Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. juli 2013

Luftfartssikkerhed: Medlemsstaterne støtter en ajourføring af arbejds- og hviletidsbestemmelserne for flyvebesætninger

Medlemsstaterne gav ved afstemningen i dag udtryk for deres fulde støtte til Kommissionens forslag til en ajourføring af de gældende EU-regler for besætningsmedlemmers flyve-, tjeneste- og hviletid. Denne ajourføring af reglerne tager sigte på at konsolidere, præcisere, supplere og - ikke mindst - skærpe de gældende regler under hensyntagen til de videnskabelige og operationelle oplysninger, der foreligger på internationalt plan.

Siim Kallas, næstformand i Kommissionen med ansvar for transport, har udtalt følgende: "Det er nødvendigt at give de rejsende sikkerhed for, at de offentlige myndigheder gør alt hvad de kan for at skabe forudsætningerne for sikker lufttransport, og vi er derfor nødt til at tage fat på det ømtålelige og komplicerede spørgsmål om træthed hos besætningsmedlemmerne. Vi er fast besluttede på at få gennemført skrappere og sikrere regler på tværs af Europa, både når det gælder natflyvning og hviletider. Det glæder mig derfor, at medlemsstaterne bakker fuldt ud op om dette vigtige forslag. De nye regler kommer til at indebære langt større sikkerhed i hele Europa, både for borgerne og besætningsmedlemmerne."

Medlemsstaterne tilsluttede sig fuldt ud Kommissionens forslag om at ændre EU-reglerne om flyvetidsbegrænsning.

De gældende regler på området er fastsat i subpart Q i bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91, som har været anvendt siden juli 2007.

Som for alle andre spørgsmål på luftfartssikkerhedsområdet kræves det i forordning (EF) nr. 216/2008, at Kommissionen vedtager en gennemførelsesforordning med henblik på at bringe de gældende regler for flyve-, tjeneste- og hviletid i overensstemmelse med nævnte forordnings lovgivningsmæssige og institutionelle ramme, og at den reviderer de gældende regler, således at de bringes i overensstemmelse med den seneste videnskabelige viden og tekniske udvikling. Formålet hermed er at sikre et sammenhængende sikkerhedsregelsæt på EU-plan.

Disse mål blev i høj grad nået med de tekniske forslag, som EASA (Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) forelagde for Kommissionen i oktober 20121. EASA's udtalelse var resultatet af en omhyggelig og grundig hørings- og evalueringsprocedure, som samtlige berørte parter har deltaget i.

Kommissionen har foretaget en grundig vurdering af EASA's udtalelse og en omfattende høring af alle berørte parter for at have et tilstrækkeligt solidt grundlag for fremsættelsen af forslaget til en ny forordning. Det fremgik klart af høringen, at der var visse spørgsmål, som skulle finpudses, og Kommissionen foreslog derfor ændringer, som skulle løse de spørgsmål, som blev rejst af flyvebesætningernes fagforeninger, luftfartsselskaberne, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne. Forbedringerne vedrører bl.a. de vigtige spørgsmål om muligheden for at afvige EU-reglerne og forholdet mellem den sociale lovgivning, reglerne om lufthavnstjenester, tilkaldevagt, forsinket rapportering, hvile under flyvning for kabinepersonalet, natflyvning og standby-perioder.

Under drøftelserne i EASA-udvalget fremhævede medlemsstaterne kvaliteten af de foreslåede regler, den retfærdige balance og de tydelige sikkerhedsforbedringer, der opnås hermed. De understregede også, at de er enige med Kommissionen i, at reglerne om flyve-, tjeneste- og hviletid løbende bør vurderes på grundlag af faktiske operationelle oplysninger for at sikre, at reglerne er effektive og resulterer i et højt sikkerhedsniveau.

Under drøftelserne, som fandt sted i dag, gennemgik medlemsstaterne flere muligheder for, hvordan man kan regulere natflyvninger og standby-perioder, der aftjenes uden for lufthavnen. De fleste medlemsstater fandt, at Kommissionens og EASA's forslag til regulering af disse spørgsmål ville sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Når det gælder natflyvninger tog medlemsstaterne godt imod Kommissionens forslag om at reducere antallet af timer for en nattevagt fra 11 timer og 45 minutter til 11 timer. De støttede også forslaget om at fastlægge arbejdstidsplanerne, herunder nattevagter på over 10 timer, efter princippet om forebyggelse af træthed, hvilket skulle resultere i sikker lufttransport på den mest hensigtsmæssige måde.

Når det gælder standby, var medlemsstaterne tilfredse med EASA's forsikringer om, at de nye regler giver større beskyttelse.

Det blev gjort klart, at flyve-, tjeneste- og hviletidsreglerne gælder med forbehold af gældende EU-regler og medlemsstaternes sociale lovgivning, herunder regler vedrørende arbejdstider, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og gældende kollektive arbejdsoverenskomster. Med hensyn til samspillet mellem sikkerhedsreglerne og den sociale lovgivning, skal det desuden nævnes, at det er den mest beskyttende regel, der gælder.

Efter medlemsstaternes godkendelse af forslaget har Europa-Parlamentet og Rådet en periode på 3 måneder fra udgangen af denne måned til at behandle forslaget til forordning.

Kommissionen takkede Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), medlemsstaterne og de berørte parter for deres indsats og støtte til moderniseringen af disse vigtige EU-regler.

Yderligere oplysninger:

Følg næstformand Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Se EASA's udtalelse 04/20012 af 1.10.2012 og dertil hørende materiale på følgende websted:http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar