Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. júla 2013

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová v rámci dialógu s občanmi v Heidelbergu uviedla: „EÚ potrebuje viac demokracie"

„Európa je síce demokratická, ale ak chce získať nové právomoci, musí svoju mieru demokracie v budúcnosti ešte rozšíriť.“

Táto výzva zaznela od podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej počas prípravy na diskusiu s občanmi, ktorú povedie spolu s predsedom vlády nemeckej spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Winfriedom Kretschmannom dnes, 16. júla, v Heidelbergu. Táto diskusia je súčasťou série občianskych dialógov, ktoré organizuje Európska komisia na tému budúcnosť Európy. Po 24 dialógoch uskutočnených v 14 členských štátoch Európskej únie by sa v utorok v Heidelbergu malo dostať k slovu približne 400 občanov, aby sa s politikmi podelili o svoje názory, komentáre, vízie a otázky k budúcnosti Európy, následkom hospodárskej krízy a právam, ktoré majú ako občania EÚ.

„Bádensko-Württembersko má záujem posilniť účasť občanov. To plne podporujem. Rovnako potrebujeme vyššiu angažovanosť občanov, pokiaľ ide o európske otázky. Ako sa to dá najlepšie dosiahnuť, to by som rada prediskutovala s účastníkmi dialógu v Heidelbergu,“ uviedla podpredsedníčka EK pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Zhromaždenie v Heidelbergu v roku 1848 bolo míľnikom na ceste k zasadnutiu parlamentu v kostole sv. Pavla vo Frankfurte, a tým aj míľnikom v rozvoji demokracie v Nemecku. Podobný podnet k demokracii potrebujeme aj my dnes v Európe.“

Občiansky dialóg sa uskutoční dnes, 16. júla, od 19:00 do 21:00 hod. v Halle02 v Heidelbergu. Naživo ho bude možné sledovať na prostredníctvom internetového vysielania. Moderátorom bude redaktor novinárskeho tímu stanice SWR Mathias Zurawski. Dialógu sa môžu zúčastniť ľudia z celej Európy prostredníctvom Twitteru (#EUdeb8). Už pred podujatím sa mohli záujemcovia informovať a zapájať prostredníctvom Twitteru na @EU_Muenchen, ako aj na Facebooku.

Súvislosti

V čom spočíva občiansky dialóg?

V januári Európska komisia otvorila Európsky rok občanov (IP/13/2), ktorý je venovaný občanom a ich právam. Počas celého tohto roka diskutujú komisári EÚ, poslanci Európskeho parlamentu a národní politickí lídri osobne vo všetkých 28 členských štátoch EÚ s ľuďmi o ich očakávaniach, pokiaľ ide o budúcnosť Európy, v rámci tzv. občianskych dialógov.

Občiansky dialóg v Heidelbergu je už tretím takýmto stretnutím v Nemecku – prvé dve sa uskutočnili v Berlíne (10. 11. 2012) a v Düsseldorfe (8. 5. 2013). Ďalšie občianske dialógy sa konali v meste Cadiz, potom v Grazi, Dubline, Turíne, Coimbre, Solúne, Bruseli, Esch-sur-Alzette, vo Varšave a na Kréte. Okrem toho sa počas štyroch týždňov pred občianskym dialógom v Heidelbergu uskutočnili ďalšie občianske fóra v Tübingene, Karlsruhe, Mannheime, Erbachu a Darmstadte, s cieľom umožniť čo najväčšiemu počtu občanov EÚ zapojiť sa do diskusie o budúcnosti Európy. Prehľad všetkých diskusií je k dispozícii na webovej stránke: http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm.

Cieľom týchto občianskych dialógov je zistiť, akú predstavu majú občania o budúcnosti Európskej únie, a či treba urobiť viac na zachovávanie práv občanov EÚ v každodennom živote, napr. pokiaľ ide o slobodu pohybu v rámci EÚ. Výsledky z týchto dialógov sa majú premietnuť do návrhov týkajúcich sa ďalšieho smerovania Európskej únie, ktoré chce predložiť Európska komisia v roku 2014.

Prečo práve teraz?

Pretože Európa sa v súčasnosti nachádza na križovatke. Budúcnosť Európy je aktuálnou témou. Mnohí hovoria o vytvorení politickej únie v podobe federácie národných štátov alebo o spojených štátoch európskych. Nadchádzajúce mesiace a roky budú pre budúcu orientáciu Európskej únie rozhodujúce. Ďalšia európska integrácia musí ísť ruka v ruke s posilnením demokratickej legitimity Únie.

Občania majú navyše často dojem, že nie sú dostatočne informovaní o svojich právach, ktoré im ako občanom EÚ prináležia. Podľa posledného prieskumu Eurobarometer sa 74 % občanov cíti byť „Európanmi“ (v Nemecku 63 %), ale 42 % občanov (v Nemecku 54 %) nevie, aké práva im to prináša.

Tieto dialógy sú preto dobrou príležitosťou informovať občanov EÚ o ich právach a zároveň od nich získať spätnú väzbu k ďalšiemu smerovaniu Únie. Okrem toho sú aj dobrou prípravou na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Ako môžu občania ovplyvniť rozhodovací proces v EÚ?

Prostredníctvom volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú každých päť rokov, a najbližšie budú v máji 2014.

Európsky parlament na návrh Európskej rady volí predsedu Európskej komisie. Celú Komisiu menuje na základe predchádzajúceho súhlasu Európskeho parlamentu Európska rada. Okrem toho Komisia odporučila, aby politické strany pred nadchádzajúcimi európskymi voľbami navrhli jedného kandidáta na funkciu predsedu Komisie (IP/13/215).

Všetci občania Únie majú právo podať Európskemu parlamentu petíciu k témam, ktoré spadajú do pôsobnosti EÚ a ktoré sa ich osobne týkajú.

Prostredníctvom takejto občianskej iniciatívy môže minimálne 1 milión občanov z aspoň siedmich členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu.

Komisia pravidelne organizuje konzultácie na konkrétne témy, na ktorých sa občania môžu zúčastňovať.

Ďalšie informácie

Diskusia o budúcnosti Európy (občianske dialógy EÚ):

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

Európsky rok občanov 2013: http://europa.eu/citizens-2013/sk/home

Európska iniciatíva občanov: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sk

Ústredný portál venovaný konzultáciám, blogom a vystúpeniam Európskej komisie v otázkach práv občanov EÚ: http://europa.eu/citizens-2013/sk/about/your-eu-rights

Výsledky on-line konzultácie k právam občanov EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_sk.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Sledujte komisárku na Twitteri: @VivianeRedingEU

Zúčastnite sa na diskusii prostredníctvom Twitteru na: #EUdeb8

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRÍLOHA

1. Mladí Nemci sa zúčastňujú na voľbách do Európskeho parlamentu, pretože im záleží na demokracii.

Zdroj: Flash Eurobarometer 375: telefonický prieskum medzi účastníkmi vo veku 15 až 30 rokov v apríli 2013.

2. Nemci sa cítia byť Európanmi, nepoznajú ale dostatočne práva, ktoré sa s občianstvom EÚ spájajú

Zdroj: Štandardný Eurobarometer 78.

3. Nemci od EÚ očakávajú predovšetkým riešenie hospodárskej krízy a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi.

Zdroj: Štandardný Eurobarometer 78.


Side Bar