Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 lipca 2013 r.

Bezpieczeństwo lotnicze – kraje UE popierają zmianę przepisów w sprawie czasu pracy i odpoczynku członków załóg lotniczych

W dzisiejszym głosowaniu państwa członkowskie UE zdecydowanie poparły projekt wniosku ustawodawczego Komisji, którego celem jest dokonanie przeglądu unijnych przepisów bezpieczeństwa z zakresu ograniczeń czasu lotu i służby oraz wymagań dotyczących odpoczynku członków załóg samolotów. Proponowane zmiany mają na celu ujednolicenie, uproszczenie, uzupełnienie i zaostrzenie obowiązujących przepisów w oparciu o najnowsze informacje naukowe, operacyjne i międzynarodowe.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport, powiedział: „Podróżni muszą mieć pewność, że organy publiczne podejmują wszelkie możliwe starania w celu zagwarantowania im bezpieczeństwa podczas lotu – również w odniesieniu do delikatnej i złożonej kwestii wpływu zmęczenia na pracę członków załogi. Jesteśmy zdecydowani wprowadzić w całej Europie ostrzejsze przepisy, zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa, dotyczące między innymi nocnych lotów oraz obowiązkowych okresów odpoczynku. Bardzo się cieszę, że ta ważna propozycja zyskała tak silne poparcie państw członkowskich. Przyczyni się ona do znacznej poprawy bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i członków załóg lotniczych w całej Europie”.

W dzisiejszym głosowaniu kraje UE zdecydowanie poparły zmianę unijnych przepisów dotyczących ograniczeń czasu pracy załóg lotniczych.

Aktualne przepisy znajdują się w części Q załącznika III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 i obowiązują od lipca 2007 r.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych dziedzin bezpieczeństwa lotniczego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 nakłada na Komisję obowiązek przyjęcia rozporządzenia wykonawczego, aby włączyć obecne przepisy w ramy prawne i instytucjonalne tego rozporządzenia. Komisja musi też wykonać przegląd obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych dowodów naukowych i postępu technicznego. Celem jest zapewnienie spójnego systemu przepisów bezpieczeństwa na poziomie UE.

W październiku 2012 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) przedłożyła Komisji wnioski techniczne, które wpisują się w realizację tego celu. 1 Przedstawiona przez agencję opinia była wynikiem starannych i szeroko zakrojonych konsultacji oraz procesów oceny, przeprowadzonych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Zanim Komisja uznała, że posiada wystarczające podstawy do zaproponowania nowego rozporządzenia, przeprowadziła gruntowną analizę tej opinii oraz konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Z konsultacji jasno wynika, że trzeba dopracować niektóre kwestie. Dlatego Komisja – w odpowiedzi na uwagi przedłożone przez związki zawodowe członków załóg lotniczych, linie lotnicze, Parlament Europejski i państwa członkowskie – zaproponowała zmiany dotyczące poruszonych problemów. Ulepszenia wymagają między innymi ważne kwestie ewentualnych odstępstw od unijnych przepisów, prawa socjalnego, służby na lotnisku, rezerwy, opóźnień w sprawozdawczości, odpoczynku podczas lotu dla personelu pokładowego, nocnych lotów oraz dyżurów.

Podczas dyskusji w ramach Komitetu EASA państwa członkowskie zwróciły szczególną uwagę na to, że zaproponowane przepisy są wysokiej jakości, pozwalają zachować właściwą równowagę i znacznie przyczyniają się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa. Uczestniczące w rozmowach kraje położyły również nacisk na to, że – zgodnie z ustaleniami podjętymi wspólnie z Komisją – należy na bieżąco realizować ocenę systemu ograniczeń czasu pracy załóg samolotów w oparciu o realne dane operacyjne. Zapewni to skuteczne funkcjonowanie tego systemu oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

W trakcie dzisiejszej dyskusji kraje UE omówiły kilka wariantów uregulowania kwestii związanych z obsługą lotów nocnych oraz pełnienia dyżurów poza lotniskiem. Większość uczestników spotkania stwierdziła, że propozycje przedstawione przez Komisję i EASA zapewniają wystarczającą ochronę.

Jeśli chodzi o służbę w nocy, państwa członkowskie z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji dotyczący skrócenia maksymalnej liczby godzin pracy w nocy z 11 godzin 45 minut do 11 godzin, jak również zaproponowany wymóg aktywnego zarządzania planem służby dłuższej niż 10 godzin (w tym służby w nocy) zgodnie z zasadami zarządzania czasem pracy i odpoczynku, które powinny zapewniać bezpieczeństwo operacji lotniczych w sposób najbardziej proporcjonalny.

Jeżeli chodzi o dyżury, państwa członkowskie są usatysfakcjonowane zapewnieniami EASA, które oferują dodatkową ochronę.

Ustalono również wyraźnie, że przepisy bezpieczeństwa dotyczące ograniczeń czasu pracy załóg lotniczych są bez uszczerbku dla stosownych unijnych i krajowych przepisów socjalnych, w tym dotyczących czasu pracy, zdrowia i bezpieczeństwa w pracy lub obowiązujących układów zbiorowych pracy. Ponadto związek między przepisami bezpieczeństwa a przepisami prawa socjalnego opiera się na zasadzie, że zastosowanie ma przepis gwarantujący najlepszą ochronę.

Z uwagi na pozytywny wynik głosowania do końca miesiąca rozpocznie się trzymiesięczny okres, kiedy Parlament Europejski i Rada skontrolują zaproponowane rozporządzenie.

Komisja podziękowała Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, państwom członkowskim i innym zainteresowanym stronom za pracę i wsparcie, które umożliwiły modernizację tego ważnego aktu prawa unijnego.

Dodatkowe informacje:

Wiceprzewodniczący Kallas na Twitterze

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Opinia EASA 04/20012 z 1.10.2012 i związane z nią materiały są dostępne na stronie: http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar