Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 юли 2013 г.

Авиационна безопасност: Държавите членки подкрепят преразглеждането на правилата относно преумора при екипажите

Държавите членки гласуваха днес категорично в подкрепа на проекта на предложение от Комисията, насочено към преразглеждане на действащите правила на ЕС за безопасност относно преумората при екипажите, обикновено наричани „ограничения на времето за полети и дежурства и изисквания за почивка“ (или „ограничения на времето за полети“). С преразглеждането се цели да се затвърдят, изяснят и допълнят — както и да се направят по-строги — настоящите правила, като се отчита наличната научна и оперативна информация на международно равнище.

Сийм Калас, заместник-председателят на Комисията, отговарящ за транспорта, заяви: „Пътниците трябва да са уверени, че публичните органи правят всичко възможно, за да гарантират сигурността на въздушния трафик, включително във връзка с деликатния и сложен въпрос относно преумората при екипажите. Решени сме да постигнем прилагането на по-категорични и гарантиращи по-голяма безопасност правила в цяла Европа, независимо дали става дума за нощните полети или за периодите на почивка. Затова съм много доволен от силната подкрепа от държавите членки за това важно предложение. По този начин ще бъдат постигнати съществени подобрения в Европа в интерес на безопасността на нашите граждани и екипажите на полетите.“

Държавите членки днес гласуваха категорично в подкрепа на предложението на Комисията за изменение на правилата на ЕС за ограничаване на времето за полети.

Действащите в момента правила в тази насока се съдържат в подчаст Р от приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета, който се прилага от юли 2007 г.

Както във всички области на авиационната безопасност, с Регламент (ЕО) № 216/2008 от Комисията се изисква да приеме регламент за изпълнение за прехвърляне на настоящите правила относно ограниченията на времето за полети към законодателната и институционална рамка на въпросния регламент, както и да преразгледа съществуващите правила в съответствие с последните научни данни и техническото развитие. Целта е да се осигури съгласувана регулаторна система за безопасност на равнището на ЕС.

Тези цели бяха постигнати чрез техническите предложения, представени от ЕААБ на Комисията през октомври 2012 г1. Становището на ЕААБ бе резултат от процес на надлежни и подробни консултации и оценка, в който участваха всички заинтересовани страни.

Преди Комисията да приеме, че разполага с достатъчно основание, за да предложи нов регламент, бе извършена задълбочена оценка на становището на ЕААБ и на консултациите с всички заинтересовани страни. От консултациите стана ясно, че в някои области са необходими подобрения, поради което Комисията предложи изменения, за да се отговори на проблемите, посочени от професионалните организации на членовете на екипажи, от авиокомпаниите, от Европейския парламент и от държавите членки. Подобренията засягат, наред с другото, важните въпроси, свързани с възможни дерогации от правилата на ЕС, връзките със социалното законодателство, дежурствата на летищата, резерва, забавянето при докладване, времето за почивка по време на полет за кабинния екипаж, нощните полети и режима на готовност.

В процеса на обсъждане в Комитета на ЕААБ държавите членки изтъкнаха високото качество на предложените правила, постигнатия справедлив баланс и извършените безспорни подобрения по отношение на безопасността. Те подчертаха също така, че подкрепят Комисията относно необходимостта от непрекъсната и текуща оценка на режима на ограничения на времето за полети въз основа на действителни оперативни данни, за да се гарантира, че системата е ефективна и осигурява подходящо ниво на защита на безопасността.

По време на обсъждането, което се проведе днес, държавите членки обсъдиха няколко варианта за регулиране на дежурствата при провеждане на нощни полети и дежурствата в готовност извън летището. Според мнозинството от държавите членки предложенията, представени от Комисията и от EAАБ с цел регулиране в тези области, осигуряват достатъчна защита.

В случая с нощните дежурства, държавите членки приветстват предложението на Комисията да се намали максималната продължителност на нощните дежурства от сегашните 11 часа и 45 минути на 11 часа и подкрепиха предложеното изискване да се управляват активно графиците за работа на смени, включително нощните дежурства, по-дълги от 10 часа, на базата на принципи за справяне с преумората, чрез които следва да се осигурят безопасни въздушни операции по възможно най-пропорционален начин.

Относно режима на готовност държавите членки изразиха задоволство от уверенията на EAАБ, които предлагат допълнителна защита.

Също така бе пояснено, че правилата за безопасност относно ограниченията на времето за полети не накърняват приложимите правила на ЕС и националното социално законодателство, включително правилата относно работното време, здравословните и безопасни условия на труд или съществуващите колективни трудови споразумения. Освен това връзката между безопасността и социалните норми се основава на принципа, че се прилага правилото, осигуряващо най-добра защита.

Положителният вот поставя началото на тримесечен период на проучване на регламента от страна на Европейския парламент и Съвета, който трябва да започне до края на този месец.

Комисията благодари на Европейската агенция за авиационна безопасност (EAАБ), на държавите членки и на заинтересованите страни за извършената работа и за осигурената подкрепа с цел да се даде възможност за модернизиране на този важен законодателен акт на ЕС.

За повече информация:

Можете да следите съобщенията на заместник-председателят на ЕК г-н Сийм Калас в Twitter

За контакт:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Становището на ЕААБ 04/20012 от 1.10.2012 г. и свързаните с него документи са достъпни на адрес http://www.easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


Side Bar