Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. júla 2013

Bezpečnosť leteckej dopravy: Členské štáty podporujú revíziu pravidiel vzťahujúcich sa na únavu posádky

Členské štáty dnes rozhodným hlasovaním podporili predložený návrh Komisie, ktorého cieľom je revízia platných pravidiel bezpečnosti letectva EÚ vzťahujúcich sa na únavu posádky, ktoré sa všeobecne nazývajú „obmedzenia letu a služby a požiadavky na odpočinok“ (alebo „obmedzenia času letu“). Cieľom revízie je konsolidácia, objasnenie, doplnenie a sprísnenie platných pravidiel s prihliadnutím na vedecké, operačné a medzinárodné informácie, ktoré sú k dispozícii.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, vyhlásil: „Musíme cestujúcu verejnosť uistiť, že verejné orgány robia všetko preto, aby zaručili bezpečnosť počas letu, a to aj pokiaľ ide o citlivú a zložitú otázku únavy posádky. Je našou úlohou, aby sme zabezpečili uplatňovanie prísnejších a bezpečnejších pravidiel v celej Európe, tak v súvislosti s lietaním v noci, ako aj odpočinkom. Som preto veľmi rád, že členské štáty tento dôležitý návrh podporili v takej veľkej miere. V celej Európe sa tak výrazným spôsobom zlepší bezpečnosť občanov a letovej posádky.“

Členské štáty dnes rozhodným hlasovaním podporili návrh Komisie na zmenu pravidiel EÚ týkajúcich sa obmedzenia času letu.

Platné pravidlá obmedzenia času letu sú obsiahnuté v článku Q prílohy III k nariadeniu Rady (EHS) č. 3922/91, ktorý sa uplatňuje od júla 2007.

Tak ako v prípade všetkých oblastí bezpečnosti leteckej dopravy musí Komisia podľa nariadenia (ES) č. 216/2008 prijať vykonávacie nariadenie, ktorým sa platné pravidlá obmedzenia času letu prenesú do legislatívneho a inštitucionálneho rámca tohto nariadenia, a preskúmať, či existujúce pravidlá zodpovedajú najnovším vedeckým poznatkom a technickému vývoju. Cieľom je zabezpečiť jednotný regulačný systém v oblasti bezpečnosti na úrovni EÚ.

Tieto ciele sa dostatočne dosiahli technickými návrhmi, ktoré predložila EASA Komisii v októbri 20121. EASA k tomuto stanovisku dospela po dôkladnej a komplexnej konzultácii a posúdení za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán.

Skôr než sa Komisii podarilo získať dostatočné informácie na predloženie návrhu nového nariadenia, preskúmala podrobne stanovisko EASA a viedla konzultáciu so všetkými zainteresovanými stranami. Z konzultácie jasne vyplynulo, že určité otázky sa musia dôkladnejšie prepracovať, a Komisia preto navrhla zmeny, aby sa riešili otázky, na ktoré poukázali odborové zväzy posádok, leteckí dopravcovia, Európsky parlament a členské štáty. Zlepšenia sa okrem iného týkali dôležitých otázok možných odchýlok od pravidiel EÚ, vzťahu k právnym predpisom v sociálnej oblasti, služby na letisku, rezervy, oneskoreného podávania správ, odpočinku palubných sprievodcov počas letu, nočných letov a pohotovosti.

Pri rokovaní vo výbore EASA členské štáty vyzdvihli vysokú kvalitu navrhnutých pravidiel, ich spravodlivé vyváženie a dosiahnuté jasné zlepšenia bezpečnosti. Zdôraznili aj dohodu s Komisiou o tom, že režim obmedzenia času letu by sa mal priebežne a nepretržite posudzovať na základe skutočných operačných údajov, aby sa zabezpečila efektívnosť systému a potrebná úroveň ochrany bezpečnosti.

Počas dnešných rokovaní sa členské štáty zaoberali viacerými možnosťami regulovania služby počas nočných letov a pohotovosti mimo letiska. Väčšina sa zhodla v tom, že návrhy, ktoré predložila Komisia a EASA týkajúce sa regulácie v týchto oblastiach, zabezpečujú dostatočnú ochranu.

Pokiaľ ide o nočné služby, členské štáty vítajú návrh Komisie na obmedzenie služieb v noci zo súčasných 11 hodín a 45 minút na 11 hodín a podporili navrhnutú požiadavku aktívnej správy rozpisov služieb vrátane nočných služieb dlhších než 10 hodín uplatnením zásad zvládania únavy, ktorá by mala zabezpečiť bezpečnú leteckú dopravu v čo najprimeranejšom meradle.

Čo sa týka pohotovosti, členské štáty sa uspokojili s uisteniami EASA, ktoré poskytujú väčšiu ochranu.

Z rokovaní bolo jasné, že pravidlami bezpečnosti týkajúcimi sa obmedzenia času letu nie sú dotknuté platné právne predpisy EÚ ani členských štátov v sociálnej oblasti vrátane pravidiel vzťahujúcich sa na pracovný čas, ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci alebo existujúce kolektívne pracovné zmluvy. Vzťah medzi bezpečnostnými a sociálnymi pravidlami je založený na zásade uplatňovania pravidiel, ktoré zabezpečujú väčšiu ochranu.

Na základe dnešného kladného hlasovania sa začne trojmesačné obdobie preskúmania nariadenia Európskym parlamentom a Radou, ktoré by sa malo začať koncom tohto mesiaca.

Komisia poďakovala Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA), členským štátom a zainteresovaným stranám za vykonanú prácu a poskytnutú podporu v záujme modernizácie tohto dôležitého právneho predpisu EÚ.

Ďalšie informácie:

Sledujte podpredsedu Kallasa na Twitteri.

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)

1 :

Pozri stanovisko EASA 04/20012 z 1. októbra 2012 a súvisiace materiály dostupné na webovej stránke: http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar