblastech EU nadále výrazně překračováno několik limitů v oblasti kvality ovzduší. U souvisejících znečišťujících látek se jedná zejména o částice, přízemní ozon a oxid dusičitý. Rok 2013 bude ve znamení přezkumu, jemuž Komise podrobí stávající politiku ochrany ovzduší a při němž budou hledány způsoby, jak kvalitu vzduchu, jejž dýcháme, zlepšit.

V rámci tohoto přezkumu Komise mj. zahájila online konzultaci se zainteresovanými stranami, při níž mohou občané, organizace a podniky z EU předložit svá stanoviska a vyjádřit se k různým možnostem uvedeného přezkumu. Konzultace bude probíhat až do 4. března 2013 a přihlásit se do ní lze přes tento odkaz:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

První online konzultace se zainteresovanými stranami proběhla v roce 2011 a související zpráva je zveřejněna na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf

Průzkum Eurobarometru ke kvalitě ovzduší, při němž bylo několik dotazů na toto téma položeno více než 25 000 občanům EU ve všech členských státech, byl proveden na podzim 2012. Jeho výsledky budou zohledněny při probíhajícím přezkumu politiky EU v oblasti ochrany ovzduší.

Další informace:

Další podrobnosti k politice EU v oblasti ochrany ovzduší lze nalézt na této stránce:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Kompletní výsledky průzkumu Eurobarometru jsou k dispozici zde:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar