Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 12 d.

Aviacijos sauga. Valstybės narės pritaria tam, kad būtų persvarstytos orlaivių įgulų narių apsaugos nuo nuovargio taisyklės

Valstybės narės šiandien didele balsų persvara pritarė Europos Komisijos pateiktam pasiūlymo projektui, kurio tikslas – persvarstyti dabartines ES saugos taisykles, kuriomis reglamentuojamos orlaivių įgulų narių apsaugos nuo nuovargio priemonės (tai skrydžio ir darbo laiko apribojimai bei poilsio reikalavimai, paprastai vadinami skrydžio laiko apribojimais). Persvarstymu siekiama dabartines taisykles konsoliduoti, padaryti aiškesnes, papildyti ir sugriežtinti atsižvelgiant į esamas mokslo žinias, informaciją apie veikimą ir tarptautinio lygmens informaciją.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Keliaujantys žmonės turi būti tikri, kad valdžios institucijos daro viską, ką gali, kad užtikrintų skrydžių saugą ir išspręstų opų ir sudėtingą orlaivių įgulų narių nuovargio klausimą. Ryžtingai siekiame, kad Europoje būtų taikomos griežtesnės ir didesnį saugumą užtikrinančios taisyklės, kuriomis, be kita ko, reglamentuojami naktiniai skrydžiai ir poilsio laikas. Todėl labai džiaugiuosi, kad valstybės narės taip tvirtai remia šį svarbų pasiūlymą. Jį įgyvendinus keleiviai ir orlaivių įgulos visoje Europoje bus daug saugesni.“

Valstybės narės šiandien didele balsų persvara balsavo už Komisijos pasiūlymą iš dalies keisti ES taisykles dėl skrydžio laiko apribojimo.

Dabartinės skrydžio laiko apribojimo taisyklės nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedo Q skyriuje (taikoma nuo 2007 m. liepos mėn.).

Kaip ir visų aviacijos saugos sričių atveju, pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 Komisija turi priimti įgyvendinimo reglamentą, kad dabartinės skrydžio laiko apribojimo taisyklės būtų perkeltos į šio reglamento teisinę ir institucinę sistemą, ir persvarstyti dabartines taisykles atsižvelgdama į naujausius mokslinius ir techninius duomenis. Taip siekiama užtikrinti darnią ES lygmens saugos reguliavimo sistemą.

Šie tikslai pasiekti 2012 m. spalio mėn. Europos aviacijos saugos agentūrai pateikus Europos Komisijai techninius pasiūlymus1. Europos aviacijos saugos agentūros nuomonė parengta atlikus nuodugnų vertinimą ir išsamiai pasikonsultavus su visomis suinteresuotosiomis šalimis.

Europos aviacijos saugos agentūros nuomonė kruopščiai įvertinta ir surengtos konsultacijos su visomis suinteresuotosiomis šalimis. Tik tuomet Komisija manė turinti pakankamą pagrindą pasiūlyti naują reglamentą. Iš konsultacijų dalyvių atsakymų paaiškėjo, kad kai kurias sritis reikia tobulinti, todėl Komisija pasiūlė pakeitimų, kad būtų sprendžiami orlaivių įgulų profesinių sąjungų, oro transporto bendrovių, Europos Parlamento ir valstybių narių iškelti klausimai. Šie pakeitimai, be kita ko, susiję su svarbiais galimo nuo ES taisyklių leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo klausimais, santykiu su socialinės teisės aktais, darbo laiku oro uoste, rezervu, pranešimo vėlavimu, keleivių salono įgulos narių poilsiu, naktiniais skrydžiais ir budėjimu.

Per diskusijas su Europos aviacijos saugos komitetu valstybės narės pabrėžė, kad siūlomos taisyklės labai kokybiškos, kad pavyko rasti tinkamą pusiausvyrą ir neabejotinai padidinti saugą. Be to, jos tvirtai pritarė Europos Komisijos nuomonei, kad skrydžio laiko apribojimo tvarka turėtų būti nuolat vertinama remiantis realiais veiklos duomenimis. Taip būtų užtikrinamas sistemos veiksmingumas ir tinkamas saugos lygis.

Per šiandien vykusias diskusijas valstybės narės aptarė kelias galimybes reguliuoti darbą per naktinius skrydžius ir budėjimą ne oro uostuose. Daugumos nuomone, Komisijos ir Europos skrydžių saugos agentūros pateiktais šių sričių reglamentavimo pasiūlymais užtikrinama pakankama apsauga.

Valstybės narės pritarė Komisijos pasiūlymui sutrumpinti maksimalų darbo naktį laiką iki 11 val. (dabar jis yra 11 val. 45 min.) ir siūlymui reikalauti aktyviai valdyti darbo grafikus, kuriuose numatomas ilgesnis negu 10 val. darbas (įskaitant naktinį darbą), vadovaujantis nuovargio valdymo principais. Taip turėtų būti darniausiai užtikrintas skrydžių saugumas.

Valstybės narės liko patenkintos Europos skrydžių saugos agentūros patikinimu, kad su budėjimu susijusi apsauga bus didesnė.

Taip pat buvo aiškiai pasakyta, kad skrydžio laiko apribojimo taisyklėmis neprieštaraujama taikomiems ES ir nacionaliniams socialinės teisės aktams, įskaitant taisykles, kuriomis reglamentuojamas darbo laikas, darbuotojų sauga ir sveikata arba kolektyvinės darbo sutartys. Be to, santykis tarp saugos ir socialinių taisyklių grindžiamas principu, kad taikomos tos taisyklės, kuriomis užtikrinama didžiausia apsauga.

Po šio balsavimo „už“ reglamentą 3 mėnesius tikrins Europos Parlamentas ir Taryba. Šis procesas turėtų prasidėti šio mėnesio pabaigoje.

Komisija padėkojo Europos aviacijos saugos agentūrai, valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims už atliktą darbą ir suteiktą paramą, kad būtų galima modernizuoti šį svarbų ES teisės aktą.

Daugiau informacijos

Pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

1 :

Žr. 2012 m. spalio 1 d. Europos aviacijos saugos agentūros nuomonę Nr. 04/20012 ir susijusią medžiagą svetainėje http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar