Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 16. jūlijā

ES ierosina kopīgu finansēšanas pieeju nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai

Eiropas Komisija šodien pieņēma paziņojumu, ar ko ierosina galvenos principus, lai finansētu nabadzības izskaušanu un ilgtspējīgu attīstību pēc 2015. gada, kad būs sasniegts pašreizējo Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) plānotais termiņš. Kaut arī paziņojumā uzsvars likts uz jaunattīstības valstīm, tā pieeja var būt vispārēji piemērojama un principus var atbalstīt ikviens iedzīvotājs.

Šā paziņojuma pamatā ir jaunākais politikas dokuments „Cilvēka cienīga dzīve visiem: nabadzības izskaušana un ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšana pasaulē”, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta tam, “ko” iekļaut nākotnes attīstības satvarā, lai vērstu uzmanību uz to, „kā” to finansēt.

Atzinīgi vērtējot paziņojumu, attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: “Šis ir vēl viens liels solis ceļā uz to, lai ieviestu turpmāko satvaru laikposmam pēc 2015. gada. Lai panāktu progresu politikas jomā, mums ir jāizmanto visi pieejamie resursi un jāmeklē jauni, inovatīvi un uzticami veidi, kā finansēt nabadzības izskaušanu un panākt ilgtermiņa ilgtspējīgu attīstību."

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Šodienas paziņojumā atvienots Tūkstošgades attīstības mērķu pārskats ar Rio+20 pēcpasākumiem vienā visaptverošā satvarā laikposmam pēc 2015. gada. Šodien, apstiprinot, ka mēs apvienosim arī finansējumu ilgtspējīgai attīstībai un nabadzības izskaušanai, mēs pabeidzam sava kopīgā redzējuma izstrādi."

Šodien pieņemtajā politikas dokumentā aplūkoti dažādie pieejamie finanšu resursi: publiskie un privātie gan vietējā, gan starptautiskā līmenī (no nodokļiem līdz dotācijām, privātiem ieguldījumiem vai filantropijas).

Šie ir daži no pamatprincipiem, kas izklāstīti paziņojumā:

  • Finansējumam ir jābūt cieši saistītam ar politikas mērķiem. Nauda būtu jānovirza tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga, bet mums tā arī ir jāizmanto inovatīvā un efektīvā veidā, lai nodrošinātu maksimālu rezultātu.

  • Visi finansējuma avoti būtu jāapsver kopumā, tostarp oficiālā attīstības palīdzība (OAP), kas ir būtiska valstīm ar zemu ienākumu līmeni.

  • Jaunietekmes ekonomikas valstis un valstis ar augstākiem vidējiem ienākumiem var dot savu artavu, lai palīdzētu nabadzīgākajām un nestabilākajām valstīm.

  • Dažādiem politikas mērķiem ir jābūt savstarpēji pastiprinošiem, tāpēc katram izlietotajam euro vajadzētu kalpot vairāku politikas mērķu sasniegšanai vienlaicīgi. Piemēram, nabadzības izskaušanai ir vitāli svarīga labāka nodrošinātība ar pārtiku, un to var panākt, labāk saglabājot bioloģisko daudzveidību un mežus, kas savukārt palīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām.

  • Partnervalstīm vajadzētu būt vadošajai lomai, izvēloties resursu prioritātes.

  • Ar paziņojumu tiek aicināts arī uzlabot pārredzamību un savstarpējo atbildību finanšu jomā valsts un globālā mērogā, lai nodrošinātu, ka finansējums ilgtspējīgai attīstībai tiek izmantots efektīvāk.

Šodien Eiropas Komisija publicē arī ikgadējo ES pārskatatbildības ziņojumu par attīstības finansējumu, kurā ir uzsvērts ievērojamais progress tādās jomās kā privātais sektors, tirdzniecība, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, kā arī inovatīvu finansējuma avotu un instrumentu izmantošana. Pirmo reizi, un pamatojoties uz Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē pagājušajā gadā pieņemtajām saistībām, ziņojumā tiek vērtēts darbs zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas jomā.

Vispārīga informācija

Komisijas paziņojumā „Pēc 2015. gada – ceļā uz visaptverošu un integrētu finansēšanas pieeju nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai” ir ieteikts saistīt starptautiskās finanšu diskusijas par pasaules mēroga problēmu risināšanu vienā kopīgā sistēmā.

Tam vajadzētu dot iespēju panākt lielāku saskanību un labāku koordināciju īpašos finansēšanas un notiekošos starptautisku sarunu procesos, piemēram, sarunu procesos par klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un attīstības mērķiem pēc 2015. gada.

Sīkāka informācija

MEMO/13/688: „Jaunajā ES paziņojumā ir izklāstīti priekšlikumi par finansējumu nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai pēc 2015. gada”

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Saite uz Komisijas paziņojumu “Pēc 2015. gada – ceļā uz visaptverošu un integrētu finansēšanas pieeju nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai”:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/financing_for_development/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar