Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 12. července 2013

Bezpečnost letectví: Členské státy podporují revizi předpisů týkajících se únavy leteckých posádek

Členské státy dnešním hlasováním rozhodně podpořily návrh Komise, jehož cílem je revize stávajících bezpečnostních předpisů EU týkajících se únavy leteckých posádek, běžně nazývaných „omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku“ (nebo „omezení doby letu“ — FTL). Cílem revize je konsolidace, vyjasnění, doplnění a zpřísnění stávajících předpisů při zohlednění vědeckých poznatků, informací z leteckého provozu a mezinárodních zkušeností.

Siim Kallas, místopředseda Komise odpovědný za dopravu, v této souvislosti prohlásil: „Cestující veřejnost potřebuje jistotu, že orgány veřejné moci dělají vše pro zajištění bezpečnosti na letových trasách, včetně citlivé a složité otázky únavy členů leteckých posádek. Jsme odhodláni zabezpečit, aby byly v Evropě uplatňovány přísnější předpisy posilující bezpečnost, a to ať už jde o noční lety nebo o dobu odpočinku. Jsem proto velmi rád, že členské státy tento důležitý návrh v takové míře podpořily. V celé Evropě se tak výrazně zvýší bezpečnost občanů i leteckých posádek.“

Členské státy dnešním hlasováním rozhodně podpořily návrh Komise na změnu předpisů EU týkajících se omezení doby letu.

Stávající příslušné předpisy jsou obsaženy v pododdílu Q přílohy III nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, které platí od července 2007.

Stejně jako ve všech oblastech bezpečnosti letectví nařízení (ES) č. 216/2008 požaduje, aby Komise přijala prováděcí nařízení, které převede stávající předpisy týkající se omezení doby letu pod právní a institucionální rámec tohoto nařízení, a přezkoumala stávající předpisy v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a technickým rozvojem. Cílem je zajistit jednotný regulativní systém bezpečnosti letectví na úrovni EU.

Těchto cílů bylo uspokojivě dosaženo  technickými návrhy, které pro Komisi vypracovala agentura EASA v říjnu 20121. Stanovisko EASA bylo výsledkem důkladného a komplexního procesu konzultací a hodnocení se zapojením všech dotčených stran.

Důkladné posouzení stanoviska EASA a konzultace se zúčastněnými stranami probíhaly až do okamžiku, kdy Komise usoudila, že již má dostatečný základ pro návrh nového nařízení. Z konzultací bylo zřejmé, že některé otázky je potřeba důkladněji přepracovat, a Komise proto navrhla změny s cílem vyřešit problémy, na které poukázaly odborové svazy leteckých posádek, letecké společnosti, Evropský parlament a členské státy. Zlepšení se kromě jiného týkala takových důležitých otázek, jako jsou případné výjimky z přepisů EU, vztah k právním předpisům v sociální oblasti, letištní služby, rezervy, opožděný nástup do služby, doby odpočinku během letu u palubních průvodčích, noční lety a pohotovostní režim.

Při diskusi ve výboru EASA upozornily členské státy na vysokou kvalitu navrhovaných předpisů, jejich spravedlivé vyvážení a dosažení jasného zlepšení bezpečnosti. Zdůraznily rovněž svůj souhlas s Komisí v tom, že je třeba zavést nepřetržité a průběžné hodnocení režimu FTL založené na skutečných provozních údajích, které zajistí účinnost systému i odpovídající úroveň ochrany bezpečnosti.

Během dnešních jednání členské státy projednaly několik možností regulace nočních letů a pohotovostního režimu mimo letiště. Většina členských států se shodla na tom, že návrhy předložené Komisí a agenturou EASA týkající se regulace těchto oblastí zabezpečují dostatečnou ochranu.

Pokud jde o noční služby, členské státy uvítaly návrh Komise na snížení maximální doby noční služby ze současných 11 hodin 45 minut na 11 hodin a podpořily navrhovanou povinnost aktivně spravovat pracovní plán včetně nočních služeb delších než 10 hodin při uplatnění zásad zvládání únavy, které by měly zajistit maximálně bezpečný letecký provoz.

Pokud jde o pohotovostní režim, členské státy byly uspokojeny opětovnými ujištěními agentury EASA zaručujícími další ochranu.

Bylo rovněž jasně zdůrazněno, že příslušnými předpisy týkajícími se omezení doby letu nejsou dotčeny platné právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy v sociální oblasti, včetně předpisů o pracovní době, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nebo platné kolektivní pracovní smlouvy. Kromě toho je vztah mezi bezpečností a  předpisy v sociální oblasti založen na principu, že jsou uplatňována pravidla, která poskytují lepší ochranu.

Na základě dnešního kladného hlasování by do konce tohoto měsíce měl být zahájen tříměsíční přezkum nařízení Evropským parlamentem a Radou.

Komise poděkovala Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (EASA), členským státům i zúčastněným stranám za vykonanou práci a za poskytnutou podporu umožňující modernizaci tohoto důležitého právního předpisu EU.

Další informace:

Místopředseda Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Viz stanovisko EASA 04/2012 ze dne 1. října 2012 a související dokumenty, které jsou k dispozici na adrese http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar