Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 juli 2013

Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding i medborgardialog i Heidelberg: ”EU behöver mer demokrati”

Europeiska unionen är demokratisk, men den måste bli ännu mer demokratisk framöver om den ska tilldelas nya befogenheter.

Det säger Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding (med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och unionsmedborgarskap) inför den diskussion med medborgare som hon och delstaten Baden-Württembergs statsminister Winfried Kretschmann ska delta i idag tisdagen den 16 juli i Heidelberg. Diskussionen ingår i de medborgardialoger om Europas framtid som kommissionen tagit initiativ till. Efter 24 dialoger i 14 medlemsstater i Europeiska unionen är det nu ca 400 Heidelbergbors tur att utbyta åsikter och visioner med politikerna och ta upp frågor såsom Europas framtid, följderna av den ekonomiska krisen och rättigheterna som unionsmedborgare.

Baden-Württemberg vill förstärka medborgardeltagandet. Det ställer jag mig bakom. Vi behöver också ett större medborgardeltagande i europeiska frågor. Hur vi på bästa sätt ska kunna få detta till stånd är något jag skulle vilja tala med deltagarna i diskussionen i Heidelberg om. Heidelbergförsamlingen 1848 var en milstolpe på vägen mot nationalförsamlingen i Paulskirche i Frankfurt och därmed på vägen mot utveckling av demokrati i Tyskland. En likartad demokratisk kraftsamling behöver vi nu också i Europa, säger Viviane Reding.

Medborgardialogen äger rum idag den 16 juli mellan 19.00 och 21.00 i Halle02 i Heidelberg. Den sänds live på internet som webstream. Moderator är SWR-journalisten Mathias Zurawski. Människor i hela Europa kan delta i debatten på Twitter (#EUdeb8). Intresserade kunde före evenemanget informera sig och delta via Twitter (@EU_Muenchen) och Facebook.

Bakgrund

Vad handlar medborgardialogerna om?

I januari drog Europeiska kommissionen igång Europaåret för medborgarna (IP/13/2), ett år tillägnat medborgarnas rättigheter. Under hela året kommer ledamöter av kommissionen, ledamöter av Europaparlamentet och nationella toppolitiker att i en rad medborgardialoger i alla 28 EU-medlemsstaterna föra en personlig diskussion med människor om deras förväntningar när det gäller Europas framtid.

Medborgardialogen i Heidelberg är den tredje i Tyskland: dialoger har tidigare hållits i Berlin (den 10 november 2011) och Düsseldorf (den 8 maj 2013). Medborgardialoger har också hållits bl.a. i Cadiz, Graz, Dublin, Torino, Coimbra, Thessaloniki, Bryssel, Esch-sur-Alzette och Warszawa och på Kreta. Under en fyraveckorsperiod före medborgardialogen i Heidelberg har det dessutom anordnats ett antal medborgarforum, i Tübingen, Karlsruhe, Mannheim, Erbach och Darmstadt, för att få med så många unionsmedborgare som möjligt i diskussionen om Europas framtid. Diskussionen kan följas via denna länk: http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Alla medborgardialoger handlar om människors tankar och idéer om Europeiska unionens framtid och om huruvida det är nödvändigt att göra mer för att göra unionsmedborgarnas rättigheter, t.ex. fri rörlighet inom unionen, gällande i praktiken. Det är meningen att resultatet av dialogerna ska beaktas i de förslag till vidareutveckling av Europeiska unionen som kommissionen ska lägga fram under 2014.

Varför håller kommissionen dessa dialoger just nu?

Europa står vid ett vägskäl. Alla talar om Europas framtid. Det talas ofta om en politisk union, om en federation av nationalstater eller om Europas förenta stater. De kommande månaderna och åren kommer att vara avgörande för Europeiska unionens utveckling. Fortsatt europeisk integration måste gå hand i hand med en förstärkning av unionens demokratiska legitimitet.

Det är vanligt att medborgare anser att de inte i tillräckligt hög utsträckning känner till de rättigheter som är förbundna med unionsmedborgarskapet. Enligt den senaste Eurobarometerenkäten känner sig 63 % av medborgarna som ”européer” (i Tyskland är siffran 74 %) , men 54 % (i Tyskland 42 %) anser sig inte känna till sina rättigheter som unionsmedborgare.

Dialogerna är ett bra tillfälle att informera unionsmedborgare om deras rättigheter och få feedback från dem om unionens fortsatta utveckling, som förberedelse för Europaparlamentsvalet 2014.

Hur kan medborgare påverka EU-beslut?

Bl.a. genom att rösta i Europaparlamentsvalet vart femte år. Nästa val är i maj 2014.

Europaparlamentet väljer därefter på förslag av Europeiska rådet Europeiska kommissionens ordförande. Kommissionen ska kollektivt godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet och på grundval av detta godkännande utses av Europeiska rådet. Kommissionen har föreslagit att de politiska partierna före nästa Europaparlamentsval ska föreslå en kandidat till befattningen som kommissionens ordförande (IP/13/215).

Varje unionsmedborgare har rätt att göra framställningar till Europaparlamentet i frågor som hör till unionens verksamhetsområden och som direkt berör honom.

Genom ett europeiskt medborgarinitiativ kan medborgare (minst en miljon personer, från minst sju medlemsstater) uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag.

Kommissionen håller regelbundet samråd om specifika frågor i vilka alla medborgare kan delta.

Ytterligare upplysningar

Debatten om Europas framtid (unionsmedborgardialoger):

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Europaåret för medborgarna (2013): http://europa.eu/citizens-2013/sv/home

Det europeiska medborgarinitiativet:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sv

Central portal för Europeiska kommissionens hearingar, bloggar och framträdanden med temat unionsmedborgares rättigheter:

http://europa.eu/citizens-2013/sv/about/your-eu-rights

Resultatet av onlinesamrådet på temat unionsmedborgares rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_sv.pdf

Hemsidan för Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Delta i debatten på Twitter: #EUdeb8

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA

1. Unga tyskar som deltar i Europaparlamentsvalet gör det för att demokrati är viktigt för dem.

Quelle: Flash Eurobarometer 375: Telefonbefragung von Teilnehmern im Alter von 15 bis 30 Jahren im April 2013

2. Tyskar känner sig som unionsmedborgare men känner inte i tillräckligt stor utsträckning till de rättigheter som är förbundna med medborgarskapet.

Quelle: Standard-Eurobarometer 78:

3. Det tyskar framför allt förväntar sig av Europeiska unionen är att den ska bekämpa den ekonomiska krisen och förstärka samarbetet mellan medlemsstaterna.

Quelle: Standard-Eurobarometer 78


Side Bar