Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2013

Ασφάλεια πτήσεων: τα κράτη μέλη υπέρ της αναθεώρησης των κανόνων για την κόπωση των πληρωμάτων των αεροσκαφών

Τα κράτη μέλη υπερψήφισαν σήμερα σχέδιο πρότασης της Επιτροπής για την αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας της ΕΕ σχετικά με την κόπωση των πληρωμάτων αεροσκαφών, κοινώς γνωστοί ως «Περιορισμοί πτήσης και υπηρεσίας και απαιτήσεις ανάπαυσης» (ή «Περιορισμοί του χρόνου πτήσης»). Η αναθεώρηση αυτή έχει σκοπό να ενοποιήσει, να αποσαφηνίσει, να συμπληρώσει, και να κάνει αυστηρότερους τους ισχύοντες κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές, επιχειρησιακές και διεθνείς πληροφορίες.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών Σίιμ Κάλας δήλωσε τα εξής: «Το επιβατικό κοινό έχει ανάγκη τη διαβεβαίωση ότι οι δημόσιες αρχές κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων, βασικό στοιχείο της οποίας είναι το ευαίσθητο και περίπλοκο ζήτημα της κόπωσης των πληρωμάτων των αεροσκαφών. Είμαστε αποφασισμένοι να φροντίσουμε για την εφαρμογή αυστηρότερων και ασφαλέστερων κανόνων σε όλη την Ευρώπη, όσον αφορά τόσο τις ώρες εργασίας σε νυχτερινές πτήσεις όσο και τις περιόδους ανάπαυσης. Έτσι, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την αμέριστη υποστήριξη των κρατών μελών γι’ αυτή τη σημαντική πρόταση, η οποία θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών μας και των πληρωμάτων των αεροσκαφών.»

Τα κράτη μέλη υπερψήφισαν σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό του χρόνου πτήσης.

Οι ισχύοντες σχετικοί κανόνες περιέχονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91, παράρτημα ΙΙΙ τμήμα ΙΖ, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2007.

Όπως συμβαίνει με όλα τα θέματα ασφάλειας των πτήσεων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008, προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει εκτελεστικό κανονισμό για τη μεταφορά των ισχυόντων κανόνων περιορισμού του χρόνου πτήσης στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο αυτού του κανονισμού, και να αναθεωρήσει τους υφιστάμενους κανόνες σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνικές εξελίξεις. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα συνεκτικό κανονιστικό σύστημα ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ.

Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν μέσω της τεχνικών προτάσεων που υπέβαλε ο EASA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 20121. Η γνώμη του EASA προέκυψε από προσεκτικές και εμπεριστατωμένες διαβουλεύσεις καθώς και από διαδικασίες αξιολόγησης, στις οποίες συμμετείχαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σίγουρη ότι διαθέτει επαρκή στοιχεία για την υποβολή της πρότασης του νέου κανονισμού, πραγματοποίησε ενδελεχή αξιολόγηση της γνώμης της EASA, καθώς και διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους. Από τις διαβουλεύσεις προέκυψε ότι ήταν ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε τροποποιήσεις για να διευθετηθούν διάφορα θέματα που έθεσαν συνδικαλιστικές οργανώσεις των πληρωμάτων αεροσκαφών, αεροπορικές εταιρείες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα κράτη μέλη. Οι βελτιώσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενες παρεκκλίσεις από τους κανόνες της ΕΕ, τη σχέση με την κοινωνική νομοθεσία, τα τέλη αεροδρομίου, το αποθεματικό, την καθυστερημένη αναφορά, τον χρόνο της εν πτήσει ανάπαυσης των μελών του πληρώματος θαλάμου επιβατών, τις νυχτερινές πτήσεις και την επιφυλακή.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην επιτροπή EASA, τα κράτη μέλη τόνισαν την υψηλή ποιότητα των προτεινόμενων κανόνων, καθώς και την ισορροπία και τη σαφή βελτίωση της ασφάλειας που αυτοί παρέχουν. Υπογράμμισαν επίσης ότι συμφωνούν με την Επιτροπή ότι θα πρέπει να διενεργείται συνεχής αξιολόγηση των περιορισμών του χρόνου πτήσης, βάσει πραγματικών επιχειρησιακών δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος και να επιτυγχάνεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια των σημερινών συζητήσεων, τα κράτη μέλη εξέτασαν διάφορες επιλογές όσον αφορά τη ρύθμιση των νυκτερινών πτήσεων και της επιφυλακής εκτός του αερολιμένα. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων διαπίστωσε ότι οι προτάσεις που υπέβαλαν η Επιτροπή και ο EASA για τη διευθέτηση αυτών των τομέων παρέχουν επαρκή προστασία.

Στην περίπτωση της νυκτερινής εργασίας, τα κράτη μέλη επικροτούν την πρόταση της Επιτροπής για μείωση του μέγιστου χρόνου νυχτερινής εργασίας, από 11 ώρες και 45 λεπτά που είναι σήμερα, σε 11 ώρες, και υποστήριξε την προτεινόμενη απαίτηση για δυναμική διαχείριση των προγραμμάτων υπηρεσίας που περιλαμβάνουν νυκτερινά καθήκοντα για πάνω από 10 ώρες, βάσει των αρχών διαχείρισης της κόπωσης, η οποία θα πρέπει να εγγυάται ασφαλείς πτήσεις με την καλύτερη δυνατή κατανομή εργασίας.

Όσον αφορά την επιφυλακή, τα κράτη μέλη ικανοποιήθηκαν από τις διαβεβαιώσεις του EASA για μεγαλύτερη προστασία.

Έγινε επίσης σαφές, ότι οι κανόνες ασφαλείας όσον αφορά τους περιορισμούς του χρόνου πτήσης δεν θίγουν την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική κοινωνική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει κανόνες για τον χρόνο εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ούτε τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ ασφάλειας και κοινωνικών κανόνων βασίζεται στην αρχή ότι εφαρμόζεται η ρύθμιση που εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη προστασία.

Ύστερα από αυτή τη θετική ψήφο πρόκειται να πραγματοποιηθεί ενδελεχής εξέταση του κανονισμού επί 3 μήνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή ευχαριστεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προσφορά και τη συμβολή τους που θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό αυτών των σημαντικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάλας στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Δείτε γνώμη 04/20012 του EASA, της 1.10.2012, και συναφές υλικό: http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar