Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. heinäkuuta 2013

Lentohenkilöstön väsymystä koskevia sääntöjä halutaan tarkistaa

Jäsenvaltiot äänestivät tänään lentoaikarajoitussääntöjen muuttamista koskevan komission asetusehdotuksen puolesta. Ehdotuksella pyritään tarkistamaan EU:n nykyisiä lentohenkilöstön väsymystä koskevia turvallisuussääntöjä eli lento- ja työaikarajoituksia ja lepovaatimuksia. Nykyisiä sääntöjä on tarkoitus vahvistaa, selkeyttää ja täydentää – sekä tiukentaa – ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, toiminnalliset ja kansainväliset tiedot.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas katsoo, että lentomatkustajien on voitava luottaa siihen, että viranomaiset tekevät kaiken voitavansa varmistaakseen heidän turvallisuutensa. Tähän kuuluu lentohenkilöstön väsymystä koskeva herkkä ja monimutkainen kysymys. ”Pyrimme päättäväisesti siihen, että kaikkialla Euroopassa aletaan soveltaa tiukempia ja turvallisempia sääntöjä, koskivat ne sitten yölentoaikoja tai lepoaikoja”, sanoi Kallas. ”Siksi olen iloinen, että jäsenvaltiot tukevat vahvasti tätä tärkeää ehdotusta, joka tulee merkittävästi parantamaan kansalaisten ja lentohenkilöstön turvallisuutta Euroopassa.”

Nykyiset lentoaikarajoituksia koskevat säännöt ovat heinäkuusta 2007 alkaen sovelletun asetuksen (ETY) N:o 3922/91 liitteessä III olevassa luvussa Q.

Asetuksessa (EY) N:o 216/2008 edellytetään, että komissio antaa täytäntöönpanoasetuksen, jolla lentoaikarajoituksia koskevat säännöt siirretään kyseisen asetuksen lainsäädännölliseen ja institutionaaliseen kehykseen, ja että se mukauttaa nykyiset säännöt uusimpaan tieteelliseen tietoon ja tekniikan kehitykseen. Sama koskee kaikkia lentoturvallisuuden aloja. Tavoitteena on varmistaa johdonmukainen turvallisuuden sääntelyjärjestelmä EU:n tasolla.

Nämä tavoitteet saavutettiin hyvin Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n komissiolle lokakuussa 2012 tekemien teknisten ehdotusten avulla1. EASA:n lausunto oli tulosta huolellisista ja kattavista kuulemis- ja arviointiprosesseista, joihin osallistuivat kaikki sidosryhmät, joita asia koskee.

EASA:n lausunto ja sidosryhmien kuuleminen arvioitiin perusteellisesti ennen kuin komissio tuli vakuuttuneeksi, että sillä oli riittävät perusteet ehdottaa uutta asetusta. Kuulemisesta kävi selvästi ilmi, että tiettyjä seikkoja oli vielä hiottava, ja näin ollen komissio ehdotti muutoksia, jotta lentohenkilöstön, lentoyhtiöiden, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden esille nostamat seikat tulisivat otetuiksi huomioon. Parannukset koskivat useita tärkeitä kysymyksiä, mm. mahdollista EU-säännöistä poikkeamista, suhdetta sosiaalilainsäädäntöön, työjaksoja lentokentällä, varallaoloa, viivästynyttä raportointia, matkustamohenkilöstön lennon aikaista lepoa, yölentoja ja päivystystä.

EASA:n komitean kanssa käydyissä keskusteluissa jäsenvaltiot korostivat ehdotettujen sääntöjen korkeaa laatua, oikeudenmukaista tasapainoa ja selkeitä parannuksia turvallisuuteen. Ne painottivat myös olevansa komission kanssa yhtä mieltä siitä, että lentoaikarajoituksia koskevia sääntöjä olisi arvioitava jatkuvasti käytännössä saatujen todellisten tietojen perusteella, jotta voitaisiin varmistaa, että järjestelmä on tehokas ja varmistaa riittävän turvallisuuden.

Tänään käydyissä keskusteluissa jäsenvaltiot pohtivat erilaisia vaihtoehtoja yölentotyöjaksojen ja lentoaseman ulkopuolella suoritettavan päivystyksen sääntelemiseksi. Enemmistö katsoi, että komission ja EASA:n ehdotukset tarjoavat näiltä osin riittävän suojan.

Jäsenvaltiot suhtautuvat myönteisesti komission ehdotukseen, että yövuorojen enimmäispituus lyhennettäisiin nykyisestä 11 tunnista ja 45 minuutista 11 tuntiin. Ne kannattivat myös ehdotettua velvoitetta, jonka mukaan työvuorolistoja, joihin sisältyy yli 10 tuntia pitkiä yövuoroja, olisi hallinnoitava aktiivisesti käyttämällä väsymyksen hallintaan tähtääviä periaatteita, joilla on määrä varmistaa lentojen turvallisuus mahdollisimman oikeasuhteisesti.

Jäsenvaltiot olivat tyytyväisiä EASA:n antamiin päivystystä koskeviin vakuutuksiin, jotka tarjoavat lisäsuojaa.

Lisäksi tehtiin selväksi, että lentoaikarajoituksia koskevat säännöt eivät vaikuta EU:n ja kansallisen tason sosiaalilainsäädännön, kuten työaikaa sekä terveyttä ja turvallisuutta työssä koskevien sääntöjen, soveltamiseen eivätkä voimassa oleviin työehtosopimuksiin. Turvallisuuden ja sosiaalilainsäädännön välinen suhde perustuu siihen periaatteeseen, että kaikkein suojaavinta sääntöä sovelletaan.

Tämänpäiväinen myönteinen äänestystulos käynnistää kolmen kuukauden ajanjakson, jona Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat asetusehdotusta ja joka on tarkoitus aloittaa tämän kuun loppuun mennessä.

Komissio kiitti Euroopan lentoturvallisuusvirastoa, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä tehdystä työstä ja saamastaan tuesta, jotta tämä tärkeä EU:n lainsäädännön osa saadaan uudenaikaistettua.

Lisätietoa:

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä Twitter

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Ks. EASA:n lausunto 04/20012, 1.10.2012, ja siihen liittyvä aineisto. Saatavilla osoitteessa http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar