Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 януари 2013 г.

Околна среда: Европейците искат по-строга политика на ЕС в областта на качеството на въздуха

Според последните изследвания мнозинството (56 %) от европейците считат, че качеството на въздуха се е влошило през последните 10 години. В Италия така мислят 81 %, а в Гърция, Испания, Кипър, Румъния,, Унгария и Франция на същото мнение са 70—75 % от участниците в проучването. Проучването — озаглавено от Евробарометър „Отношението на европейците към качеството на въздуха“ показва силна подкрепа за по-нататъшни действия на равнище ЕС. Почти четири участници от пет (79 %) считат, че ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за справяне със замърсяването на въздуха. В проучването имаше изричен въпрос към участниците дали знаят за съществуването на норми на ЕС за качеството на въздуха и на национални тавани за емисиите, а от тези, които знаят за тези инструменти (25 % и в двата случая), повече от половината (58 % и 51 %) са на мнение, че те следва да станат по-строги. Сега резултатите ще бъдат отразени в текущия преглед на Комисията на политиката на ЕС за въздуха, който трябва да приключи през втората половина на 2013 г.

Янез Поточник, европейски комисар за околната среда, заяви: „Гражданите искат да предприемем действия и ние ще реагираме, като през 2013 г. извършим преглед на цялата наша политика за въздуха. Те искат повече мерки в ключови сектори и по-добра информация за ефективността на политиката. За да отговорим на тези предизвикателства трябва да работим заедно на всички равнища на политиката, и това да се последва с действия на терена.“

Проучването показва широко разпространено неудовлетворение от действията, понастоящем предприети по проблемите на качеството на въздуха, като седем европейци от десет (72 %) считат, че не са доволни от усилията на публичните власти за подобряване на качеството на въздуха. Проучването също така показва общото усещане, че нивото на информацията за качеството на въздуха е недостатъчно; почти шест европейци от десет (59 %) не се чувстват достатъчно информирани по въпросите, свързани с качеството на въздуха, като 31 % от участниците в Испания и 27 % в Люксембург, Кипър и Латвия са на мнение, че въобще не са информирани.

Запитани за най-ефективния начин за борба със замърсяването на въздуха, 43 % предлагат по-строг контрол на емисиите от промишлеността и производството на енергия. Емисиите от превозните средства (96 %), промишлеността (92 %) и международният транспорт (86 %) са считани, че имат най-голямо влияние върху замърсяването на въздуха.

Въздействие на замърсяването на въздуха върху здравето и природата, също е източник на безпокойство. Почти 9 европейци от 10 считат, че болестите, свързани с качеството на въздуха, като заболяванията на дихателната система и сърдечносъдовите заболявания са сериозен проблем. Около 8 от всеки десет считат повишаването на киселинността и еутрофикацията за сериозни проблеми.

Електрическите леки автомобили и хибридните електрически/бензинови леки автомобили са считани за най-благоприятни за качеството на въздуха, а електроенергията — за най-екологосъобразния начин за отопление на дома, следвана от дървесна биомаса, газ и биомаса под формата на пелети. Седем от десет считат, че на енергията от възобновяеми източници следва да бъде даден приоритет като основен енергиен вариант в бъдеще. Около 85 % от европейците са съгласни с така наречения принцип „замърсителят плаща“, според който тези, които замърсяват, следва също така да платят разходите за отрицателните въздействия върху здравето и околната среда. Запитани какво може да бъде направено от отделната личност за подобряване на качеството на въздуха, повечето участници (63 %) определят намаляването на използването на личния автомобил и смяната на старото, използващо енергия оборудване с по-ефективни модели (54 %) като най-важните лични действия, които да се предприемат.

Контекст

Независимо от постигнатия през последните години напредък някои от нормите за качеството на въздуха все още широко се надвишават в най-гъсто населените райони на ЕС, особено от замърсители, като прахови частици, приземен озон и азотен диоксид. 2013 г. ще бъде година, през която ще се извърши преглед на сегашната политиката на Комисията за въздуха, с ударение върху намирането на начини за подобряване на качеството на въздуха, който дишаме.

Като част от прегледа Комисията стартира също така консултация онлайн със заинтересованите страни, при която гражданите на ЕС, организациите и предприятията могат да представят своите виждания и идеи за вариантите за прегледа на политиката за въздуха. Онлайн консултацията е открита до 4 март 2013 г. и се намира на следния адрес:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

Една онлайн консултация със заинтересованите страни вече беше проведена през 2011 г. и докладът може да бъде видян на адрес: http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf

Изследването на Евробарометър за качеството на въздуха, в което на над 25 000 граждани на ЕС от всички държави членки бяха зададени редица въпроси, свързани с качеството на въздуха, се проведе през есента на 2012 г.

За повече информация:

За повече подробности относно политиката на ЕС в областта на въздуха вж.:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

За пълните резултати на Евробарометър, вж.:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

За връзка:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar