Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. heinäkuuta 2013

Ympäristö: Komissio pyrkii estämään jätteiden laittomat siirrot

Euroopan komissio pyrkii uusilla toimillaan estämään jätteiden laittomat siirrot, joista aiheutuu haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Komissio ehdottaa tiukempaa lainsäädäntöä jätteiden siirtoja koskevista kansallisista tarkastuksista. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa on samanlainen valvonnan taso. Arvioiden mukaan EU:sta Afrikan ja Aasian maihin tapahtuvista jätteiden siirroista noin neljännes on tapauksia, joissa rikotaan kansainvälisiä määräyksiä. Kun jäte saapuu määränpäähän, se usein hylätään tai se hoidetaan huonosti, mistä aiheutuu vakavia seurauksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin mukaan nyt on aika tiukentaa valvontaa kaikissa jäsenvaltioissa. ”Se on paras tapa pysäyttää epärehelliset viejät, jotka pyrkivät hyötymään järjestelmästä. Tämänpäiväinen ehdotus auttaa vähentämään huonoa jätehuoltoa sekä varmistamaan, että vaarallinen jäte käsitellään asianmukaisesti ja että arvokkaita resursseja käytetään uudelleen”, totesi Potočnik.

Vaikka joissakin jäsenvaltioissa on kehitetty perusteellisia, hyvin toimivia tarkastusjärjestelmiä, joissa kohteena ovat joko jätteiden siirrot satamissa tai jätteen tuottajat ja kerääjät, monet muut toiset jäsenvaltiot ovat tässä merkittävästi jäljessä. Tämä johtaa ”satamahyppelyyn” eli siihen, että jätteiden laittomat viejät vievät jätteensä sellaisista jäsenvaltioista, jossa valvonta on heikointa.

Tänään annetussa ehdotuksessa esitetään riskiperusteisia tarkastuksia, jotka jäsenvaltioiden on suoritettava säännöllisesti, sekä viranomaisten välisen yhteistyön lisäämistä ja tarkastajien parempaa koulutusta. Tämä auttaa viranomaisia keskittymään niihin reitteihin, aikoihin ja ajoneuvoihin, joita useimmiten käytetään laittomissa siirroissa. Keskittymällä aiempaa enemmän keräyspisteisiin ja varastointitiloihin mahdollistetaan se, että tarkastuksia voidaan tehdä jo varhaisessa vaiheessa. Estämällä jätteiden laiton vienti varhaisessa vaiheessa helpotetaan säännöllisiin lähtöpaikkoihin kohdistuvaa painetta. Lisäksi tarkastusten suunnittelu parantaa viranomaisten kapasiteettia toteuttaa tehokkaita tarkastuksia.

Paikalla tehtävät tarkastukset ovat keskeinen osa ehdotusta. Niiden ansiosta on mahdollista saada siirrosta vastaavalta henkilöltä näyttöä siirron laillisuudesta, esimerkiksi siitä, että jäte hoidetaan EU:n ulkopuolisessa maassa ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

Tehokkaiden tarkastusten avulla saadaan säästöjä ja välitöntä taloudellista hyötyä jäsenvaltioille ja jätehuoltoalalle, koska niiden avulla vältetään puhdistus- ja palautuskustannuksia. Niiden avulla voitaisiin myös välttää jätteen sisältämien arvokkaiden raaka-aineiden (esim. arvokkaiden metallien, kuten sähkölaiteromuun sisältyvän koboltin ja indiumin) ”vuotaminen”. Sen sijaan ne voitaisiin kierrättää ja palauttaa markkinoille. Tämä johtaa lopulta jätteenkäsittelyprosessien, lajittelun ja kierrätystekniikoiden kehittymiseen ja mahdollistaa korkealaatuisten raaka-aineiden saatavuuden.

Tausta

Jätteiden käsittelyn ja huolehtimisen kustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat kehitysmaissa, mikä on merkittävä taloudellinen syy jätteiden laittomille siirroille. Nämä alhaisemmat kustannukset johtuvat siitä, että kyseisissä maissa sovellettavat ympäristö- ja terveyssäännökset ovat vähemmän tiukkoja kuin EU:ssa ja joissakin tapauksissa valvontaa ei ole lainkaan. Jos näiden vastaanottomaiden kierrätysstandardit ja –kapasiteetti ovat riittämättömät, jätteiden siirtäminen tarkoittaa sitä, että myös mahdolliset ympäristö- ja terveysvaarat siirretään maailman muihin osiin. Jätteen hylkäämisellä tai asiattomalla käsittelyllä on vakavia vaikutuksia ympäristöön ja se aiheuttaa pitkäaikaisia terveysriskejä kansalaisille ja työntekijöille. Hylätystä jätteestä peräisin olevat vuodot voivat vahingoittaa maaperää ja vesivirtoja ja aiheuttaa ilman pilaantumista esimerkiksi raskasmetallien ja pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen kautta. Lisäksi päästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä ja otsonikatoa.

EU:n jätesiirtoasetus kieltää kaiken vaarallisen jätteen viennin muihin kuin OECD-maihin ja kaiken huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen viennin EU:n ja EFTA:n ulkopuolelle. Laittomasti siirretty jäte on otettava takaisin, kun se havaitaan. Jätesiirtoasetuksessa sallitaan muiden kuin vaarallisten jätteiden vienti hyödynnettäviksi OECD:n ulkopuolelle, mutta siinä edellytetään, että kansalliset viranomaiset tarkistavat, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla eli tavalla, joka suurin piirtein vastaa EU:ssa sovellettavia sääntöjä. Asetus ei sisällä erityisiä säännöksiä tarkastusten suunnittelusta tai siitä, kuinka tällaiset tarkastukset on tehtävä.

Ehdotuksessa otetaan huomioon yleinen kuuleminen, jossa sidosryhmät tukivat laajasti jätteiden siirron sääntelyä EU-tason lainsäädännöllisillä vaatimuksilla (vastaajista 90% kannatti ajatusta). Ehdotuksen myötä voidaan vastata myös moniin pk-yritysten hiljattain esiin nostamiin huolenaiheisiin jätesiirtoasetuksen toiminnasta. Huolta on herättänyt erityisesti se, ettei jäsenvalitoittain vaihteleva asetuksen tulkinta ja täytäntöönpano ole mahdollistanut jätteiden käytön ja kierrätyksen yhteismarkkinoita. Lisäksi todettiin, että jätesiirtoasetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano on varmistettava nykyistä tarmokkaammin ja että painopistettä on siirrettävä ongelmattomasta jätteestä entistä enemmän vaaralliseen jätteeseen.

Lisätietoja:

Tiedonanto:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Katso myös:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar