Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. júla 2013

Životné prostredie: Komisia bojuje proti nezákonnej preprave odpadu

Európska komisia dnes prijala opatrenia na riešenie nezákonnej prepravy odpadu, ktorá má za následok poškodzovanie ľudského zdravia a životného prostredia. Komisia navrhla prísnejšie právne predpisy o vnútroštátnych kontrolách prepravy odpadu s cieľom zabezpečiť, aby boli úrovne kontroly vo všetkých členských štátoch podobné. Predpokladá sa, že približne 25 % prepravy odpadu smerujúcej z EÚ do rozvojových krajín v Afrike a Ázii je v rozpore s medzinárodnými predpismi. Po dovoze je tento odpad často vysypaný na skládku alebo sa s ním nesprávne nakladá, čo má vážne negatívne vplyvy na ľudské zdravie a životné prostredie.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Nastal čas na prísnejšie kontroly vo všetkých členských štátoch – to je najlepší spôsob, ako zastaviť zneužívanie systému nečestnými vývozcami. Dnešný návrh pomôže obmedziť nesprávne nakladanie s odpadom, zabezpečiť správne zaobchádzanie s nebezpečným odpadom a zaistiť opätovné využitie hodnotných zdrojov.“

Zatiaľ čo niektoré členské štáty majú dôkladné, dobre fungujúce systémy kontroly zamerané buď na nezákonnú prepravu odpadu v prístavoch alebo v zariadeniach produkujúcich odpad a zariadeniach na jeho zber, iné zaostávajú. To vedie k „obchádzaniu prístavov“ (port hopping), keď si vývozcovia odpadu na jeho nezákonný vývoz vyberajú členské štáty s najmiernejšími kontrolami.

V dnešnej iniciatíve sa navrhuje, aby členské štáty pravidelne vykonávali kontroly zamerané na riziko, ktoré by sa opierali o hlbšiu spoluprácu medzi orgánmi a lepšiu odbornú prípravu kontrolórov. Úradom to pomôže sústrediť sa na trasy, časy a vozidlá, ktoré sú najčastejšie využívané na nezákonnú prepravu. Intenzívnejšie zameranie na zberné miesta a sklady takisto umožní, aby sa kontroly vykonávali v skorom štádiu. Tým, že sa obmedzia zdroje, z ktorých pochádza odpad na nezákonný vývoz, zníži sa tlak na riadne body výstupu. Plánovanie kontrol takisto pomôže orgánom zvýšiť ich kapacitu na vykonávanie účinných kontrol.

Kľúčovým prvkom návrhu sú kontroly na mieste umožňujúce požadovať od osoby zodpovednej za zásielku dôkaz o legálnosti zásielky, ktorým sa napríklad preukáže, že s odpadom obsiahnutým v zásielke sa v tretej krajine naloží environmentálne vhodným spôsobom.

Účinné kontroly prinesú úspory a priame ekonomické výhody pre členské štáty, ako aj pre priemysel, pretože sa predíde vzniku nákladov na čistenie a vrátenie odpadu do krajiny pôvodu. Takisto by mohli zabrániť „úniku“ cenných surovín obsiahnutých v odpadoch, ako sú vzácne minerály, napr. kobalt a indium v elektronickom odpade, ktoré sa budú môcť recyklovať a opätovne uviesť na trh. To napokon povedie k optimalizácii procesov spracovania odpadu, zlepšeniu techník triedenia a recyklácie a poskytne lepší prístup k vysoko kvalitným surovinám.

Súvislosti

Výrazne nižšie náklady na spracovanie a likvidáciu odpadu v rozvojových krajinách sú dôležitou ekonomickou pohnútkou pre nezákonnú prepravu odpadu. Tieto nižšie náklady sú výsledkom hlavne menej prísnych environmentálnych a zdravotných predpisov ako v EÚ a v niektorých prípadoch spočívajú v skutočne úplnom ignorovaní kontrol. Vzhľadom na nedostatočné uplatňovanie noriem týkajúcich sa recyklovania a neprimerané recyklačné kapacity v krajinách určenia sa potenciálne environmentálne a zdravotné riziká jednoducho presúvajú do iných končín sveta. Skládkovanie odpadu alebo jeho spracovanie v rozpore s normami má vážne dôsledky na životné prostredie a vytvára dlhodobé zdravotné riziká pre občanov a pracovníkov. Vplyvom emisií ťažkých kovov a perzistentných organických látok v dôsledku presakovania vyhodeného odpadu môže dôjsť aj k poškodzovaniu pôd a vodných tokov a k znečisťovaniu ovzdušia. Emisie tiež spôsobujú globálne otepľovanie a poškodzovanie ozónovej vrstvy.

Nariadenie EÚ o preprave odpadu zakazuje akýkoľvek vývoz nebezpečného odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, a akýkoľvek vývoz odpadu na zneškodnenie do krajín mimo EÚ/EZVO. V prípade odhalenia sa nezákonné zásielky odpadu musia prijať späť. Nariadenie o preprave odpadu umožňuje vyvážať odpad, ktorý nie je nebezpečný, do krajín mimo OECD na účely zhodnocovania odpadu, od vnútroštátnych orgánov sa však vyžaduje, aby overili, že bude spracovaný spôsobom, ktorý je približne rovnocenný spôsobu stanovenému v pravidlách uplatňovaných v EÚ. Nariadenie neobsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa plánovania kontrol alebo spôsobu, akým sa kontroly vykonávajú.

Návrh zohľadňuje výsledky verejných konzultácií, počas ktorých zainteresované strany vyjadrili širokú podporu legislatívnym požiadavkám na inšpekcie prepravy odpadu na úrovni EÚ (90 % respondentov). V návrhu sú okrem toho riešené viaceré obavy, ktoré v poslednom čase vzniesli MSP v súvislosti s fungovaním nariadenia o preprave odpadu, najmä starosť o to, aby v dôsledku rozdielov v jeho vykonávaní a výklade členskými štátmi nariadenie neviedlo k vytvoreniu spoločného trhu pre využívanie a recykláciu odpadu a že by bolo potrebné vynaložiť viac úsilia na zabezpečenie jednotného vykonávania nariadenia s väčším dôrazom na nebezpečný odpad a menším na bezproblémový odpad.

Viac informácií:

Odkaz na oznámenie:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Pozri aj:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Monica Westeren (+32 2 299 1830)


Side Bar