Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 12. jūlijā

Lidojumu drošība: dalībvalstis piekrīt, ka ir jāpārskata noteikumi par gaisa kuģa apkalpes nogurumu

Dalībvalstis šodien pārliecinoši nobalsoja par atbalstu Komisijas priekšlikumam pārskatīt pašreizējos ES drošības noteikumus par gaisa kuģa apkalpes nogurumu, sauktus par “lidojumu un darba laika ierobežojumiem un atpūtas prasībām” (jeb “lidojumu laika ierobežojumiem” (FTL)). Pārskatīšanas mērķis ir konsolidēt, precizēt, papildināt pašreizējos noteikumus — padarīt tos stingrākus —, ņemot vērā zinātnisko, ekspluatācijas un starptautisko informāciju.

Par transportu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass: “Ceļotājiem ir jāzina, ka valsts iestādes dara visu iespējamo, lai nodrošinātu lidojumu drošību, tostarp risina sarežģīto un jutīgo jautājumu par gaisa kuģa apkalpes nogurumu. Mēs vēlamies, lai visā Eiropā piemērotu stingrākus un drošākus noteikumus kā attiecībā uz lidojumu stundām nakts laikā, tā attiecībā uz atpūtas laiku. Tādēļ esmu gandarīts par atbalstu, ko dalībvalstis sniedz šim svarīgajam priekšlikumam. Tas būtiski uzlabos mūsu iedzīvotāju un gaisa kuģu apkalpju drošību visā Eiropā.”

Šodien dalībvalstis pārliecinoši nobalsoja par atbalstu Komisijas priekšlikumam grozīt ES noteikumus par lidojumu laika ierobežojumu.

Pašreizējie FTL noteikumi iekļauti kopš 2007. gada jūlija spēkā esošajā Padomes Regulā (EEK) Nr. 3922/91, III pielikuma Q apakšsadaļā.

Regulā (EK) Nr. 216/2008 attiecībā uz visām aviācijas drošības jomām paredzēts, ka Komisija pieņem īstenošanas regulu, lai pašreizējos FTL noteikumus iekļautu šīs regulas tiesiskajā un institucionālajā satvarā, un pārskata pašreizējos noteikumus saskaņā ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un tehnikas attīstību. Mērķis ir nodrošināt saskaņotu ES līmeņa regulatīvo drošības sistēmu.

Šiem mērķiem atbilstīgus tehniskos priekšlikumus 2012. gada oktobrī Komisijai iesniedza Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)1. EASA atzinums tika sagatavots pēc rūpīgām un visaptverošām konsultācijām un novērtējumiem, kuros piedalījās visas ieinteresētās personas.

Tikai tad, kad bija rūpīgi izvērtēts EASA atzinums, Komisija, apspriedusies ar visām ieinteresētajām personām, atzina, ka ir pietiekams pamats, lai ierosinātu jaunu regulu. Šī apspriešanās parādīja, ka atsevišķi jautājumi ir jāprecizē, un tāpēc Komisija ierosināja grozījumus, lai risinātu problēmas, uz kurām norādīja gaisa kuģu apkalpju arodbiedrības, aviosabiedrības, Eiropas Parlaments un dalībvalstis. Uzlabojumi cita starpā skar tādus svarīgus jautājumus kā varbūtējas atkāpes no ES noteikumiem, saistība ar sociālo likumdošanu, dežūras lidostā, rezerves, novēlota ziņojumu sniegšana, salona apkalpes atpūta lidojuma laikā, lidojumi nakts laikā un gatavības režīms.

Diskusijā, kas norisinājās EASA komitejā, dalībvalstu pārstāvji uzsvēra, ka ierosinātie noteikumi ir kvalitatīvi, nodrošina godīgu līdzsvaru, kā arī nepārprotamus drošības uzlabojumus. Viņi arī uzsvēra, ka piekrīt Komisijas viedoklim par to, ka FTL režīms ir jāvērtē pastāvīgi un nepārtraukti, pamatojoties uz faktiskajiem darbības datiem, lai panāktu sistēmas efektivitāti un pienācīga līmeņa drošību.

Diskusijās, kas notika šodien, dalībvalstis apsprieda vairākus risinājumus, lai reglamentētu lidojuma stundas nakts laikā un gatavības režīmu ārpus lidostas. Vairākums atzina, ka Komisijas un EASA iesniegtie priekšlikumi par regulējumu šajās jomās ir pietiekami aizsargājoši.

Attiecībā uz darbu nakts laikā dalībvalstis atbalstīja Komisijas priekšlikumu samazināt maksimālo nakts darba laiku no pašreizējām 11 stundām 45 minūtēm līdz 11 stundām, tāpat tās atbalstīja ierosināto prasību par darba grafika, tostarp par 10 stundām ilgāka nakts darba, aktīvu pārvaldību, izmantojot noguruma pārvaldības principus, kuriem jāgarantē droši lidojumi vissamērīgākajā veidā.

Jautājumā par gatavību dalībvalstis bija gandarītas par EASA nosacījumiem, kas nodrošina papildu aizsardzību.

Tika arī skaidri norādīts, ka FTL drošības noteikumi neskar piemērojamo ES mēroga un valstu sociālo likumdošanu, tostarp noteikumus par darba laiku, drošību un veselības aizsardzību darbā un pašreizējos darba koplīgumus. Turklāt drošuma un sociālo noteikumu pamatā ir princips, ka piemēro visaizsargājošāko noteikumu.

Tagad pēc šī pozitīvā balsojuma var sākties trīs mēnešu periods — laiks, kas Eiropas Parlamentam un Padomei atvēlēts regulas izvērtēšanai. Šim periodam būtu jāsākas līdz šī mēneša beigām.

Komisija pateicās Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA), dalībvalstīm un ieinteresētajām personām par paveikto darbu un sniegto atbalstu, lai varētu modernizēt šo svarīgo ES likumdošanas aktu.

Plašāka informācija

Sekojiet priekšsēdētāja vietniekam Sīmam Kallasam tviterī.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Sk. EASA Atzinumu 04/20012, 1.10.2012., un ar to saistītos materiālus te: http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar