Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 juli 2013

Luchtvaartveiligheid: Lidstaten voorstander van strengere regels inzake vlieg- en rusttijden

Via een stemming hebben de lidstaten vandaag hun uitdrukkelijke steun uitgesproken voor een voorstel van de Commissie tot herziening van de huidige EU-veiligheidsregels inzake de vermoeidheid van vliegtuigbemanningen en met name "beperkingen van de arbeids- en vliegtijden en minimale rusttijden" (FTL-regels). De FTL-regels worden herzien om ze te consolideren, te verduidelijken, aan te vullen – en strenger te maken – in het licht van de beschikbare wetenschappelijke, operationele en internationale kennis.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "Reizigers moeten de zekerheid krijgen dat overheden al het mogelijke doen om de veiligheid van de luchtvaart te verzekeren, ook wanneer het over een gevoelig en complex thema als de vermoeidheid van de bemanning gaat. Wij zijn vastbesloten om werk te maken van strengere en veiligere regels in Europa, zowel inzake vliegtijden tijdens de nacht als inzake rusttijden. Ik ben dan ook zeer verheugd over de brede steun van de lidstaten voor dit belangrijke voorstel. Europa zet hiermee een belangrijke stap voorwaarts voor de veiligheid van onze burgers en bemanningen".

De stemming van vandaag toont aan dat het voorstel van de Commissie om de vliegtijden te beperken uitdrukkelijk door de lidstaten wordt gesteund.

De huidige regels inzake vliegtijden zijn opgenomen in deel Q van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad, die sinds juli 2007 van toepassing is.

Zoals voor alle veiligheidsaspecten in de luchtvaart dient de Commissie op grond van Verordening (EG) nr. 216/2008 een uitvoeringsverordening vast te stellen om de huidige regels inzake de maximale vliegtijd over te hevelen naar het juridische en institutionele kader van die verordening en om de bestaande regels af te stemmen op de jongste wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Op die manier moet op EU-niveau een samenhangende veiligheidsregelgeving tot stand komen.

De door de EASA in oktober 2012 bij de Commissie ingediende technische voorstellen1 beantwoordden aan die doelstellingen. Aan het EASA-advies zijn grondige en omvattende raadplegings- en beoordelingsprocedures van alle betrokken actoren voorafgegaan.

De Commissie heeft het EASA-advies en de raadpleging van de actoren grondig geanalyseerd om zich ervan te vergewissen dat het voorstel voor een verordening voldoende was onderbouwd. Uit de raadpleging is gebleken dat een aantal aspecten nog moest worden verfijnd. Derhalve heeft de Commissie wijzigingen voorgesteld om tegemoet te komen aan door de vakbonden van cabinepersoneel, luchtvaartmaatschappijen, het Europees Parlement en de lidstaten geformuleerde bezwaren. Er werden onder meer verbeteringen voorgesteld inzake mogelijke afwijkingen van de EU-regels, de verhouding ten opzichte van de sociale wetgeving, luchthavenarbeid, reserve, uitgestelde rapportering, rust van bemanningsleden tijdens de vlucht, nachtvluchten en stand-byverplichtingen.

Tijdens de besprekingen met het EASA-comité hebben de lidstaten hun waardering uitgedrukt voor de degelijkheid van de voorgestelde regels, het billijke evenwicht dat is gevonden en de duidelijke vooruitgang inzake veiligheid. Voorts hebben zij benadrukt dat zij, net als de Commissie, voorstander zijn van een permanente evaluatie van de regeling inzake de vliegtijden op basis van reële operationele gegevens om erop toe te zien dat het systeem daadwerkelijk een hoog veiligheidsniveau waarborgt.

Tijdens de besprekingen die vandaag plaatsvonden, hebben de lidstaten verschillende opties bekeken om nachtvluchten en stand-byverplichtingen buiten de luchthaven te regelen. De meerderheid was van oordeel dat de door de Commissie en de EASA ingediende voorstellen voldoende bescherming bieden.

Wat de nachtdiensten betreft, zijn de lidstaten tevreden dat de maximumduur van nachtdiensten in het voorstel van de Commissie wordt teruggeschroefd van 11.45 tot 11.00 uur en scharen zij zich achter de voorgestelde verplichting om bij dienstroosters die nachtdiensten van meer dan tien uur omvatten de principes van vermoeidheidsbeheer toe te passen om de luchtvaartveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Op het gebied van stand-by zijn de lidstaten tevreden met de waarborgen van de EASA, die een verdere bescherming bieden.

Voorts is duidelijk gesteld dat de FTL-veiligheidsregels geen afbreuk doen aan de geldende sociale wetgeving van de Unie en de lidstaten, met inbegrip van de regels inzake arbeidstijd, gezondheid en veiligheid op het werk of de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Bovendien heeft in de relatie tussen veiligheids- en sociale regelgeving de meest beschermende regel de voorrang.

Na deze positieve stemming krijgen het Europees Parlement en de Raad vanaf eind juli drie maanden de tijd om de verordening te analyseren.

De Commissie dankt het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), de lidstaten en de betrokken actoren voor de geleverde inspanningen en hun steun, die het mogelijk hebben gemaakt om dit belangrijke onderdeel van de EU-regelgeving te moderniseren.

Meer informatie:

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Zie advies nr. 04/2012 van de EASA van 1.10.2012 en de documenten in dat verband: http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php


Side Bar