Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 juli 2013

Miljö: EU-kommissionen agerar mot olagliga avfallstransporter

EU-kommissionen har i dag vidtagit åtgärder för att bekämpa olagliga avfallstransporter som orsakar skador på människors hälsa och miljön. EU-kommissionen har föreslagit skärpt EU-lagstiftning om nationella kontroller av avfallstransporter för att alla EU-länder ska hålla samma nivå. Omkring 25 % av alla avfallstransporter som skickas från EU till utvecklingsländer i Afrika och Asien tros bryta mot internationella regler. När transporterna kommer fram dumpas ofta avfallet eller hanteras dåligt, vilket får allvarliga negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Vi behöver strängare kontroller i alla EU-länder, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. Det är det bästa sättet att stoppa oärliga exportörer från att utnyttja systemet. Vårt förslag kommer att bidra till att åtgärda den bristfälliga avfallshanteringen, säkerställa att farligt avfall hanteras på korrekt sätt och se till att värdefulla resurser återanvänds.

Vissa EU-länder har grundliga och välfungerande system som innebär att kontrollerna antingen är inriktade på olagliga avfallstransporter i hamnar eller genomförs på plats hos avfallsproducenter och avfallsinsamlare. Andra länder släpar däremot efter. Detta leder till s.k. ”port hopping”, dvs. att exportörer av olaglig avfall väljer att skicka sitt avfall från de EU-länder som har minst kontroller.

Med dagens initiativ föreslås riskbaserade kontroller som ska utföras regelbundet av EU-länderna, med ett ökat samarbete mellan myndigheter och bättre utbildning av inspektörerna. Detta kommer att hjälpa myndigheterna att fokusera på rutter, tider och fordon som oftast är inblandade i illegala transporter. Genom att inriktningen mer ligger på insamlingsställen och lagringsanläggningar kan kontrollerna också göras på ett tidigt stadium, och förebygger man illegal avfallsexport i tidigare led kommer trycket att lätta på de vanliga utförselställena. När kontrollerna planeras i förväg kan myndigheterna också utföra dem effektivt.

Kontrollerna på plats — ett centralt inslag i förslaget — innebär att man kan få dokumentation direkt från den ansvariga personen om att en transport är laglig och t.ex. att avfallet kommer att hanteras miljöriktigt i ett land utanför EU.

Effektiva kontroller kommer att innebära besparingar och direkta ekonomiska vinster för EU-länderna och branschen, eftersom man därmed undviker kostnader för sanering och hemtransport. De kan också bidra till att förhindra att värdefulla råvaror som ingår i avfallet (t.ex. värdefulla mineral som kobolt och indium i elektroniskt avfall) går förlorade. De kan i stället återvinnas och komma ut på marknaden igen. Detta kommer så småningom att leda till optimerade avfallshanteringsprocesser, bättre sorterings- och återvinningstekniker och större tillgång till högkvalitativa råvaror.

Bakgrund

De betydligt lägre kostnaderna i utvecklingsländerna för hantering och bortskaffande av avfall är en viktig ekonomisk drivkraft för illegala avfallstransporter. De lägre kostnaderna beror främst på att miljö- och hälsolagstiftningen är mindre strikt än i EU, och att man faktiskt i vissa fall helt kan undgå kontroller. Om normer och kapacitet för återvinning i mottagarlandet är otillräckliga exporteras helt enkelt potentiella miljö- och hälsorisker till andra delar av världen. Dumpningen och den bristfälliga hanteringen av avfall får allvarliga konsekvenser för miljön och innebär långsiktiga risker för hälsan för invånare och arbetstagare. Läckor från avfallet kan också skada marker och vattendrag och ge upphov till luftförorening genom utsläpp av tungmetaller och långlivade organiska föroreningar. Utsläppen bidrar också till den globala uppvärmningen och uttunningen av ozonskiktet.

EU:s förordning om avfallstransporter förbjuder all export av farligt avfall till länder utanför OECD och all export av avfall för bortskaffande utanför EU/Efta. Illegala avfallstransporter ska tas tillbaka när de upptäcks. Förordningen tillåter att icke-farligt avfall exporteras för återvinning utanför OECD, men kräver att de nationella myndigheterna kontrollerar att det kommer att hanteras på ett sätt som i stort sett motsvarar de regler som gäller i EU. Förordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om kontrollplanering eller om hur kontroller ska utföras.

I förslaget beaktas resultaten från ett offentligt samråd där de berörda parterna uttryckte stort stöd för lagstiftningskrav i EU på inspektioner av avfallstransporter (90 % av deltagarna). I förslaget behandlas också ett antal problem som de små och medelstora företagen nyligen har tagit upp vad gäller tillämpningen av förordningen om avfallstransporter, särskilt det faktum att förordningen, på grund av skillnader i genomförande och tolkning mellan medlemsstaterna, inte har lett till att det skapats en gemensam marknad för användning och materialåtervinning av avfall. Mer bör också göras för att säkerställa ett enhetligt genomförande av avfallstransportförordningen, med mer fokus på farligt avfall och mindre på oproblematiskt avfall.

Läs mer

Länk till meddelandet:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Se även

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar