Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 11 d.

Aplinka. Komisija siekia užkirsti kelią neteisėtam atliekų vežimui

Šiandien Europos Komisija ėmėsi aktyviai spręsti neteisėto žmonių sveikatai ir aplinkai kenksmingų atliekų vežimo problemą. Ji pasiūlė sugriežtinti teisės aktus, kuriais nustatomi nacionalinio vežamų atliekų tikrinimo reikalavimai, ir taip užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų vykdoma panaši kontrolė. Manoma, kad maždaug 25 proc. atliekų iš ES į besivystančias Afrikos ir Azijos šalis vežama nesilaikant tarptautinių taisyklių. Išvežtos atliekos dažniausiai patenka į sąvartynus arba tvarkomos netinkamai, o tai kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Laikas sugriežtinti kontrolę visose valstybėse narėse. Taip iš tiesų neleisime nesąžiningiems eksportuotojams naudotis sistema. Šiandien pasiūlytais teisės aktais sumažinsime netinkamo atliekų tvarkymo atvejų ir užtikrinsime, kad pavojingos atliekos būtų tvarkomos tinkamai, o vertingi ištekliai būtų dar kartą panaudojami.“

Kai kuriose valstybėse narėse įdiegtos veiksmingos nuodugnaus tikrinimo sistemos: neteisėtai vežamų atliekų ieškoma uostuose arba atliekų gamintojų ir surinkėjų veiklos vietose. Tačiau tokios sistemos taikomos ne visose valstybėse narėse. Todėl neteisėtai atliekas eksportuojantys subjektai dažniausiai renkasi valstybių narių, kuriose kontrolė silpniausia, uostus.

Šiandien siūloma valstybėms narėms reguliariai atlikti patikras atsižvelgiant į riziką, užtikrinti glaudesnį valdžios institucijų bendradarbiavimą ir geriau parengti tikrintojus. Valdžios institucijos galės sutelkti dėmesį į tuos maršrutus, laikotarpius ir transporto priemones, kuriais dažniausiai neteisėtai vežamos atliekos. Daugiau dėmesio bus skiriama atliekų surinkimo punktams ir saugykloms, todėl patikras bus galima atlikti ankstyvuoju atliekų tvarkymo etapu. Pakankamai anksti užkirtus kelią neteisėtam atliekų vežimui, sumažės krūvis įprastuose atliekų išvežimo punktuose. Valdžios institucijos savo patikras planuos, todėl jos bus veiksmingesnės.

Pasiūlyme daugiausiai dėmesio skiriama patikroms vietoje. Atliekant tokias patikras bus galima iš asmens, atsakingo už vežamas atliekas, reikalauti įrodymų, kad tos atliekos vežamos teisėtai – pavyzdžiui, kad jos vežamos į trečiąją šalį, kurioje bus tvarkomos nedarant žalos aplinkai.

Jei valstybės narės vykdys veiksmingas patikras, jos ir jų pramonės subjektai ne tik sutaupys, bet ir patirs didesnę tiesioginę ekonominę naudą, pavyzdžiui, galės išvengti atliekų valymo ir grąžinimo į jų kilmės vietą išlaidų. Be to, bus mažiau prarandama atliekose esančių vertingų žaliavų, pavyzdžiui, brangiųjų metalų, tokių kaip kobaltas ir indis elektroninėse atliekose; šios medžiagos bus perdirbamos ir vėl tiekiamos rinkai. Taip ilgainiui nusistovės tinkamiausi atliekų valymo procesai, atliekos bus geriau rūšiuojamos ir atsiras daugiau galimybių gauti kokybiškų žaliavų.

Pagrindiniai faktai

Ekonominė neteisėto atliekų vežimo paskata – mažos atliekų tvarkymo ir šalinimo kainos besivystančiose šalyse. Tokias kainas lemia tose šalyse taikomi aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavimai, kurie yra ne tokie griežti kaip ES, ir tai, kad kai kuriais atvejais nevykdoma jokia kontrolė. Jei kitos pasaulio šalys, į kurias vežamos atliekos, nepajėgia jų perdirbti arba jose nesilaikoma tinkamų atliekų perdirbimo standartų, į jas paprasčiausiai perkeliamas pavojus sveikatai ir aplinkai. Dėl į sąvartynus išmetamų arba nesilaikant standartų tvarkomų atliekų labai kenčia aplinka. Tokios atliekos kelia ilgalaikį pavojų piliečių ir darbuotojų sveikatai: iš išmestų atliekų išsiskiriantys sunkieji metalai ir patvarieji organiniai teršalai gali padaryti žalos dirvožemiui bei vandens srautams ir užteršti orą. Išsiskiriantys teršalai spartina klimato atšilimą ir ardo ozono sluoksnį.

ES atliekų vežimo reglamentu uždrausta pavojingas atliekas eksportuoti į EBPO nepriklausančias šalis, o šalinti skirtas atliekas – į ES ar ELPA nepriklausančias šalis. Aptiktos neteisėtai vežamos atliekos turi būti grąžinamos į jų kilmės šalį. Atliekų vežimo reglamentu nepavojingas naudoti skirtas atliekas leidžiama eksportuoti į EBPO nepriklausančias šalis, tačiau reikalaujama, kad nacionalinės valdžios institucijos tikrintų, ar tos atliekos yra tvarkomos pagal pagrindines ES taisykles atitinkančius reikalavimus. Konkrečių nuostatų dėl patikrų planavimo ir jų atlikimo reglamente nenumatyta.

Rengiant pasiūlymą atsižvelgta į viešų konsultacijų, per kurias dauguma suinteresuotųjų subjektų (90 proc. konsultacijų dalyvių) pritarė ES teisiniams vežamų atliekų tikrinimo reikalavimams, rezultatus. Juo taip pat sprendžiamos įvairios pastaruoju metu MVĮ nurodytos Atliekų vežimo reglamento taikymo problemos. Daugiausiai rūpesčių kelia tai, kad valstybėse narėse šis reglamentas įgyvendinamas ir aiškinamas nevienodai, todėl iki šiol nesukurta bendroji atliekų utilizavimo ir perdirbimo rinka. Tad reikia labiau stengtis užtikrinti, kad reglamentas visų būtų įgyvendinamas vienodai, ir daugiau dėmesio skirti pavojingoms nei problemų nekeliančioms atliekoms.

Daugiau informacijos

Nuoroda į komunikatą

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Dar žr.

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm.

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93,

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30.


Side Bar