Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 11. jūlijā

Vide: Komisija cīnās pret nelikumīgiem atkritumu sūtījumiem

Eiropas Komisija šodien veica pasākumus, lai apkarotu nelikumīgus atkritumu sūtījumus, kas nodara kaitējumu cilvēku veselībai un videi. Komisija ierosināja stingrākus noteikumus tiesību aktā par valstu veiktajām atkritumu sūtījumu inspekcijām, lai visās dalībvalstīs nodrošinātu līdzīgus kontroles līmeņus. Tiek uzskatīts, ka ap 25 % atkritumu sūtījumu no ES uz Āfrikas un Āzijas jaunattīstības valstīm pārkāpj starptautiskos noteikumus. Pēc atkritumu nosūtīšanas tie bieži vien tiek izgāzti vai slikti apsaimniekoti un rezultātā ārkārtīgi nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību un vidi.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: „Ir laiks visās dalībvalstīs pastiprināt kontroles — tas ir vislabākais veids, kā atturēt negodīgus eksportētājus no šīs sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas. Šodien paustais priekšlikums palīdzēs mazināt atkritumu nepareizu apsaimniekošanu, nodrošināt bīstamu atkritumu pienācīgu apstrādi un veicināt vērtīgu resursu atkārtotu izmantošanu.”

Dažas dalībvalstis ir izveidojušas rūpīgas, labi funkcionējošas inspekciju sistēmas, kas aptver atkritumu sūtījumus vai nu ostās, vai atkritumu radītāju vai savācēju objektos, savukārt citas valstis šajā ziņā atpaliek. Rezultātā ir novērojama „cilpošana pa ostām”, t.i., nelikumīgu atkritumu eksportētāji atkritumus nosūta caur tām dalībvalstīm, kur kontrole ir visvājākā.

Šodien paustā iniciatīva ierosina uz risku balstītas inspekcijas, ko regulāri veiktu dalībvalstis, ciešāku sadarbību starp iestādēm un inspektoru labāku apmācību. Tā iestādēm palīdzēs koncentrēties uz tiem maršrutiem, laikiem un transportlīdzekļiem, kas visbiežāk ir saistīti ar nelikumīgiem atkritumu sūtījumiem. Pievēršot lielāku uzmanību savākšanas punktiem un glabātavām, būs arī iespējams veikt agrīnas inspekcijas. Novēršot atkritumu nelikumīgu sūtījumu pieaugumu, samazināsies izvešanas punktu noslodze. Inspekciju plānošana iestādēm arī palīdzēs palielināt jaudu, lai veiktu efektīvas inspekcijas.

Inspekcijas uz vietas ir būtisks šā priekšlikuma elements un sniegs iespēju no personas, kas atbildīga par sūtījumu, iegūt pierādījumus par sūtījuma likumību, piemēram, apliecinājumu, ka konkrētos atkritumus trešā valstī paredzēts apsaimniekot videi nekaitīgā veidā.

Efektīvas inspekcijas dalībvalstīm un rūpniecībai nozīmēs ietaupījumus un tiešu saimniecisku labumu, jo nebūs izmaksu, kas saistītas ar sakopšanu un atkritumu atpakaļsūtīšanu. Tās arī varētu novērst atkritumos esošu vērtīgu izejvielu „noplūdi”, piemēram, tādu vērtīgo minerālu „noplūdi” kā elektroniskajos atkritumos sastopamais kobalts un indijs, ko būs iespējams pārstrādāt un laist tirgū atkārtoti. Tā rezultātā galu galā būs iespējams optimizēt atkritumu pārstrādes procesus, uzlabot šķirošanas un pārstrādes metodes un uzlabot piekļuvi kvalitatīvām izejvielām.

Vispārīga informācija

Ievērojami samazinātās atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas izmaksas jaunattīstības valstīs ir nozīmīgs atkritumu nelikumīgo sūtījumu ekonomikas virzītājspēks. Šīs izmaksas ir zemākas lielākoties tāpēc, ka vides un veselības aizsardzības regulējums šajās valstīs nav tik stingrs kā ES un dažos gadījumos kontroles patiešām tiek pilnībā apietas. Ja valstī, kur nonāk atkritumi, pārstrādes standarti un jaudas nav pietiekamas, iespējamais vides un veselības apdraudējums vienkārši tiek eksportēts uz citām pasaules malām. Atkritumu izgāšana vai sliktāka apstrāde nopietni ietekmē vidi un ilgtermiņā apdraud iedzīvotāju un strādājošo veselību. Turklāt noplūdes no izgāztajiem atkritumiem var kaitēt augsnei un ūdenim, kā arī rada gaisa piesārņojumu, jo notiek smago metālu un noturīgo organisko piesārņotāju emisijas. Emisijas var arī radīt globālo sasilšanu un ozona slāņa noārdīšanos.

ES Regula par atkritumu sūtījumiem aizliedz visa veida bīstamo atkritumu eksportu uz valstīm, kuras neietilpst ESAO, un visa veida apglabāšanai paredzēto atkritumu eksportu ārpus ES/EBTA valstīm. Konstatējot atkritumu nelikumīgu sūtījumu, tie jānosūta atpakaļ. Minētā regula atļauj ārpus ESAO valstīm eksportēt reģenerācijai paredzētos nebīstamos atkritumus, taču nosaka, ka valsts iestādēm jāpārliecinās par to, ka tie tiek apsaimniekoti tādā veidā, kas kopumā atbilst ES piemērotajiem noteikumiem. Regulā nav ietverti nekādi īpaši noteikumi par pārbaužu plānošanu vai par to, kā tās būtu jāveic.

Šajā priekšlikumā ņemti vērā sabiedriskās apspriešanas rezultāti, kuras laikā ieinteresētās personas (90 % respondentu) pauda plašu atbalstu ES tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu sūtījumu inspekcijām. Šis priekšlikums arī palīdz risināt vairākas bažas, kuras MVU nesen pauda saistībā ar Regulas par atkritumu sūtījumiem piemērošanu, jo īpaši par to, ka šī regula dalībvalstīs tiek īstenota un interpretēta atšķirīgi, tāpēc tā nav veicinājusi kopīga atkritumu izmantošanas un pārstrādes tirgus izveidi, un arī par to, ka būtu vēl vairāk jāpiestrādā pie šīs regulas vienmērīgākas īstenošanas, vairāk koncentrējoties uz bīstamiem atkritumiem un mazāk uz tādiem, kuri nav bīstami.

Plašāka informācija

Saite uz paziņojumu:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Skat. arī:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar