Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. juuli 2013

Liikmesriigid toetavad lennumeeskonnaliikmete töö- ja puhkeaja-eeskirjade läbivaatamist

Liikmesriigid avaldasid täna tugevat toetust komisjoni ettepanekule vaadata läbi ELi ohutuseeskirjad, millega reguleeritakse lennumeeskonna töö- ja puhkeaega ja mille eesmärk on vältida meeskonnaliikmete üleväsimust. Tegemist on nn lennu- ja tööajapiirangute ning puhkeajanõuetega (ehk nn FLT-eeskirjad (flying time limitations)). Läbivaatamisega püütakse tugevdada, täpsustada, täiendada ja karmistada kehtivaid eeskirju, võttes arvesse kättesaadavaid teadus- ja tegevusandmeid ning rahvusvahelist teavet.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis selle kohta järgmist: „Reisijad tahavad olla kindlad, et riigiasutused teevad kõik endast oleneva lennuohutuse tagamiseks ja tegelevad ka sellise tundliku ja keerulise küsimusega nagu lennumeeskonnaliikmete ületöötamine ja väsimus. Meie eesmärk on kehtestada rangemad ohutuseeskirjad kogu Euroopas – seda seoses nii öiste lendude kui ka puhkeajaga. Seepärast on hea meel näha liikmesriikide tugevat toetust sellele tähtsale ettepanekule. Tänu ettepanekule peaks kõigi meie kodanike ja lennumeeskonnaliikmete ohutus Euroopas märgatavalt suurenema.”

Täna avaldasid liikmesriigid toetust komisjoni ettepanekule muuta lennuajapiiranguid käsitlevaid ELi eeskirju.

Praegu kehtivad lennuajapiirangu eeskirjad on sätestatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 3922/91 III lisa alajaos Q. Seda määrust kohaldatakse alates juulist 2007.

Määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaselt peab komisjon võtma kõikides lennuohutusvaldkondades vastu rakendusmääruse, et lisada praegused FLT-eeskirjad kõnealuse määruse õiguslikku ja institutsioonilisse raamistikku. Samuti tuleb olemasolevad eeskirjad viimaseid teadusandmeid ja tehnika arengut silmas pidades läbi vaadata. Eesmärk on tagada ühtne ohutusalane õigusraamistik kogu ELis.

Need eesmärgid olid selgelt määratletud tehnilistes ettepanekutes, mis EASA esitas komisjonile oktoobris 20121. EASA lähtus oma arvamuse kujundamisel tulemustest, mis saadi põhjaliku ja igakülgse konsulteerimise ja hindamise käigus, kuhu olid kaasatud kõik asjaomased sidusrühmad.

Komisjon hindas põhjalikult EASA arvamust ja konsulteeris kõigi sidusrühmadega enne, kui oli täiesti veendunud, et uue määruse kohta ettepaneku tegemiseks on piisavalt alust. Konsultatsioonidel ilmnes, et teatavaid küsimusi tuleb veelgi täpsustada. Seepärast tegi komisjon ettepaneku teha muudatusi küsimustes, mille olid tõstatanud lennumeeskonnaliikmeid koondavad ametiühingud, lennuettevõtjad, Euroopa Parlament ja liikmesriigid. Muudatused olid muu hulgas seotud selliste oluliste küsimustega nagu ELi eeskirjadest erandite tegemine, seosed sotsiaalvaldkonna õigusaktidega, töövahetus lennujaamas, reservtöötajad, hilinenud aruandlus, salongipersonali puhkeaeg lennu ajal, öised lennud ning valves olek.

EASA komiteega peetud arutelul juhtisid liikmesriigid tähelepanu kavandatud eeskirjade kõrgele kvaliteedile ja tasakaalustatusele ning saavutatud suuremale lennuohutusele. Samuti rõhutati asjaolu, et komisjoniga saavutatud kokkuleppe kohaselt tuleks FTL-süsteemi pidevalt hinnata tegelike käitamisandmete alusel, et tagada süsteemi tulemuslik toimimine ja nõuetekohane ohutustase.

Täna arutasid liikmesriigid mitmeid eri võimalusi, kuidas reguleerida töötamist öistel lendudel ja väljaspool lennujaama valves olemist. Enamik leidis, et kõnealuste valdkondade reguleerimist käsitlevad komisjoni ja EASA ettepanekud tagavad töötajatele piisava kaitse.

Liikmesriigid kiitsid ka heaks komisjoni ettepaneku vähendada öövahetuse maksimumkestust praeguselt 11 tunnilt ja 45 minutilt 11 tunnile ning toetasid nõuet aktiivselt hallata töögraafikuid, mis sisaldavad kümnest tunnist kauem kestvaid öövahetusi, kasutades selleks väsimuse vastu võitlemise põhimõtteid, mis peaksid kõige proportsionaalsemalt tagama ohutud lennud.

Valves olekuga seotud küsimuses rahuldusid liikmesriigid EASA kinnitusega tagada sellekohane täiendav kaitse.

Samuti kinnitas EASA selge sõnaga, et FTL-ohutuseeskirjade kohaldamine ei piira ELi ega liikmesriikide sotsiaalõigusaktide kohaldamist, sealhulgas tööaja-, töötervishoiu- ja tööohutuseeskirjade ning kehtivaid kollektiivlepinguid käsitlevate eeskirjade kohaldamist. Pealegi kehtib ohutus- ja sotsiaaleeskirjade puhul põhimõte, et kohaldatakse kõige enam kaitset pakkuvaid eeskirju.

Pärast tänast heakskiitvat hääletust on Euroopa Parlamendil ja nõukogul alates selle kuu lõpust aega kolm kuud, et määruse eelnõu hoolikalt läbi arutada.

Komisjon tänas Euroopa Lennundusohutusametit (EASA), liikmesriike ja sidusrühmi tehtud töö eest ja ELi jaoks väga olulise õigusakti ajakohastamiseks vajaliku toetuse eest.

Lisateave

Jälgi asepresident Kallast Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Vt EASA arvamus 04/20012, 1.10.2012; sellega seotud dokumendid on saadaval veebilehel http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar