Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. julija 2013

Okolje: Komisija krepi boj proti nezakonitim pošiljkam odpadkov

Evropska komisija je danes sprejela ukrepe za boj proti nezakonitim pošiljkam odpadkov, ki ogrožajo zdravje ljudi in okolje. Komisija je predlagala strožjo zakonodajo o nacionalnih inšpekcijskih pregledih pošiljk odpadkov, da se v vseh državah članicah zagotovi primerljiva raven nadzora. Za približno 25 % pošiljk odpadkov, poslanih iz EU v države v razvoju v Afriki in Aziji, se domneva, da so v nasprotju z mednarodnimi predpisi. Ko prispejo, so ti odpadki pogosto odvrženi ali neprimerno obdelani, kar povzroča resne negativne posledice za zdravje ljudi in okolje.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Napočil je čas za strožji nadzor v vseh državah članicah. To je najboljši način, da se nepoštenim izvoznikom prepreči izkoriščanje sistema. Današnji predlog bo pripomogel k zmanjšanju neprimernega ravnanja z odpadki, s čimer bo zagotovil ustrezno ravnanje z nevarnimi odpadki in ponovno uporabo dragocenih surovin.“

Medtem ko imajo nekatere države članice temeljite in dobro delujoče sisteme inšpekcijskih pregledov, s katerimi se borijo proti nezakonitim pošiljkam odpadkov v pristaniščih ali pri povzročiteljih in zbiralcih odpadkov, druge pri tem zaostajajo. To vodi k izbiranju najugodnejših pristanišč (t. i. port hopping), ko izvozniki nezakonitih odpadkov za svoj izvoz izberejo države članice z najohlapnejšim nadzorom.

Današnja pobuda predlaga inšpekcijske preglede, ki temeljijo na oceni tveganja in jih države članice redno izvajajo, pri čemer pristojni organi med seboj bolj sodelujejo, inšpektorji pa so bolj usposobljeni. To bo pristojnim organom pomagalo, da se osredotočijo na poti, čas in vozila, ki so pri nezakonitem pošiljanju najpogostejši. Intenzivnejše osredotočanje na zbiralna mesta in skladišča bo omogočalo tudi zgodnejše inšpekcijske preglede. S preprečevanjem nezakonitega izvoza odpadkov že na začetku proizvodne verige se bo zmanjšal pritisk na zakonite izstopne točke. Načrtovanje inšpekcijskih pregledov bo pristojnim organom tudi pomagalo povečati zmogljivosti za učinkovito izvajanje inšpekcij.

Inšpekcijski pregledi na kraju samem, ki so ključni element predloga, bodo omogočili pridobivanje dokazov o zakonitosti pošiljke od osebe, odgovorne za pošiljko, ti dokazi pa bodo npr. zagotavljali, da so odpadki v pošiljki namenjeni v tretjo državo, kjer bodo z njimi ustrezno ravnali.

Učinkoviti inšpekcijski pregledi bodo tudi ustvarili prihranke in neposredne gospodarske koristi za države članice ter industrijo, saj se bo po njihovi zaslugi možno izogniti stroškom, ki bi bili posledica čiščenja zaradi odpadkov in vračanja odpadkov v izhodiščni kraj. Preprečili bi tudi lahko „odtekanje“ dragocenih surovin v odpadkih, kot so dragocene rudnine, npr. kobalt in indij v elektronskih odpadkih, ki bodo tako na voljo za reciklažo in ponovno uporabo na trgu. To bo sčasoma vodilo k optimiziranim postopkom predelave odpadkov, boljšim načinom za ločevanje in recikliranje ter izboljšanemu dostopu do visokokakovostnih surovin.

Ozadje

Znatno nižji stroški predelave odpadkov in njihove odstranitve v državah v razvoju so pomemben ekonomski motiv za nezakonito pošiljanje odpadkov. Ti nižji stroški so predvsem posledica manj strogih okoljskih in zdravstvenih predpisov kot v EU, v nekaterih primerih pa celo popolnega neizvajanja nadzora. Če so v ciljni državi standardi in zmogljivosti za reciklažo neustrezni, se zaradi tega morebitna okoljska in zdravstvena tveganja enostavno izvozijo v druge dele sveta. Odlaganje ali podstandardna predelava odpadkov ima resne posledice za okolje in predstavlja dolgoročno zdravstveno tveganje za državljane in delavce. Odtekanje iz odvrženih odpadkov lahko škoduje prsti in podtalnici ter onesnaži zrak z emisijami težkih kovin in obstojnih organskih onesnaževal. Emisije lahko povzročajo tudi globalno segrevanje in tanjšanje ozonskega plašča.

Uredba EU o pošiljkah odpadkov prepoveduje ves izvoz nevarnih odpadkov v države, ki niso članice OECD, in ves izvoz odpadkov za odstranjevanje izven držav članic EU in Efte. Nezakonite pošiljke odpadkov je ob odkritju treba prevzeti nazaj. Uredba o pošiljkah odpadkov dopušča izvoz nenevarnih odpadkov, namenjenih predelavi, izven OECD, vendar morajo nacionalni organi preveriti, ali bodo predelani na način, ki je na splošno skladen z veljavnimi pravili EU. Uredba ne vsebuje posebnih določb o načrtovanju inšpekcijskih pregledov ali načinu njihovega izvajanja.

Predlog upošteva izid javnega posvetovanja, kjer so deležniki izrazili široko podporo (90 % sodelujočih) zakonodajnim zahtevam EU v zvezi z inšpekcijskimi pregledi pošiljk odpadkov. Predlog predstavlja tudi odgovor na številne skrbi malih in srednje velikih podjetij glede uporabe uredbe o pošiljkah odpadkov, zlasti v zvezi z dejstvom, da zaradi razlik v izvajanju in razumevanju med državami članicami ta ni vodila k vzpostavitvi skupnega trga na področju uporabe in recikliranja odpadkov ter da bi bilo treba okrepiti prizadevanja za njeno enotno izvajanje z večjim poudarkom na nevarnih odpadkih in manjšim poudarkom na neproblematičnih odpadkih.

Več informacij:

Povezava na sporočilo:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar